Doelschius' forsvar for Luther, 2imod artiklerne fra Køln og Løven.
 

Fra Johannes a Lascos bibliotek, Emden. Tilbage til Doel01!
side 248.

Tilbage til oversigten over Luthers værker!
 
1 Hinc est/ quod Heliseus veram magistri celsitudinem sequens Joram filium Achab/ ad se cum Josaphat rege venientem/ ex reatu perfidiae confundit/ dicens. 'Quid mihi et tibi est? vade ad prophetas patris tui et matris tuae'/ 'et viuit dominus exercituum/ in cuius conspectu sto: quia si non vultum Josaphat regis Judae erubescerem/ nec attendissem quidem te/ nec respixissem'. (2 Kong 3,13f) Heraf kommer det, at Elisa følger sin læremesters sande frimodighed og forvirrer Joram, Akabs søn, der kommer hen imod sig sammen med Josafat, fordi han har være troløs, og siger: "Hvad har du og jeg med hinanden at gøre? Gå hen til din fars og din mors profeter"! og: "Så sandt hærskarers Herre lever, han, for hvis åsyn jeg står: havde det ikke været for Josafat, Judas konges skyld, så ville jeg ikke have ændset dig eller værdiget dig et blik". 
2 Hinc est/ quod Petrus cum eum sacerdotes et principes/ etiam per flagella saeuientes/ in nomine Jesu loqui prohiberent/ cum magna protinus auctoritate respondit Si iustum est in conspectu dei/ vos potius audire quod deum/ iudicate. Non enim possumus quae vidimus et audiuimus/ non loqui. (Apg 4,19)  Heraf kommer det, at Peter, da præster og fyrster rasede imod ham endog med piskeslag for at forhindre ham i at tale i Jesu navn, med stor og uforfærdet autoritet svarede: "Døm selv, om det er rigtigt overfor Gud at adlyde jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt". 
3 Hinc est/ quod Paulus/ cum residentem contra varietatem sacerdotum principem cerneret/ eumque minister illius alapa percussisset/ non maledictum perturbatus intulit/ sed repletus spiritu sancto/ libera voce prophetauit dicens: Percutiet te deus/ partes dealbate/ Et tu sedes iudicans me/ secundum legem/ et contra legem iubes me percuti. (Apg 23,3)  Heraf kommer det, at Paulus, da han så ypperstepræsten imod en mangfoldighed af præster og hans hjælper slog ham på munden, ikke fremførte forbandelser, men fuld af Helligånd med fri stemme profeterede og sagde: "Gud skal slå dig, din kalkede væg, du sidder og skal dømme mig efter loven og så befaler du imod loven, at jeg skal slås". 
4 Hinc Stephanus contra vim prosequentium/ auctoritatem vocis exercere/ nec moritu= (249 Ciiij) rus expauit/ inquiens. Dura ceruice/ et incircumcisi cordibus et auribus/ vos semper spiritu sancto resistitis/ sicut et patres vestri et vos. (Apg 7,51) Quam vocem/ apte vobis conuenire/ Lutherus noster multis historijs/ in apologia contra vos nuper aedita/ egregie atque verissime docuit. Verissime sane/ hoc dictum Job in vos conuenit. Ad increpandum tantum eloquia concinnatis/ et in ventum Verba profertis (Job 6,26) Quod vobis conuenire/ dubitet qui volet. Ego enim. cum nullam prorsus probationem vestre doctrinali damnationi videam allatam/ dubitare nequequam possum Heraf kommer det, at Stefanus opløftede sin stemmes autoritet imod de forfølgendes kraft og uden af frygte døden sagde: "I hårdnakkede og uomskårne på hjerte og ører, I sætter jer altid imod Helligånden, som jeres fædre således også I". Dette ord passer meget godt på jer. Vor Luther har fornylig fremført mange ting i sit forsvar imod jer, og har lært udmærket og sandt. Men dette ord af Job passer i høj grad på jer: "Min tale forstår I kun som larm, og I kaster ordene i vinden". At det har med jer at gøre, lad den tvivle om det, som vil. Jeg for min del kan ikke tvivle på, at den bør tillægges jer, eftersom jeg ser, at I slet ikke bringer noget bevis for jeres doktrinale fordømmelse. 
