Erasmus og Luther


Fra Erasmus De libero arbitrio, I a 4. (Darmstadt, side 10).
 

Fra Luther De seruo arbitrio, WA 603.
 

Fra Erasmus, Hyperapistes, side 248.
1 I a 4. Equidem non ignorabam, quam non essem ad hanc appositus palaestram: certe vix alius quisquam minus exercitatus, ut qui semper arcano quodam naturae sensu abhorruerim a pugnis (h11), eodem semper habui prius in liberioribus Musarum campis ludere, quam ferro comminus congredi. (h12 Jeg i det mindste var ikke uvidende om, hvor lidt jeg er egnet til en sådan tvekamp: sikkert kan der næppe findes nogen, der er mindre øvet end jeg, jeg, der altid er blevet afskrækket af én eller anden hemmelighedsfuld naturlig følelse fra kamp, og derfor altid har foretrukket at lege med i Musernes friere spil, end at gå ind i nogen tvekamp.
2 Et adeo non delector assertionibus, ut facile in Scepticorum sententiam pedibus discessurus sim, (h63) ubicumque per divinarum scripturarum inviolabilem auctoritatem et ecclesiae decreta liceat, (h4) quibus meum sensum ubique libens submitto, sive assequor, sive non assequor. (L7). (L29). (h38) Og derfor er jeg ikke nogen ynder af påstande, så at jeg let er tilbøjelig til at slå følge med skeptikernes mening, overalt hvor det er tilladt efter de guddommelige skrifters urokkelige autoritet og kirkens dekreter; dem underkaster jeg overalt gerne min mening, hvad enten jeg forstår dem eller ej.
3 Atque hoc ingenium mihi malo, quam quo video quosdam esse praeditos, ut impotenter addicti sententiae nihil ferant, quod ab ea discrepet, sed quicquid legunt in scripturis, detorquent ad assertionem opinionis, cui se semel manciparunt, (h15) sicuti iuvenes, qui puellam amant immoderatius, quocumque se vertunt, imaginantur se videre, quod amant; Og jeg foretrækker denne tilbøjelighed hos mig fremfor den, som jeg ser, at nogen er forsynet med, som er knyttet så tøjlesløst til en mening, at de ikke kan tåle, at nogen afviger fra den, men fordrejer, hvad de læser i skriften, så det bekræfter den mening, som de éngang har overgivet sig til, ligesom unge mennesker, der umådeholdent elsker en pige, forestiller sig at se, hvad de elsker, ligegyldigt, hvor de vender sig hen;
4 immo, ut, quod est similius, conferam, quemadmodum inter eos, inter quos incruduit pugna, quicquid forte ad manum est, sive cantharus sit, sive discus, in telum vertitur. ja, at jeg skal anvende en bedre sammenligning: ligesom det blandt dem, for hvem en kamp er blevet hæftig, går sådan, at ligegyldigt hvad der er for hånden, et drikkekar eller en tallerken, forvandler sig til et kasteskyts.
5 Apud sic affectos, quod obsecro potest esse sincerum iudicium? Aut quis ex huiusmodi disputationibus fructus, nisi ut uterque ab altero consputus discedat? Semper autem erunt quam plurimi tales, quales describit Petrus apostolus, 'indocti et instabiles, qui depravant scripturas ad suam ipsorum perditionem'. (2 Pet 3,16) (8) Blandt dem, der på den måde er ophidsede, kan der da, spørger jeg, fremkomme en alvorlig dom? Eller hvad er frugten af sådanne disputationer, andet end at de begge går godt udskældte fra hinanden? Men der vil altid være særdeles mange af den slags, som apostelen Peter beskriver, når han siger: 'de er uuddannede og vakkelvorne, og de fordrejer skriften til deres egen fortabelse'.
e6 I a 5. Itaque quod ad sensum meum attinet, fateor de libero arbitrio multa variaque tradi a veteribus, de quibus nondum habeo certam persuasionem, nisi quod arbitror esse aliquam liberi arbitrii vim. Hvad derfor min opfattelse angår, så tilstår jeg, at der er overleveret meget forskelligt fra de gamle om den frie vilje, om hvilket jeg endnu ikke har nogen sikker formening, udover at jeg tror, der er en slags den frie viljes kraft.
e7 Legi quidem Martini Lutheri assertionem, et interger legi, nisi quod illic favorem quendam in illum mihi sumpsi, non aliter, quam cognitor favere solet gravato reo. Et quandam ille rem omnibus praesidiis magnoque spiritu versat agitque, mihi tamen, ut ingenue fatear, nondum persuasit. Så har jeg ganske vist læst Martin Luthers 'påstande', og jeg har læst dem uden forudindtaget mening, udover at jeg har tilladt mig en vis forhåndstillid imod ham, på samme måde, som en undersøgelsesdommer plejer at begunstige en besværlig anklaget. Og selv om han fremfører og fremlægger sin sag med alle midler og stor begejstring, så har han dog endnu ikke overbevist mig, hvad jeg åbent tilstår.
e8 I a 6. Quod si quis vel ingenii tarditari vel imperitiae velit ascribere, cum hoc non contendam, modo tardioribus etiam permittant vel discendi gratia congredi cum his, quibus dei donum uberius contigit, praesertim cum Lutherus minimum tribuat eruditioni, plurimum spiritui, qui nonnumquam instillat quaedam humilioribus, quae sofoiV illis negat. (1 Kor 1,27f). Og hvis nogen vil tilskrive det svaghed og uerfarenhed i ånden, vil jeg ikke bebrejde dem det, blot de tillader også de svagere, for at kunne lære noget, at diskutere med dem, som har fået Guds gaver i overflødigt mål, især eftersom Luther tillægger uddannelsen det mindste, ånden det meste, den ånd, der af og til lader de ydmyge tilflyde noget, som han nægter de vise.
e9 Haec ad illos, qui fortiter clamant Luthero plus esse eruditionis in minimo digitulo quam Erasmo in toto corpore, quod ego sane nunc non refellam. Så meget skriver jeg til dem, som kraftigt råber op om, at Luther har mere dannelse i sin lillefinger end Erasmus har i hele kroppen, hvilket jeg selvfølgelig ikke her vil imødegå.
e10 Ab istis quamlibet iniquis tamen illud opinor impetrabo, ut, si per me conceditur in hac disputatione Luthero, ne quo pacto gravetur praeiudicio doctorum, conciliorum, academiarum, pontificum et caesaris, ne meam causam deteriorem faciat quorundam in iudicando temeritas.  Fra disse mennesker, hvor uretfærdige de ellers er, tror jeg, jeg vil kunne opnå, at hvis jeg i denne disputation tilstår Luther, at han ikke på nogen måde skal føle sig betynget af de forudgående domme af de lærde, af koncilierne, af akademierne, af paverne og kejseren, at de så ikke vil mene, det forværrer min sag hos dem, der bedømme den umiddelbart.
e11 Etiamsi visus sum mihi, quod illic Lutherus tractat, percepisse, attamen fieri potest, ut me mea fallat opinio, eoque disputatorem agam, non iudicem, inquisitorem, non dogmatisten, paratus a quocumque discere, si quid afferatur rectius aut compertius, (10) quanquam illud persuaserim mediocribus ingeniis, in huius generis quaestionibus non adeo pertinaciter contendere, quae citius laedant Christianam concordiam, quam adiuvent pietatem. Skønt jeg altså bilder mig ind at have forstået det, Luther her behandler, så kan det dog ske, at jeg tager fejl i den opfattelse, og derfor har jeg med disputatoren at gøre, ikke med dommeren, eller anklageren eller dogmatikeren, og er parat til at lære af hvemsomhelst, hvis ellers han kommer med noget, der er mere rigtigt og tilforladeligt, skønt jeg gerne her ville have overbevist middelmådigt begavede mennesker om, at man i den slags spørgsmål ikke bør trænge så hæftigt på, at man snarere skader den kristne enighed, end man gavner fromheden. 
Videre til Diatriben I a 7.

 

Fra Luthers De servo arbitrio, W603:
6 Principio aliqua capita Praefationis tuae percurrere uolo, quibus non nihil caussam nostram grauas, et tuam adornas. Først vil jeg gennemgå nogle hovedpunkter i din fortale, hvormed du antaster vores sag en del og besmykker din egen.
7 Primo illud, quod etiam aliis libellis peruicatiam asserendi in me reprehendis, Et in hoc libello dicis, te adeo non delectari assertionibus, ut facile in Scepticorum sententiam pedibus descessurus sis, ubicunque per diuinarum scripturarum inuiolabilem auctoritatem et Ecclesiae decreta liceat, quibus tuum sensum ubique libens submittis, siue assequeris quod praescribit, siue non assequeris, Hoc ingenium tibi placet. (e2). (L29) (h38) (h67 Først tager jeg fat på det, som du også i andre bøger bebrejder mig, min hårdnakkethed i at påstå; og i denne bog siger du, at du i den grad ikke kan lide påstande, at du hellere ville tilslutte dig skeptikernes mening, hvis det ellers var tilladt for de guddommelige skrifters urokkelige autoritet og kirkens dekreter; dem underkaster du gerne din mening, hvadenten du forstår, hvad de foreskriver, eller du ikke forstår det. At forholde sig sådan tiltaler dig.
8 Haec (ut par est) accipio a te beneuolo animo dici, et qui pacis amans sit. Sed si alius diceret, forte meo more in eum ferrer. Verum nec pati debeo, te, licet optime uolentem, ea opinione errare. Dette regner jeg med, hvilket også er rimeligt, er sagt af dig i en god mening som af én, der elsker freden. Men hvis en anden havde sagt det, ville jeg, som jeg plejer, styrte mig over ham. Men jeg bør heller ikke tåle, at du tager fejl i denne mening, lad det så være i den bedste mening.
9 Non est enim hoc Christiani pectoris, non delectari assertionibus, imo delectari assertionibus debet, aut Christianus non erit. For det hører ikke en kristens hjerte til, at han ikke elsker påstande, tværtimod bør han elske påstande, ellers kan han ikke være kristen.
10 Assertionem autem uoco (ne uerbis ludamur) constanter adherere, affirmare, confiteri, tueri atque inuictum perseuerare, nec aliud, credo, uox ea latinis uel nostro usu et saeculo significat. Men ved dette at fastholde en påstand mener jeg (for ikke at lege med ordene): til stadighed at knytte sig til, at bekræfte, at bekende, at bevare og ubesejret at fastholde, og jeg tror ikke, at dette ord på latin eller i vores brug kan betyde noget andet i vort århundrede.
11 Deinde loquor de rebus illis asserendis, quae nobis traditae sunt diuinitus in sacris literis, Alioqui neque Erasmo neque alio quouis magistro opus nobis est, qui doceat, in rebus dubiis uel inutilibus ac non necessariis non modo stultas, sed etiam impias esse assertiones, pugnas et rixationes, quae Paulus non uno loco damnat. Dernæst taler jeg om de ting, der skal fastslås, de ting, som er guddommeligt overleveret os i den hellige skrift. Ellers har vi hverken brug for Erasmus eller nogen anden lærer til at lære os, at i tvivlsomme eller unyttige sager er det ikke blot dumt, men også ufromt at fremsætte påstande, at gøre nar eller at så splid, hvilket Paulus ikke så få steder fordømmer.
12 Nec tu de iis hoc loco dicis, credo, nisi uel ridiculi oratoris more, aliud praesumere et aliud tractare uelles, uelut ille ad Rombum, uel impii scriptoris insania, articulum de libero arbitrio dubium, aut non necessarium esse contendas. (h3) Jeg tror heller ikke, at du her taler om disse ting, hvis du da ikke, efter latterlige taleres skik, vil foregive at behandle noget andet end du faktisk behandler, som hin taler på Rombus, eller du, som en gudløs forfatter gør i sit vanvid, regner artiklen om den frie vilje for tvivlsom eller ikke nødvendig.
13 Absint a nobis Christianis Sceptici et Academici, Assint uero uel ipsius Stoicis bis pertinaciores assertores. (h50) Paulus Apostolus, quoties, rogo, Pleropheriam illam exigit, id est, certissimam illam ac firmissimam conscientiae assertionem? Ro. 10. confessionem dicens: Ore confessio fit ad salutem. (Rom 10,10) Lad skeptikerne og akademikerne være langt fra os kristne, men lad bekendere, der er dobbelt så hårdnakkede som stoikerne, være hos os. Hvor ofte opfordrer Paulus ikke til denne plerofori, det vil sige, til denne fuldkommen sikre og fuldkommen faste samvittighedsbekendelse? Rom 10,9f siger han om bekendelsen: 'Med munden bekender man til frelse'.
14 Et Christus: Qui me confitetur coram hominibus, confitebor ego eum coram Patre meo. (Matt 10,32). Petrus rationem reddere iubet de ea quae in nobis est spe. (1 Pet 3,15). Quid multis opus est? Og Kristus siger: 'Den, der bekender mig overfor mennesker, ham vil jeg bekende overfor min Fader'. Peter befaler os at aflægge regnskab for det håb, der er i os. Hvad mere behøver vi?
15 Nihil apud Christianos notius et coelebratius, quam assertio. Tolle assertiones, et Christianismum tulisti. Quin spiritus sanctus de coelo illis datur, ut clarificet Christum et confiteatur usque ad mortem, nisi hoc non est asserere, ob confessionem et assertionem mori. Intet er hos de kristne mere berømt og mere fejret end påstanden. Ophæv påstandene, og du ophæver kristendommen. Ja, helligånden gives dem fra himlen, så han kan forklare og bekende Kristus indtil døden, medmindre det da ikke er at holde fast ved påstande, dette, at dø på grund af bekendelsen og påstanden.
16 Denique adeo asserit spiritus, ut etiam ultro inuadat et arguat mundum de peccato, (Joh 16,8) uelut lacessens pugnam, Et Paulus Timotheon iubeat increpare, instareque importune. (2 tim 4,2) Ja, så meget bruger ånden påstande, at han også derudover indtager og overbeviser verden om synd, ligesom for at udæske til kamp; og Paulus befaler Timotheus at formane og ikke ophøre, også hvor det er ubelejligt. 
17 Quam uero mihi festiuus fuerit ille increpator, qui ipse, quod increpat, neque certus credat neque constanter asserat! ad Anticyram scilicet illum mitterem. Det ville da være en køn formaner, der selv hverken sikkert troede på det, han formanede andre om, eller stadigt holdt det fast! Han skulle sendes til Anticyra.
18 Sed (W604) ego longe stutissimus, qui in re clariore quam sol est, uerba et tempus perdo. (h5) Quis Christianorum ferat, Assertiones esse contemnendas? hoc esset aliud nihil, quam semel totam religionem, aut pietatem negasse, aut asseruisse, nihil esse religionem, aut pietatem, aut ullum dogma.  Men jeg er godt tosset, at jeg i en sag, der er klarere end solen, spilder ord og tid. Hvilken kristen kan holde ud til, at påstande skal foragtes? Det ville ikke være andet end én gang for alle at nægte hele religionen, hele fromheden, eller at påstå, at der ikke findes nogen religion eller fromhed eller noget dogme.
19 Quid ergo tu quoque asseris: non delector assertionibus, et: hoc ingenium te malle quam diuersum? (h6 Hvad er det da egentlig, du siger: at du ikke er nogen ynder af påstande, og at denne holdning bekommer dig bedre end den modsatte?
L20 Verum tu de confitendo Christo et dogmatibus eius hic nihil uoles dixisse, Recte moneor. Et ego in gratiam tui, meo iuri et mori cedo, ac de animo tuo nolo iudicare, (h2) inque aliud tempus uel aliis id reseruo, (h53) Interim, ut linguam et calamum corrigas, et deinceps tibi temperes a talibus uerbis, moneo, nam, utcunque animus sit integer et candidus, oratio tamen, quae animi character esse dicitur, non talis est. Men du vil ikke have det forstået sådan, at du her bekender dig til Kristus og til dogmerne, det husker jeg nu ret. Og jeg afholder mig for din skyld fra min ret og min skik, så jeg ikke vil dømme om din sjæl, det kan vel komme en anden gang måske ved andre. Men jeg råder dig til at rette på dit sprog og på dit udtryk og fremover at afholde dig fra sådanne ord, for hvor rent og oprigtigt end hjertet måtte være, så er dog din tale, som siges at være hjertets afbildning, ikke således.
L21 Si enim causam liberi arbitrii non necessariam scitu, nec ad Christum pertinere arbitraris, recte loqueris, At impie tamen arbitraris. Hvis nemlig du mener, at sagen om den frie vilje ikke er nødvendig at vide og ikke har noget med Kristus at gøre, så taler du sandt, men har en ufrom mening.
L22 Si uero necessariam arbitraris, impie loqueris, et recte arbitraris. (h21) (h23) Nec tum fuit locus, de inutilibus assertionibus et rixis tanta querulari et exaggerari, Quid enim haec ad statum causse? Men hvis du mener, den er nødvendig, så taler du ufromt, men har en korrekt mening. Og så har der ikke været nogen grund til på den måde at klage og overdrive om unyttige påstande og stridigheder, hvad har det med sagen at gøre?
L23 Sed quid dices de istis tuis uerbis, ubi non de una lib. arb. caussa, sed de totius religionis dogmatibus generaliter dicis, si liceret per inuiolabilem autoritatem diuinarum literarum et Ecclesiae decreta, discessurum te in Scepticorum sententiam, adeo non delecteris assertionibus?  Men hvad vil du mene om de ord, du bruger, hvor du ikke taler om den frie viljes sag, men om hele religionens dogmer i almindelighed, og siger, at hvis det var tilladt for de guddommelige skrifters urokkelige autoritet og kirkens dekreter, så ville du tilslutte dig skeptikernes mening, i den grad kan du ikke lide påstande?
L24 Qualis Protheus est in uocabulis illis: inuiolabilem autoritatem et Ecclesiae decreta? scilicet quasi ualde reuerearis scripturas et Ecclesiam, et tamen significas, optare de licentiam, ut esses Scepticus?  Hvordan gør du dog ikke disse ord "urokkelig autoritet" og "kirkens dekreter" til gummiord? Du lader, som om du ærer skrifterne og kirken gevaldig meget, og dog giver du til kende, at du ønsker frihed til at være skeptiker?
L25 Quis Christianorum sic loqueretur? (h7) Hoc si dicis de inutilibus et neutris dogmatibus, Quid noui affers? Quis non optet licentiam hic scepticae professionis? imo quis Christianus de facto non utitur libere hac licentia, damnatque addictos et captiuos alicuius sententiae? Hvilken kristen ville kunne tale sådan? Hvis du siger det om de unyttige og neutrale dogmer, hvad nyt bringer du så frem? Hvem ville ikke her ønske at have frihed til en skeptisk ytring? Ja, hvilken kristen bruger ikke i virkeligheden frit denne frihed, så han fordømmer dem, der er besat og indfanget af en eller anden mening?
L26 Nisi Christianos uniuersos pro talibus habes (ut uerba fere sonant), quorum dogmata sint inutilia, in quibus stulte rixentur et assertionibus pugnent.  Hvis du da ikke i al almindelighed regner de kristne for nogen, hvis dogmer er unyttige (ja, dine ord lyder næsten sådan), og som er dumme nok til at strides og kæmpe om disse påstande.
L27 Si uero de necessariis dicis, quid magis impie possit aliquis asserere, quam optare licentiam, nihil asserendi in talibus?  Men hvis du regner dem for at være nødvendige, hvordan kan så nogen påstå noget mere ufromt end at ønske sig frihed til ikke at påstå noget i disse sager?
L28 Sic potius dicet Christianus: Adeo non delector scepticorum sententia, ut, ubicunque per infirmitatem carnis liceret, (h71) non modo sacris literis constanter ubique in omnibusque partibus adhererem et assererem, sed etiam optem in non necessariis et extra scripturam positis rebus, esse quam certissimus. Quid enim incertitudinem miserius? Nej, sådan taler en kristen: I den grad kan jeg ikke lide skeptikernes mening, at jeg overalt, hvor det var muligt for kødets svagheds skyld, ikke blot uafladeligt ville klynge mig til og fastholde den hellige skrift i alle dens dele, men også ville ønske, at jeg kunne være mest mulig sikker i de ikke nødvendige ting udenfor skriften. Hvad er nemlig værre end uvished?
L29 Quid etiam ad illa dicemus, ubi subjungis: quibus submitto ubique sensum meum libens, siue assequor, quod praescribunt, siue non assequor. (e2) (h38). Hvad skal vi også sige til det, du tilføjer: '(de læresætninger) som jeg frit lægger min mening ind under, hvad enten jeg forstår, hvad de foreskriver, eller jeg ikke forstår det'.
L30 Quid ais, Erasme? Non satis est submississe sensum scripturis? Etiam Ecclesiae decretis submittis? Quid illa potest decernere, non decretum in scripturis? Deinde ubi manet libertas et potestas iudicandi decretores illos? ut Paulus .I. Corin. 14 docet: Caeteri diiudicent. Non placet tibi esse iudicem (W605) in decretis Ecclesiae, quod Paulus tamen praecipit? Hvad er det, du siger, Erasmus? Er det ikke nok at lægge sin mening ind under skriften? Vil du også underkaste dig kirkens dekreter? Hvad kan kirken forordne, som ikke er forordnet i skriften? Og hvor bliver så den frihed og fuldmagt af til at bedømme disse lovgivere, som Paulus lærer om i 1 Kor 14,29: 'Lad de andre bedømme det (profettalen)'? Det behager dig ikke at være dommer over kirkens dekreter, men Paulus foreskriver det dog.
L31 Quae ista noua religio et humilitas, ut nobis tuo exemplo potestatem adimas iudicandi decreta hominum, et subiicias sine iudicio hominibus? Vbi hoc nobis mandat scriptura Dei?  Hvad er det for en ny fromhed og ydmyghed, at du med dit eksempel vil fratage os myndigheden til at dømme over menneskelige dekreter, og uden at bedømme noget underkaster dig under mennesker? Hvor byder Guds skrift os noget sådant?
L32 Deinde quis Christianorum sic uento mandet praescripta scripturae et Ecclesiae, ut dicat: siue assequor siue non assequor? Submittis te, et tamen nihil curas, an assequaris necne?  Fremdeles: Hvilken kristen slår i den grad skriftens og kirkens forskrifter hen i vinden, at han siger: Hvad enten jeg forstår eller ikke forstår? Du underkaster dig og bekymrer dig alligevel ikke noget om, hvorvidt du forstår eller ej?
L33 Christianus uero anathema sit, si non certus sit et assequatur, id quod ei praescribitur; quomodo enim credet, id quod non assequitur? (h68) Nam tu illud hic assequi dices, quod certo quis apprehenderit et non Sceptico more dubitauerit, Alioqui quid est in ulla creatura, quod ullus homo assequi possit, si assequi id sit, quod perfecte nosse ac uidere? Men en kristen er forbandet, hvis han ikke er sikker og forstår det, der er ham foreskrevet; hvordan kan han nemlig tro på det, som han ikke forstår? For du vil nok her sige, at at forstå er sikkert at tage imod det og ikke som skeptikerne betvivle det, hvad er der ellers i nogen skabning, som noget menneske kan forstå, hvis at forstå er identisk med at kende og se fuldkomment?
L34 Tum enim nec locum haberet, ut aliquis simul quaedam assequi et quaedam non assequi posset; sed unum aliquid assecutus, omnia assecutus esset, puta in Deo, quem qui non assequitur, nullam partem creaturae unquam assequitur. Så ville der nemlig ikke være mulighed for, at nogen på én gang kunne forstå noget og ikke forstå det; men havde han bare forstået én ting, havde han forstået alt, nemlig i Gud, for hvis han ikke forstår ham, forstår han ikke nogen del af skabningen.
L35 Summa, haec tua uerba hoc sonant, apud te nihil referre, quicquid a quolibet, ubique credatur, modo pax mundi constet, licereque ob periculum uitae, famae, rerum et fauoris, illum imitari, qui dixit: Aiunt, Aio, negant, nego, (h39) et habere dogmata Christiana nihilo meliora, quam philosophorum et hominum opiniones, pro quibus stultissimum est rixari, pugnare, asserere, quod inde nihil nisi contentio et turbatio pacis externae ueniant; Quae supra nos, nihil ad nos. Kort sagt, dine ord lyder som om det ikke kommer dig ved, hvad der tros af hvem og hvor, blot freden i verden opretholdes, og som om det gik an, når der var fare for livet, for ens gode rygte, for ens gods eller ens gunst, da at efterligne dem, der siger: 'Siger de ja, så siger jeg også ja, siger de nej, så siger jeg også nej', og som om man kan anse de kristne dogmer for ikke spor bedre end filosoffernes og menneskenes meninger, for det er jo tosset at strides, kæmpe og fastslå noget for deres skyld, fordi der derfra ikke kommer andet end stridigheder og forstyrrelse af den ydre fred; 'hvad der er over os, kommer os ikke ved'.
L36 Ita dirempturus nostros conflictus uenis medius, ut utrosque suspendas, et persuadeas, de stultis ac inutilibus rebus nos digladiari. Således træder du op som en neutral i vores konflikt, for at bilægge vore sammenstød og overbevise os om, at vi kæmper om dumme og unyttige ting.
L37 Sic inquam sonant tua uerba. Et quid hic premam, puto te intelligere, Mi Erasme. (h40) Sed ut dixi, Verba eant, Cor tuum interim excuso, modo tu non prodas latius; ac metue spiritum Dei, qui scrutatur renes et corda, nec fallitur compositis uerbis. (h48).  Jeg siger kun, at sådan lyder dine ord, og hvad jeg her holder for mig selv, tror jeg, du forstår, kære Erasmus. Men som sagt, lad ordene udgå af din mund, dit hjerte vil jeg imidlertid undskylde, blot du ikke forråder det yderligere; men frygt Helligånden, som ransager nyrer og hjerter, og ikke lader sig narre af kunstfærdige ord.
L38 Dixi enim haec ideo, ut deinceps desinas nostram causam arguere pertinaciae er peruicatiae. Nam hoc consilio aliud nihil facis, quam quod significas te in corde Lucianum aut alium quendam de grege Epicuri porcum alere (h34) (h39), qui cum ipse nihil credat esse Deum, rideat occulte omnes qui credunt et confitentur. Dette har jeg nemlig sagt, for at du skal ophøre med at påstå, at vores sag er opstået på grund af hårdnakkethed og egensindighed. For med denne krigslist gør du intet andet, end at du afslører, at du i hjertet nærer en Lucian eller et andet svin fra Epikurs hjord, én, som selv ikke tror, at der er nogen Gud, og i det skjulte gør nar af alle, som tror og bekender det.
L39 Sine nos esse assertores et assertionibus studere et delectari, tu Scepticis tuis et Academicis faue, Donec te Christus quoque uocauerit. Spiritus sanctus non est Scepticus, nec dubia aut opiniones in cordibus nostris scripsit, sed assertiones ipsa uita et omni experientia certiores et firmiores. (W606) Lad os være nogen, der påstår noget og stræber efter og elsker påstande, så kan du holde af dine skeptikere og akademikere, indtil Kristus kalder også dig. Helligånden er ingen skeptiker, han skriver ikke tvivlsomme ting eller meninger i vore hjerter, men faste påstande, som er sikrere og fastere end livet selv og al erfaring.
Til De seruo arbitrio, W606.

 

Fra Erasmus' Hyperaspistes (Darmstadt, side 248):
h1 Nunc ad ea quae tu ex mea Praefatione decerpta, magno artificio detorques ad calumniam, et locum communem de Scepticis nobis aperis. Hic statim excitas tragoediam, quod Scepticorum meminerim: quasi sentiam omnino nihil asserendum. Nu til det, som du uddrager af mit forord og med den største kunst fordrejer til chikane, og således åbner os et almindeligt sted om skeptikerne. Her opfører du straks en tragedie, fordi jeg minder om skeptikerne: som om jeg mente, at man overhovedet ikke bør fremføre påstande.
h2 Nec facis calumniandi finem, donec me facias atheon, (WA 611, celle 16) cum praefatus sis te nolle nunc judicare de animo meo. (L20) Og du ophører ikke med chikanen, førend du har gjort mig til ateist, skønt du forud har sagt, at du nu ikke vil bedømme mig efter mit hjerte.
h3 Quam pulchre illa congruunt: Optimo animo dicis, item, 'Nolo nunc de animo tuo judicare', et quod sequitur, 'aqeon Lucianum in pectore circumfers'. Et hic mihi liberum facis, utrum videri velim ridiculus orator, an impius et insanus scriptor. (L12).  Hvor smukt stemmer ikke disse to sætninger overens. Med den største oprigtighed siger du: 'jeg vil ikke dømme om dit hjerte', og lidt senere: 'du bærer en Lukians gudsfornægter i dit hjerte'. Og her kan jeg selv vælge, om jeg vil anses for en latterlig taler eller for en ufrom og vanvittig forfatter.
h4 Haec est illa tua moderatio, qua meam Diatribam imitaris. Verum hic mihi vide, quam bis agas (250) calumniose. Primum ipse nominatim excipio a Scepticis, quicquid sacris Litteris proditum est, aut quicquid nobis tradidit auctoritas Ecclesiae. (E2).  Det er den tilbageholdenhed, som du har lært af min Diatribe. Men pas på, her er du i dobbelt forstand rænkesmed. Først udtager jeg udtrykkeligt fra skeptikerne, alt hvad der er nedlagt i de hellige skrifter, eller hvad kirkens autoritet har overleveret os. 
h5 Nihil opus ut mea verba recenseam, cum ipse recitaris. Proinde totus ille sermo, quo magno supercilio detestaris Scepticum animum in his quae sunt Christianae Religionis, mavisque vel Stoicis pertinaciores assertores, tibi sapientissimo oratori prorsus extra causam declamatum est, ut non pessime te ipsum reprehenderis hisce verbis: 'Sed ego longe stultissimus, qui in re clariore quam Sol est, verba et tempus perdo'. (L18).  Jeg behøver ikke slå efter, hvad jeg har skrevet, for du citerer det selv. Derfor er hele denne tale, hvormed du med stort hovmod afviser, at det skeptiske sind kan have noget at gøre i det, der har med den kristne religion at gøre, og foretrækker stoikernes hårdnakkede påstande, skudt lidt ved siden af, skønt du ellers er en meget vis taler, så du ikke helt tosset bebrejder dig selv med disse ord: Men jeg er godt tosset, at jeg i en sag, der er klarere end solen, spilder ord og tid.
h6 Et tamen non potes desinere, sed subjicis, non minore temporis jactura: 'Quis Christianorum ferat, Assertiones esse contemnendas? hoc esset aliud nihil, quam semel totam religionem, aut pietatem negasse, aut asseruisse, nihil esse religionem, aut pietatem, aut ullum dogma. Quid ergo tu quoque asseris: non delector assertionibus, et: hoc ingenium te malle quam diuersum?' (L18-19). Og dog kan du ikke holde op, men fortsætter (og spilder igen tid): Hvilken kristen kan holde ud til, at påstande skal foragtes? Det ville ikke være andet end én gang for alle at nægte hele religionen, hele fromheden, eller at påstå, at der ikke findes nogen religion eller fromhed eller noget dogme. Hvad er det da egentlig, du siger: at du ikke er nogen ynder af påstande, og at denne holdning bekommer dig bedre end den modsatte?'
h7 Haec tua, Luthere, verba sunt. Sic argumentaris homo sapientissimus adversus imperitum, quasi mecum non de causa, sed de principatu imperitae certes. Neque minus absurda sunt quae subjicis. Sed quid dices de istis tuis verbis, ubi non de una Liberi Arbitrii causa, sed de totius Religionis dogmatibus generaliter dicis: 'Si liceret per inviolabilem auctoritatem divinarum Litterarum, et Ecclesiae decreta, te discessurum in Scepticorum sententiam, adeo non delectaris assertionibus? Quis Christianus sic loqueretur? Ita tu. (L24-25).  Kære Luther, sådan skriver du. Sådan argumenterer et såre vist menneske imod den udannede, som om vores strid ikke gjaldt sagen, men den højeste grad af udannethed. Ikke mindre absurd er, hvad du tilføjer. Men hvad vil du sige til følgende ord af dig, hvor du ikke taler om den frie viljes sag, men om alle religionens dogmer i almindelighed: 'Hvis det var tilladt for den urokkelige skriftautoritet og kirkens dekreter, så ville du tilslutte dig skeptikernes mening, i den grad afskyr du påstande? Hvilken kristen ville tale sådan?' Såvidt dig.
h8 Quantum tribuam sacris Litteris, quamque (252) non vacillem in articulis fidei, puto satis liquere ex scriptis mei. Hic adeo non opto nec habeo Scepticum animum, ut pro his mortem oppetere nihil dubitaturus sim. Hvor megen vægt jeg lægger på den hellige skrift og hvor lidt jeg vakler i trosartiklerne, det mener jeg fremgår tilstrækkeligt af mine skrifter. Derfor ønsker eller har jeg i den grad ikke her noget skeptisk sind, at jeg ikke vil tøve med at påtage mig døden for disse ting.
h9 Sed de dogmatibus contentiosis loquor, in quibus et olim Ecclesiae Sceptica fuit, diu considerans antequam definiret: (Sml Diat Ia9) quod genus sunt, de processione Sancti Spiritus ab utroque, de comprobatione vocis homusii, de transsubstantiatione panis in corpus Domini, de Purgatorio, de Baptismo non iterando, de baptizandis parvulis, de conceptione Virginis matris, et fortassis de Libero Arbitrio: Men jeg taler om de dogmer, der er omstridte, i hvilke også kirken engang var skeptiker, nemlig sålænge den overvejede dem, før den fastslog dem: fx spørgsmålet om, hvorvidt Helligånden er udgået fra både Faderen og Sønnen, om anerkendelsen af ordet homousios, om forvandlingen af brødet til Herrens legeme, om skærsilden, om, at man ikke bør gentage dåben, om barnedåben, om jomfrumoderens undfangelse, og måske også spørgsmålet om den frie vilje: 
h10 de his et hujus generis quaestionibus loquor, in quibus si nihil definisset Ecclesia, rogatus quid sentirem, responderem mihi non liquere, sed Deo cognitum esse.  Jeg taler om disse spørgsmål, og hvis jeg bliver spurgt om, hvad jeg mener i den slags spørgsmål, i hvilke kirken ikke har fastslået noget, så vil jeg svare, at det ikke står mig klart, men at Gud véd det.
h11 Posteaquam de his quoque definivit Ecclesia, contemtis argumentis humanis, sequor Ecclesiae decretum, et Scepticus esse desino. Referam mea verba, quae tu satis rhetorice depravas: 'Quid semper', inquam, 'arcano quodam naturae sensu abhorruerim a pugnis'. (e1).  Efterat kirken har afgjort sig derom, lægger jeg de rent menneskelige argumenter til side og følger kirkens dekreter, og ophører med at være skeptiker. Jeg skal citere mine ord, som du fremstiller temmelig retorisk: 'jeg, der altid af én eller anden hemmelighedsfuld naturlig følelse er blevet afskrækket fra kamp'.
h12 Audis, Luthere, me non de Scripturis sacris, sed de pugnis, hoc est, contentiosis quaestionibus agere? Et mox: 'Eoque semper habui prius in liberioribus Musarum campis ludere, quam ferro cominus congredi: et adeo non delector assertionibus, ut facile in Scepticorum sententiam pedibus discessurus sim, ubicunque per Scripturarum divinarum inviolabilem auctoritate', etc. (e1).  Hører du, Luther, jeg taler ikke om den hellige skrift, men om striden, det vil sige, om omstridte spørgsmål. Og lidt senere siger jeg: 'Og derfor har jeg altid foretrukket at lege med i Musernes friere spil, end at gå ind i nogen tvekamp: Og derfor er jeg ikke nogen ynder af påstande, så at jeg let er tilbøjelig til at slå følge med skeptikernes mening, overalt hvor det er tilladt efter de guddommelige skrifters urokkelige autoritet osv'. 
h13 Nimirum impius animus est, qui non audet definire, de quo nondum definivit Ecclesia: quique in re controversa dubitationem animi ponit ad Ecclesiae proditam sententiam. Jamen, skulle det da virkelig være ufromt ikke at vove at fastslå noget som sandt, som kirken endnu ikke har fastslået; eller i et stridsspørgsmål at lægge sit sinds tvivl hen på kirkens mening?
h14 Quis Christianus ferat hunc animum? Mox hunc animum meum confero, non (254) cum his qui asserunt Symbolum Apostolorum, aut Conciliorum decreta, sed cum iis qui pertinaciter asseverant omnia. Hvilken kristen kunne tåle én, der handlede sådan? Straks efter sammenligner jeg denne holdning, ikke med deres holdning, der fastholder den apostolske trosbekendelse eller koncilernes dekreter, men med deres holdning, som fastholder det altsammen med stædighed.
h15 Sic enim sequitur: 'Atque hoc ingenium mihi malo, quam quo video quosdam esse praeditos, ut impotenter addicti sententiae nihil ferant, quod ab ea discrepet, sed quicquid legunt in scripturis, detorquent ad assertionem opinionis, cui se semel manciparunt', etc. (e3) Således fortsætter jeg nemlig: 'Og jeg foretrækker denne tilbøjelighed hos mig fremfor den, som jeg ser, at nogen er forsynet med, som er knyttet så tøjlesløst til en mening, at de ikke kan tåle, at nogen afviger fra den, men fordrejer, hvad de læser i skriften, så det bekræfter den mening, som de éngang har overgivet sig til', osv.
h16 Haec cum perspicua sint, quorsum pertinet locus communis, quem atrociter tractas adversus eos qui putant nihil asserendum in divinis Libris, aut in causa fidei? Er dette ikke klart nok? Jamen, hvis det er tilfældet, hvordan kan du så herudfra behandle dem så hårdt, som mener, at man ikke bør komme med påstande i den hellige skrift eller i trosspørgsmål?
h17 A temeritate definiendi abhorret animus, non ab asserendo. Quae tradita sunt fidei nostrae, non sic excutienda ut in dubium revoces, sed profitenda. Et haec omnia dico sub persona hominis imperiti, quam mihi sumo te probante. Det, der afskrækker mig, er frygten for at fastslå noget, ikke frygten for at påstå noget. Hvad der er overleveret vores tro, bør ikke undersøges, så det drages i tvivl, men så det gavner. Og alt dette siger jeg i rollen som en udannet mand, den rolle, som jeg med din billigelse har taget mig på.
h18 Nec simpliciter eos damno, qui conantur moderata disputatione aliquid inquirere, quod non est expressum in sacris Litteris, aut ab Ecclesia definitum: sed qui in hujusmodi quaestionibus seditiose digladiantur. Og jeg fordømmer ikke simpelthen dem, der går ind i en mådeholden disputation og søger at opklare noget, som ikke står i den hellige skrift, eller er fastslået af kirken: jeg fordømmer dem, der i den slags spørgsmål strider på oprørsk måde.
h19 Haec sunt mea verba: 'Quanquam illud libenter persuaserim mediocribus ingeniis, in hujus generis quaestionibus non adeo pertinaciter contendere, quae citius laedant Christianam concordiam, quam adjuvent pietatem. Non damno moderatam inquisitionem, sed contentiosam digladiationem, cum jactura pietatis et concordiae'. (Diat Ia6). Disse er mine ord: 'Selv om jeg gerne havde overbevist de mellembegavede om i den slags spørgsmål ikke at strides så hæftigt, at det snarere beskadiger den kristne samhørighed, end det hjælper på fromheden. Jeg fordømmer ikke en mådeholden undersøgelse, men en hæftig strid under foregivelse af fromhed og samhørighed'. 
h20 Audis, Luthere, me non omnes excludere ab hujusmodi quaestionibus, sed mediocria tantum ingenia: at multo minus ea tractari volo apud rudem plebeculam. Du hører altså, Luther, at jeg ikke udelukker alle fra den slags spørgsmål, men kun de mellembegavede mennesker: men meget mindre ønsker jeg dette behandlet af den rå pøbel.
h21 Verum hic urges me dilemmate: 'Si de (256) frivolis quaestionibus loqueris, quid ad nos qui tractamus necessaria? Si de Libero arb. non in loco tibi haec dicta sunt, nec opus est te magistro'. (Parafrase, L21f)  Men her trænger du ind på mig med et dilemma: 'Hvis du taler om de ubetydelige spørgsmål, hvad kommer det så os ved, som behandler de nødvendige? Men hvis talen på dette sted ikke drejer sig om den frie vilje, har vi ikke brug for, at du skal være vor lærer'. 
h22 Audi nunc ad tuum mutilum syllogismum. Sunt aliquot quaestiones, in quibus non damnatur modesta inquisitio, quales sunt, de annis Mathusalem, et quoto aetatis anno Solomon factus sit pater: sed anxia inquisitio contentioque damnatur. Hør nu, hvad din mangelfulde konklusion fører til. Der er mange spørgsmål, i hvilke en moderat undersøgelse ikke bliver fordømt, såsom, hvor gammel Methusalem blev, og i hvilken alder Salomon blev far. Men en ængstelig undersøgelse og strid bliver fordømt.
h23 Rursum multa themata versantur inter Theologus Scholasticos, de quibus nondum dilucide pronuntiavit Ecclesia: de his sentit animus ille Scepticus. Sed urges, hic agi de Libero Arb. quod si colloco inter quaestiones frivolas, recte loquor, sed impie sentio: sin inter necessario, pie sentio, sed impie loquor. (L22) Ligeledes er der mange emner, der behandles af de skolastiske teologer, der endnu ikke er blevet klart afgjort af kirken. Det er dem, denne skeptiske ånd tænker på. Men du drager den slutning, at det her drejer sig om den frie vilje, fordi hvis jeg regner dette spørgsmål til de ubetydelige, taler jeg ret, men tænker ufromt. Men hvis jeg regner det til de nødvendige, tænker jeg fromt, men taler ufromt. 
h24 Hic scilicet constringor inter sacrum et saxum. Sed facillimus exitus. Ego quaestionem, an sit aliquid Liberum Arbitrium, adeo non judico supervacaneam, ut potius haereticum existimem de eo dubitare, quod ab Orthodoxis omnibus magno consensu traditum est, quod Ecclesia clara voce definit, non jam disputandum, sed credendum. Her bliver jeg naturligvis klemt inde mellem 'helligdommen og klippen'. Men det dilemma er let at slippe ud af. Jeg regner spørgsmålet om, hvorvidt der findes en slags fri vilje, for i den grad ikke-overflødigt, at jeg mener, at det snarere er kættersk at tvivle på, hvad der er i stor enighed er overleveret af alle de rettroende, hvad kirken med klar røst har fastslået, ikke længer skal diskuteres, men tros.
h25 Oportet enim aliquem esse disputandi finem: nam quod nunc veluti de re integra disputatur, tu nos cogis, qui tot jam seculis comprobata, fixa, et akinhta, revocas in dubitationem, imo convellis ac demoliris.  Man bør nemlig på et tidspunkt holde op med at diskutere. For du tvinger os til at diskutere det som noget nyt, fordi du igen sår tvivl om noget, ja river det fra hinanden og ødelægger det, nemlig om det, som allerede i så mange århundreder har været fastslået, fikseret og urørligt.
h26 Alioqui neum animum nulla unquam subiit dubitatio, an esset aliquid Liberum Arbitrium. Verum ut illud praescriptum est, esse liberum hominis arbitrium, ita multa disputantur circa quaestionem hanc, quae sine dispendio salutis possent omitti, mei quidem judicio, in quibus nec veteres Orthodoxi, nec recentiores per omnia consentiunt, et de quibus (258) adhuc suam sententiam suspendit Ecclesia. Ellers ville der aldrig i mit sind været opstået nogen tvivl om, hvorvidt der er en fri vilje. Men ligesom det er foreskrevet, at menneskets vilje er fri, således bliver der diskuteret meget angående det spørgsmål, som i det mindste efter min mening godt kan udelades uden skade for frelsen; angående de ting er hverken de gamle ortodokse eller de nyere teologer enige om alt, og om de ting har kirken indtil nu ladet sin mening være uvis.
h27 Adhuc enim disputatur inter Scholasticos, an haec propositio, 'Deus aliqua praescit contingenter', (Diatr Ia9) in ailquo sensu vera sit. Nec desunt qui credant omnia contingentia a Deo contingenter praesciri, cum fateantur Dei praescientiam falli non posse. For indtil nu har man diskuteret blandt de lærde, om denne påstand: 'Gud har forudviden om noget, der er kontingent', på en eller anden måde er sand. Der er dem, der mener, at alle kontingente ting kan forudvides af Gud på kontingent måde, skønt de indrømmer, at Guds forudviden ikke kan slå fejl.
h28 Rursum, 'an Deus omnia faciat necessitate' (Diatr IIa18). Item, nihil certius est quam esse tres Personas, proprietatibus inter se differentes, cum sint eadem essentia. Caeterum circa materiam hanc multa quaesita sunt olim ab Augustino, plura a recentioribus, quomodo differat Persona a Persona, et quare productio Sancti Spiritus a Patre, processio dicatur non generatio: et an divina essentia generet aut generetur: et an sit eadem identitas divinae essentiae ad quamlibet Personam in Triade, quae est divinae essentiae ad ipsam divinam essentiam: Ligeså med den påstand, at Gud gør alting med nødvendighed. Fremdeles er ingenting mere sikkert end at der er tre personer, som har forskellige egenskaber, skønt de har samme natur. Og forøvrigt blev i gamle dage meget af dette undersøgt af Augustin, mere af de nyere lærde, hvordan person adskiller sig fra person, og hvorfor Helligåndens udgåen fra Faderen kaldes en udgang og ikke en frembringelse; og om den guddommelige natur frembringer eller frembringes; og om der er den samme identitet i den guddommelige væren med henblik på hver af personerne i treenigheden, som med henblik på den guddommelige væren selv;
h29 Et an potentia generandi in Patre sit absolutum quiddam an respectivum: et an potentia generandi possit communicari Filio a Patre. Item, si concedatur, Deum generare Deum, utrum Deus generet se ipsum Deum, an alium Deum.  Og om evnen til at frembringe hos Faderen er noget absolut eller noget relativt; og om evnen til at frembringe kan overføres fra Faderen til Sønnen. Ligeledes, hvis det må indrømmes, at Gud frembringer Gud, om da Gud frembringer sig som den samme Gud eller som en anden Gud.
h30 Hoc genus innumera tractantur circa simplicissimum et clarissimum articulum fidei catholicae: nec in Scholis opinor impie disputari, modo sobrie. Ita circa quaestionem praedestinationis, quae est affinis Libero Arbitrio, quaerunt, an possibile sit aliquem praedestinatum damnari, et reprobatum salvari. Item, an praeter divinam voluntatem sit alia causa praedestinationis aut reprobationis. Utallige af den slags spørgsmål behandles rundt omkring den katolske tros højst enkle og klare artikler; og jeg mener ikke, det er ufromt at diskutere dem på universiteterne, blot det sker mådeholdent. Således spørger de, angående spørgsmålet om prædestinationen, som er knyttet til spørgsmålet om den frie vilje, om én, der er forudbestemt (til frelse) kan blive fordømt, og om én, der er forudbestemt til fordømmelse, kan blive frelst. Og om der, udover den guddommelige vilje, findes nogen anden grund til forudbestemmelse til frelse og fortabelse.
h31 Haec tractare in Scholis, modo sobrie, non (260) improbo: verum consultius arbitror, ut qui mediocri sunt ingenio abstineant ab hoc quaestionem genere, in quibus periculose erratur: nec tractentur apud populum. Jeg er ikke imod, at man behandler dette på universiteterne, blot det sker mådeholdent. Men jeg tror, det er bedre, at de, der kun er middelmådigt begavede, afholder sig fra den slags spørgsmål, i hvilke man på farlig måde kan tage fejl. Og de bør ikke omhandles overfor folket.
h32 Non igitur damno qui apud populum docent esse Liberum Arbitrium, simul adnitens cum adjuvante gratia, sed qui apud rudem plebeculam tractant eas difficultates, quae vix in Scholis convenit. Veluti Sacerdos pie docet populum, esse Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum: caeterum illas Scholasticorum difficultates, de notionibis, de realitate et relationibus, tractare apud promiscuam multitudinem, an expediat, tu videris. Derfor fordømmer jeg ikke dem, der lærer overfor folket, at der er en fri vilje, når de samtidig lægger vægt på den medhjælpende nåde, men jeg fordømmer dem, som overfor den rå pøbel omhandler disse vanskeligheder, som næppe kan behandles fuldt ud på universiteterne. Og forøvrigt kan du selv indse, om det nytter at behandle disse skolastiske vanskeligheder om egenskaberne, om virkeligheden og relationerne, overfor en tilfældig menneskemængde.
h33 Hujus generis exempla cum aliquot proponam in Diatriba, intermisces haec verba, 'non sine aculeo et suspicione'. (W608).  Men når jeg fremsætter nogle af den slags eksempler i Diatriben, indskyder du disse ord: 'ikke uden brod og mistænkelighed'.
h34 Quid hic est suspicionis, si nolim ea, quae circa has materias disputant Scotistae et Occanistae, disputari apud imperitos, ne apud doctos quidem altius in haec penetrari quam sat est? Aut quem aculeum mihi narras? An ut sugillem articulum de tribus Personis et eadem essentia? Quid enim tu dubitabis impingere, quem non pudet toties Erasmum vocare Lucianum et Epicurum? (L38) De peccato irremisibili dicetur alias. Hvad kan der ligge af mistænksomt i, at jeg ikke ønsker det, som skotister og occamister diskuterer om disse sager, diskuteret overfor de ikke-dannede, når ikke engang de lærde kan trænge så meget ind i det, som det var passende? Eller hvilken brod pådigter du mig? Mon du mener, at jeg beskæmmer artiklen om de tre personer og den ene væren? For hvad kan du tøve med at pådutte mig, du, der så ofte kalder Erasmus Lukian og Epikur? Om den utilgivelige synd skal der tales et andet sted. 
h35 Sunt igitur quaestiones prorsus inutiles, quales arbitror de instantibus et prioritatibus: et an sit propositio possibilis, Pater odit Filium Deum, et an anima Christi potuerit falli aut mentiri. Der er altså spørgsmål, der ligefrem er unyttige, hvortil jeg regner spørgsmålet om nuværende og det foregående [i Gud]; og spørgsmålet, om det i tanken kan være muligt, at Faderen hader Sønnen, der er Gud, og om Kristi sjæl kan tage fejl eller lyve.
h36 Sunt rursus utiles, sed in quibus non sit operae pretium sic contendere, ut (262) scindamus Christianam concordiam, sed satius est, ut permittamus unumquemque in suo sensu abundare.  Og der er også ligefrem nyttige spørgsmål, men om dem er det ikke værd at strides på den måde, at vi bryder den kristne enighed, men det er tilstrækkeligt, at vi lader enhver blive ved hans mening.
h37 Sunt rursus dogmata maxime necessaria, sed in quibus aliquousque progredi licet, quoad nobis praelucet Scriptura divina. Quod genus est de uno Deo ac tribus Personis. Quanquam hic quoque bis peccatur, si vel altius scrutemur quam oportet, vel apud eos tractemus quibus haec non conveniunt. Og der er også dogmer, der er i høj grad nødvendige, men i dem kan vi kun gå frem så langt, som den guddommelige skrift vil lyse for os. Af den art er spørgsmålet om den ene Gud og de tre personer. Men her kan der også syndes på dobbelt måde, enten så vi efterforsker det dybere, end det bør sig, eller så vi omhandler det overfor nogen, som ikke har gavn af det.
h38 Hanc fuisse mentem meam palam perspiciet, qui meam Diatribam attente legerit. Quare etiam atque etiam te rogo, Luthere, quid ad hanc causam faciunt, tot tua convitia, tot calumniae, tot insultationes, tot vociferationes, tot exsecrationes, me optare in Litteris sacris Scepticorum licentiam, me nihil curare, utrum assequar an non assequar quod praescribit Scriptura aut Ecclesia, (e2) (L7) (L29) et mea verba nihil aliud sonare, quam apud me nihil referre quicquid a quolibet ubique credatur, modo pax mundi constet, At det er dette, der har været min mening, kan enhver klart indse, som læser min Diatribe opmærksomt. Derfor spørger jeg dig igen og igen, Luther, hvad har alt det med denne sag at gøre, alle dine hånsord, insinuationer, fornærmelser, beskyldninger, udgydelser om, at jeg i den hellige skrift ønsker mig skeptikerens frihed, at jeg ikke bekymrer mig om, hvorvidt jeg forstår eller ikke forstår, hvad skriften eller kirken foreskriver, og om at mine ord ikke lyder anderledes, end at det ikke kommer mig ved, hvad hvem tror hvor, når blot verdens fred bibeholdes,
h39 liceatque ob periculum vitae, famae, rerum et favoris, illum imitari qui dixit: 'Ajunt, ajo: negant, nego', (L35) et habere Christiana dogmata nihilo meliora, quam Philosophorum opiniones, (Diatr Ia1) et ex verbis meis nihil aliud declarari, quam me in corde Lucianum aut alium quendam de grege Epicuri porcum alere, qui cum ipse nihil credat esse Deum, rideat occulte omnes qui credunt, et confitentur: (L38) og at det er tilladt, hvis der er fare for liv, rygte, gods og gunst, at efterligne den, der siger: 'Hvis de siger ja, siger jeg også ja, hvis de siger nej, siger jeg også nej', og at jeg ikke regner de kristne dogmer for mere end filosofiske meninger, og at det af mine ord klart fremgår, at jeg i hjertet dyrker Lucian eller en anden fra Epikurs svinehjord, som, eftersom han ikke selv tror, der er en Gud til, i det skjulte latterliggør alle dem, der tror og bekender:
h40 et ais alibi me tibi grandem inhalare crapulam Epicuri, nec aliud spirare quam Lucianum aqeon. (W609/8) Nec his tantis convitiis (264) contentus, etiam figuram rhetoricam adhibes: 'Scis', inquiens, 'quid hic premam'. (L37).  og du siger andetsteds, at jeg i så høj grad har indåndet Epikurs rus, og ikke lugter af andet end Lucians ateisme. Og fordi du ikke er tilfreds med alle disse beskyldninger, fremdrager du også en rhetorisk figur, idet du siger: 'Du ved, hvad jeg her holder for mig selv'.
h41 Hic tibi praesto sunt illae tuae hyperbolae, sine quibus nihil scribis. Sophistis, (sic enim vocas Theologos) ubique tribuis summam impietatem, et me facis tam impie scribentem, ut ab impiis fuerim dentibus dilacerandus, nisi tu eos tua pietate revocasses.  Her viser sig dine bekendte overdrivelser, uden hvilke du intet skriver. Sofisterne (sådan kalder du jo teologerne) tillægger du overalt den største ufromhed, og mig gør du til en så ufrom skribent, at jeg ville være blevet sønderrevet af de ufrommes tænder, hvis ikke du med din fromhed havde holdt dem tilbage.
h42 Perinde quasi dicas, basiliscum nec ab aliis venenis tolerari. (L) Deinde cum me toties facias Lucianum aqeon, qui dicam in corde meo: Non est Deus, cum me facias Epicuri de grege porcum, quasi credam aut nullum esse Deum, aut si quis est, ei non esse curae res mortalium, haec, inquam, cum impingas, quibus ne fingi quidem quicquam potest atrocius, tamen addis hyperbolam, me scire, quid hic premas. (L37).  Nøjagtig på samme måde, som når du siger, at basilisken ikke bliver tålt af andre giftslanger. Dernæst, når du i det hele taget gør mig til en lukiansk ateist, der siger i sit hjerte: 'der er ingen Gud', når du gør mig til én fra Epikurs svinehjord, som om jeg tror, at der enten ingen Gud er, eller at han, hvis han er til, ikke bekymrer sig for de dødeliges anliggender, altså, når du tillægger mig ting, som man ikke kan forestille sig mere uhyrlige, føjer du dog denne overdrivelse til, at jeg nok véd, hvad du holder for dig selv.
h43 Hic erat locus in te debacchandi, si calami tui petulantiam imitari vellem. Nihil erat opus tam impudentibus commentis.  Her var der lejlighed til at kæmpe mod dig, hvis jeg ville efterligne din pens frækhed. Men der er ikke brug for så frække indvendinger.
h44 Poteram ex aliorum sententiis aperire quod monstrum tu celes in corde, et quem spiritum tua scripta nobis inhalent. Etenim si tibi jus facis quidlibet in me jaculari vel ex tuorum veredariorum delationibus, vel ex fratrum litteris, vel ex animi tui divinatione, quanto justius ego possem idem ex Caesaris ac Pontificum diplomatibus, ex gravium (266) virorum libris in te proditis? Jeg ville kunne, på grundlag af andres meninger, klargøre, hvilket monster du skjuler i dit hjerte, og hvilken ånd dine skrifter lugter af. For hvis du tager dig ret til at beskylde mig for alt muligt hvadenten det er fra dine kurerers afsløringer, eller fra brødrenes breve, eller fra dit sinds indgivelser, hvor meget mere retfærdigt ville jeg så ikke kunne gøre det samme ud fra kejserens og pavens breve, ud fra de bøger, der er skrevet imod dig af betydningsfulde mænd?
h45 Obtestor tuum istum spiritum, quem toties nobis jactas, Luthere, utrum haec ex animo scribis, an in odium mei confingis? Si me sentis esse talem qualem describis, falsissimam de me concepisti opinionem: sin ista, quod magis credo, confingis, facile divinas qualem ego de te concipiam opinionem. Jeg besværger din ånd, Luther, som du så ofte praler af overfor os, om dette er skrevet i alvor eller du har opfundet det i had mod mig? Hvis du mener, at jeg er, som du beskriver mig, har du fået en helt forkert mening om mig: men hvis det er noget, du har opfundet, hvad jeg snarere tror, så kan du let forestille dig, hvilken mening jeg har om dig.
h46 Sin haec ad te detulerunt fideles in Christo fratres, pessima fide mentiti sunt. An ideo mihi curae non sunt Ecclesiae dogmata, quia tuas damnatas assertiones tueri recuso? Men hvis det er troende brødre i Kristus, der har fortalt dig det, så har de løjet i ond tro. Eller er det derfor, du tror, jeg ikke bekymrer mig om kirkens dogmer, at jeg viger tilbage for at tage hensyn til dine forkastede grundsætninger?
h47 An hoc testantur tot meae Lucubrationes, me credere nihil esse Deum? Quorsum opus erat tantum laboris desudare, cum licuerit profanas tractare materias? Aut quis unquam audivit ex me vocem de Deo impiam? Verum scio te longe aliud sentire quam scribis, neque cuiquam obscurum erit quo spiritu afflatus haec tam odiose scripseris. Mon det er på den måde, mine værker viser, at jeg ikke tror, der er nogen Gud? Hvorfor skulle jeg da bruge så meget arbejde, eftersom det var muligt at behandle verdslige materier? Eller hvem har nogensinde hørt et ufromt ord af mig om Gud? Men jeg véd, at du mener noget helt andet, end hvad du skriver, og det kan ikke være skjult for nogen, hvilken ånd du har været fyldt af, da du skrev disse hadefulde bemærkninger.
h48 Nec illa fucata facient, ut quisquam tibi credat: Metue Spiritum Dei, qui scrutatur renes et corda, nec fallitur compositis verbis. (L37). Hujusmodi si velim in te vicissim uti, quantam dicendi copiam mihi non ars rhetorica, sed ipsa res suppeditatura sit, et tu vides, opinor. Heller ikke vil disse opsminkede ord bevirke, at der er nogen, der tror dig. Frygt Guds ånd, som ransager nyrer og hjerter, og ikke lader sig narre af kunstfærdige ord. Hvis jeg ville gå ligesådan til værks overfor dig, så tror jeg, du ville se, hvordan ordene ville blive givet mig, ikke fra den rhetoriske kunst, men fra sagen selv.
h49 Sed certum est tueri promissum, depellam intentatam calumniam, non recalumniabor. Quanquam haec calumnia tam impudens est, ut non egeat ullo patrocinio. Ergo ad rem. Men det er sikkert, at jeg vil holde det, jeg har lovet: at afværge de fremsatte beskyldninger, men ikke beskylde dig til gengæld. Selv om denne beskyldning er så fræk, at den ikke fortjener nogen skånsel. Men nu til sagen.
h50 Si tibi usque adeo displicent Sceptici, si tantopere placent assertores, (L13) cur quod ab Orthodoxis omnibus assertum est, quod Ecclesiae clarissima voce praescriptum est, audes convellere? Utrum magis impium est, non disputare plusquam sat est de dogmatibus Christianis, an ea labefactare, (268) disjicere, conculcare, et his ornare vocabulis, quibus tu ornas? Hvis du har så meget imod skeptikerne, hvis du går så meget ind for dem, der påstår noget, hvorfor vover du så at nedbryde, hvad der er fastslået af alle de ortodokse, hvad kirken med klipklar røst har foreskrevet? Hvad er mest ufromt, ikke at disputere mere end passende om de kristne dogmer, eller at forkaste dem, ødelægge dem, nedtrampe dem og besmykke det med de ord, hvormed du besmykker det?
h51 Hic mihi rursus ingeres tuam figuram, quasi tu reverearis (inquis) Scripturas et Ecclesiam. Quid superest, nisi ut prophetiae spiritum tibi vindices, imo divinitatem quandam, ut pronunties quid quisque celet in corde? Her vil du igen påføre mig din talemåde, som om du, som du siger, ærer skriften og kirken. Hvad mangler, andet end at du påstår, at du har profetiens gave, ja, har en slags guddommelig status, så du kan udtale dig om, hvad enhver skjuler i sit hjerte?
h52 Et tamen toties repetis, te nolle de amino meo judicare. Solus Deus dictus est kardiognwsthV. Excute tuum cor, et noli de alieno judicare.  Og dog gentager du mange gange, at du ikke vil bedømme min sjæl. Alene Gud kaldes hjertekenderen. Så undersøg dit eget hjerte, og lad være med at dømme om andre.
h53 Vides hic, Luthere, quid merearis audire? Ego non revereor Scripturas Sacras, et tu revereris? Et hic scilicet erat locus scommati: 'Verum', inquis, 'tu de confitendo Christo, et dogmatibus ejus, hic nihil voles dixisse, Recte moneor. Et ego in gratiam tui, meo iuri et mori cedo, ac de animo tuo nolo iudicare, (h2) inque aliud tempus uel aliis id reseruo'. (L20).  Se her, hvad du fortjener at høre, Luther! Jeg skulle ikke ære den hellige skrift, men du ære den! Ja, her bliver der naturligvis plads til en stikpille: 'Men du vil ikke have det forstået sådan, at du her bekender dig til Kristus og til dogmerne, det husker jeg nu ret. Og jeg afholder mig for din skyld fra min ret og min skik, så jeg ikke vil dømme om din sjæl, det kan vel komme en anden gang måske ved andre.'
h54 Haec tua, Luthere, verba quid olent, quid spirant, quid sapiunt? Quid nisi spiritum sinceritatis Euangelicae? Obsecro te, si velles, potes tu judicare de animo meo, et si judicares, quid aliud quam impudentiam lucrifaceres? Kære Luther, hvad dufter, hvad lugter, hvad smager disse ord af? Af hvad andet end af den evangeliske ægtheds ånd? Jamen, for pokker, hvis du vil, og hvis du dømmer, hvad vil du så få ud af det, andet end frækhed? 
h55 Aut quod jus tuum vocas, quod in gratiam meam cedis? Num licentiam in quoslibet jaculandi quidlibet? Aut quem morem tuum mea causa relinquis? Nonne toto hoc libro morem antiquum obtines, nisi quod maledictis et calumnis teipsum superas? Eller hvad er det, du kalder din ret, som du giver afkald på for min skyld? Mon det er friheden til at beskylde hvemsomhelst for hvadsomhelst? Eller hvad er det for en skik, du afholder sig fra for min skyld? Holder du dig ikke hele bogen igennem til din gamle skik, bortset fra, at du overgår dig selv i forbandelser og beskyldninger?
h56 Aut quod tempus, quos alios sycophantas mihi minitaris? Itane tu purgatus eris (270) Ecclesiae Catholicae, si mihi crimen impietatis impegeris? Istis artibus, opinor, Apostoli Mundum pellexerunt ad Euangelium. Eller hvad er det for en tid, hvad er det for andre udskældere, du truer mig med? Tror du måske, du kan blive renset overfor den katolske kirke, hvis du hænger beskyldningen for ufromhed på mig? Med disse våben, tror jeg, har apostlene vundet verden for evangeliet. 
h57 Hoc volo te tuosque omnes scire, primum quod ad Scripturas attinet, fieri potest, ut in his enarrandis labar imprudens, quod, ut tu praedicas, passim accidit Hieronymo. Men det vil jeg, at du og alle dine skal vide, først at hvad skriften angår, kan det ske, at jeg i min udlægning uden at ville det snubler, hvilket, som du hævder, ofte er sket for Hieonymus.
h58 Caeterum non alia in re plus colloco vel spei, vel solatii quam in divinis Litteris, ex quibus arbitror me tantum hausisse lucis, ut absque tuis contentiosis dogmatibus ex misericordia Domini sperem aeternam salutem. Forøvrigt sætter jeg ikke mit håb eller min trøst til noget andet en den guddommelige skrift, ud af hvilken jeg tror at jeg har skabt så meget lys, at jeg uden dine stridige dogmer håber ved Herrens barmhjertighed på den evige frelse.
h59 Itaque Scripturarum non minor est apud me reverentia, quam apud eos qui illas adorant religiosissime. Deinde quod ad Ecclesiae reverentiam pertinet, fateor me semper optasse repurgari Ecclesiam, a quibusdam moribus, nec me per omnia assentiri omnibus dogmatibus Scholasticorum, caeterum Ecclesiae Catholicae decreta, praesertim ea quae generalibus Synodis prodita sunt, et Christiani populi consensu comprobata, tantum apud me ponderis habent, ut etiamsi meum ingeniolum humanis rationibus non assequatur quod praescribit, tamen velut oraculum a Deo profectum sim amplexurus, nec ulla Ecclesiae constitutio a me violabitur, nisi necessitas ipsa legem relaxet. Derfor har jeg ikke mindre ærefrygt for skriften end de har det, som tilbeder den på det frommeste. Og hvad ærefrygt for kirken angår, tilstår jeg, at jeg altid har ønsket, at kirken blev renset for visse skikke, og at jeg ikke har kunnet være enig i alle skolastikernes dogmer, men at den katolske kirkes dekreter, især de, der er offentliggjort på de almindelige konciler, og accepteret af det kristne folk, i den grad har vægt for mig, at endskønt min svage ånd ikke af menneskelige grunde forstår, hvad kirken foreskriver, så vil jeg dog modtage det som et orakel, der er udgået fra Gud, og jeg vil ikke bryde nogen af kirkens forskrifter, medmindre nøden selv mildner loven.
h60 Ac mihi vehementer displicerem, animoque discruciarer, si proceres Ecclesiae eam sententiam in me tulissent quam in te pronuntiarunt, qualem causam sis habiturus apud Deum, ipse videris. Hunc animum hactenus praestiti et praestabo. Og jeg ville blive højst utilfreds med mig selv og pine mit hjerte med det, hvis kirkens spidser havde afsagt den samme dom over mig, som de har afsagt over dig; du vil selv få at se, hvad du skal stå til ansvar for overfor Gud. Dette sind har jeg hidtil vist og vil jeg vise fremover.
h61 Tu divina ex tuo animo quaecunque voles, ac me terque quaterque Papisticum appella. Animo meo nihil (272) potes objicere, nisi quod cum omnibus bonis viris optavi correctionem Ecclesiae, si sine gravi rerum tumultu fieri posset. Så kan du profetere, hvad du vil, og kalde mig papist både tre og fire gange. Mit sind kan du ikke bebrejde noget, andet end det, at jeg ligesom andre gode mænd ønsker, at kirken forbedrer sig, hvis det kan ske uden voldsom omvæltning af tingene.
h62 Nec te pudet toties mihi objicere optatam Scepticorum licentiam, quasi quod per se falsum est, repetendo et asseverando fiat verum. In Litteris sacris, quoties sensus dilucidus est, nihil Scepticum esse volo: similiter nec in decretis Ecclesiae Catholicae. Og du undser dig ikke for så ofte at bebrejde mig, at jeg ønsker skeptikernes frihed, som om det, der i sig selv er forkert, ved at blive gentaget og bekræftet kunne blive sandt. I den hellige skrift vil jeg ikke tillade nogen at være skeptiker, når blot meningen er klar: det vil jeg lige så lidt overfor kirkens dekreter.
h63 Caeterum in aliis, de quibus assertores magna contentione diglatiantur, dico me facile discessurum in sententiam Scepticorum, (e2) hoc est, diu consideraturum, nec temere pronuntiaturum.  Hvad det øvrige angår, som tilhængerne strides om med stor ihærdighed, siger jeg, at jeg gerne vil tilslutte mig skeptikernes mening, det vil sige, jeg vil overveje det længe og ikke tilfældigt tage stilling.
h64 Non est igitur Scepticus, qui non curat scire quid verum, quid falsum, cum a considerando nomen habeant: (note 1) sed qui non facile definit, neque pro sua opinione digladiatur, verum quod alius sequitur ut certum, ille sequitur ut probabile. En skeptiker er altså ikke én, der ikke bryder sig om at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk, eftersom han har navn efter overvejelsen: nej, han er én, der ikke altfor hurtigt fastslår noget, og ikke kæmper for sin mening; men hvad andre antager for sikkert, det antager han kun for sandsynligt.
h65 Tales Scepticos videas fuisse veteres Orthodoxos frequenter in enarrandis sacris Litteris, inquirentes ac suspendentes interim sententiam, judicum aliis deferentes. Et in plerisque definiendis Ecclesia, sicut ante diximus, Sceptica fuit, multis seculis suspendens sententiam. Du kan nok se, at de gamle ortodokse ofte var sådanne skeptikere i udlægningen af skriften, når de undersøgte tingene og ofte lod deres mening være uvis, og overlod dommen til andre. Også kirken var, som vi har sagt ovenfor, skeptiker i de fleste af dens afgørelser, idet den lod dens mening være uvis i mange århundreder.
h66 Quis autem tam perversae mentis est, ut malit nihil certi scirem quam omnium rerum habere certam scientiam? Verum in tanta rerum caligine, modestius simul et quietius est Scepticum agere quam contentiosum assertorem.  Men hvem har en så pervers mening, at han hellere vil undlade at vide noget sikkert end have sikker viden om alting? Men når tingene er så dunkle, så er det både mere beskedent og mere beroligende at spille skeptiker end at spille den stridslystne tilhænger.
h67 Quid erit tandem quod tu non depraves ad calumniam? Quoam vero amanter interpretaris quod scipseram, 'sive assequor, sive non assequor', id est, 'non curas, an assequeris necne'. (L8 Men til sidst: hvad kan du ikke forvandle til chikane? Se bare, hvor "elskværdigt" du fortolker det, jeg har skrevet: 'hvad enten jeg forstår det eller ej' til 'du bekymrer dig ikke om, hvorvidt du forstår det eller ej'.
h68 Et addis graviter, 'Christianus vero anathema sis, si non certus sit (274) et assequitur quod ei praescribitur: quomodo enim credet quod non assequitur?' (L33 Og du tilføjer alvorligt: 'En kristen er forbandet, hvis han ikke er sikker og forstår, hvad der foreskrives ham: hvordan skal han nemlig kunne tro, hvad han ikke forstår?'
h69 Itane, vir egregie, assequi est certum scire? An potius rem intellectu difficilem, ingenii viribus, et naturalibus argumentis percipere? Neque te fugiebat, quid sentirem, non usque adeo rudis es Latini sermonis, sed huc te rapuit calumniandi libido. Jamen, min gode mand, er det at forstå det samme som at vide sikkert? Mon dog ikke snarere, at fatte en vanskelig sag med åndens kraft og naturlige argumenter? Du har heller ikke kunnet undgå at forstå, hvad jeg mente, så uerfaren er du ikke i det latinske sprog, men her er din lyst til chikane løbet af med dig.
h70 Et si parum scires Latine, ipse sermonis contextus indicat quid sentiam. Quid enim aliud est submittere sensum humanum Ecclesiae judicio, nisi credere quod praescribit Ecclesia? Ego non assequor quomodo differat Pater a Filio, quomodo procedat Spiritus Sanctus ab utroque, cum neutrius sit filius, et tamen hoc apud me certius est, quam quod digitis contrecto. Og selv om du så virkelig ikke var særlig god til latin, så ville ordenes sammenhæng vise, hvad jeg mener. Hvad er det nemlig andet: at underkaste sin menneskelige mening under kirkens dom, end at tro, hvad kirken foreskriver? Jeg forstår ikke, hvordan Faderen adskiller sig fra Sønnen, hvordan Helligånden er udgået fra dem begge, skønt han ikke er søn af nogen af dem, og dog er det for mig sikrere end hvad jeg kan berøre med min finger.
h71 Et vide quam inique calumniaris omnia: eandem sententiam, quam in mea Diatribe calumniaris multisque convitiis exagitas, ipse ponis in tua formula, qua meam scilicet corrigis: 'Ubicunque', inquis, 'per infirmitatem liceret', etc. (L28 Og se, hvor urimeligt du fordrejer alt: Den samme sætning i min Diatribe, som du fordrejer og misbilliger med mange smædeord, stiller du selv op i din formel, nemlig den, hvormed du corrigerer min sætning: 'Overalt', siger du, 'hvor det er muligt for vores svaghed', osv. 
h72 Quod tu vocas infirmitatem carnis, ego dico non assequi. Neque enim veritas est in causa, quo minus assequamur, sed infirmitas ingenii, quale me profiteor habere. Hvad du kalder 'kødets svaghed', kalder jeg 'ikke at forstå'. For det er ikke sandhedens skyld, at vi forstår i mindre grad, men åndens svaghed, og den bekender jeg, at jeg har.
h73 Hic auqiV au triplicem litem moves. Primum, quod scripseram in sacris Litteris esse aliquid obscurum, deinde quod tibi jus adimam rescindendi, quae sunt a Priscis decreta, denique quod nolim omnia apud quosvis evulgari. Her begynder du igen denne tredobbelte strid. Først, at jeg har skrevet, at der i den hellige skrift er noget uklart, dernæst, at jeg frakender dig ret til at forkaste, hvad der er fastslået af de gamle, og endelig, at jeg ikke vil, at alting skal forhandles overfor hvemsomhelst.
h74 Ut ad medium primo loco respondeam, jus istud adimat tibi qui dedit. Surgente posteriore propheta jubetur prior tacere, (1 Kor 14,30f) (276) quid tum postea?  Lad mig svare på den anden indvending først: den ret burde den frakende dig, der har givet dig den. Når en senere profet fremstår, får den først ordre til at tie, hvordan går det da videre?
h75 Ergone fas est cuivis rescindere Veterum sententias publico Ecclesiae judicio comprobatas? Denique cur tu sic commoveris in prophetas qui surgent post te? Mon det derfor er rigtigt for hvemsomhelst at forkaste de gamles meninger, som er blevet offentligt approberede af kirken? Endelig: Hvorfor vender du dig så hæftigt imod de profeter, der er fremstået efter dig?
h76 Cur illis juxta Pauli praeceptum non das locum? Deinde quid dicis de luce Scripturarum, utinam esset verissimum! At longe aliter sentiunt qui in his explanandis multis retro seculis desudarunt. Hvorfor giver du ikke plads til dem, efter Paulus' forskrift? Og endelig, hvad du siger om skriftens lys, gid det var sandt! Men de, der i de forgangne århundreder har bestræbt sig på at udlægge den, tænker helt anderledes derom.
h77 Sed de hoc posterius incidet ut loquamur. Atque hunc campum ingrediens, statim uteris arte tua, dicens quod ego Christiana dogmata sic distinguam, ut quaedam sint necessaria cognitu, quaedam minus.  Men derom får vi senere lejlighed til at tale. Men ikke så snart er du begyndt på denne kamp, før du straks anvender din kunst, og siger, at jeg skelner således mellem de kristne dogmer, at nogle er nødvendige at kende, nogle mindre nødvendige.
h78 Obsecro quis unquam dixit Christana dogmata non esse cognitu necessaria? De quaestionum generibus loquor, non de Christianis dogmatibus. Deinde non illic ago de Professoribus Theologiae, sed de vulgo: nam hodie et coriarii in compotationibus disputant de Libero Arbitrio. Jamen, for pokker, hvem har nogensinde sagt, at det ikke er nødvendigt at kende de kristne dogmer? Jeg taler om spørgsmålenes art, ikke om de kristne dogmer. Videre taler jeg ikke her om teologiprofessorerne, men om folket: for i dag diskuterer endog garverne i deres drikkelag den frie vilje.
Videre til Hyperaspistes side 276.

 

Noter: 

Note 1: Ordet "skeptomai" på græsk betyder, at iagttage, overveje.