5      Insuper patri Martino/ et veritati insultando in vestra doctrinali calumnia dicitis. Desforuden fremsætter I i jeres doktrinale [erklæring] bagvaskelser imod fader Martin og fornærmende udtalelser imod sandheden. 
6        Item/ circa sacramentum poenitentiae errores seminat vt/ quod sine gratia dei/ primo remittente culpam/ nec votum remissionis quaerendae. homo habere potest. (koeln-loeven#29        Ligeledes [vender I jer imod følgende sætning af Luther]:  'Om bodssakramentet udbreder man de vildfarelser, at det kan et menneske have uden først at have Guds nåde, som tilgiver skylden, og uden at have et ønske om, at tilgivelse bør søges'.
7       Huius propositionis damnatione/ Pelagij heresis fortius a vobis stabilitur/ quam ab vllo Pelagiano. Juliano/ aut( licet acerrimi ingenij homine Celestrio Nam secundum. B. Augusti. lib. i. contra Pelagium et Celestium de gratia Christi ca/ iij. Pelagium tria constituere ad hoc/ quod mandata dei impleri possint ab homine/ duo nobis tribuens/ vnum autem deo relinquens.         Ved en fordømmelse af denne tese fastholdes af jer det pelagianske kætteri bedre end nogen pelagianer, Julian eller (skønt han var en mand af stor intelligens) Celestrius, kunne have gjort det. For ifølge den salige Augustin, bog 1 imod Pelagius og Celestrius om Kristi nåde, kap 3, opstiller Pelagius til lejligheden tre ting, for at Guds bud kan opfyldes af mennesket; to ting tillægger han os, og én overlader han til Gud. 
8 Nos autem totum votum quaerende remissionis sine gratia dei/ homini tribuitis/ quia errorem seminare dicitis illum qui negat/ quod homo sine gratia possit habere votum seu voluntatem querende remissionis. Contra quod ait Augustinus/ locoquo supra/ Nam/ cum tria constituat atque distinguat/ quibus diuina mandata dicit impleri possibilitatem/ voluntatem et actionem. Possibilitatem scilicet/ qua homo potest esse iustus/ Voluntatem/ qua vult esse iustus. Actionem/ qua iustus est.  Men os tillægger han hele ønsket om at søge tilgivelse uden Guds nåde. Det tillægger I mennesket, fordi I siger, det er at udså en fejltagelse, hvis én nægter, at mennesket uden nåden kan have løfte eller vilje til at søge tilgivelse. Imod det siger Augustin på ovennævnte sted: "For idet han opstiller de tre, hvormed de guddommelige bud kan opfyldes, og skelner mellem muligheden og viljen og gerningen, siger han, at muligheden er den, hvorved mennesket kan blive retfærdigt, viljen er det, hvorved mennesket vil være retfærdigt, handlingen er det, hvorved det bliver retfærdigt. 
9 Horum trium primum [id est, possibilitatem]/ datum confitetur pelagius a creatore nature/ nec (250) esse in nostra potestate/ sed eam nos habere/ etiam si nolimus. Duo vero reliqua/ id est/ voluntatem et actionem/ nostra esse asserit: atque ita nobis tribuit/ vt non nisi a nobis esse contendat. Denique/ gratia dei/ non ista duo/ que nostra omnino vult esse/ id est/ voluntatem et actionem/ sed illam/ quae in potestate nostra non est/ et nobis ex deo est.  Af disse tre indrømmer Pelagius at den første er givet af skaberen ifølge vor natur og at den ikke står i vor magt, men vi har den, også selv om vi ikke vil. Så er der to tilbage, nemlig viljen og handlingen. De er vores, hævder han. Og han tillægger os dem i den grad, at han mener, at de  kun tilhører os. Og i sidst ende tillægger han Guds nåde, ikke disse to, som han vil helt og holdent skal være i vor magt, altså viljen og handlingen, men den første, som ikke er i vor magt, og er givet os af Gud, 
10 (id est/ possibilitatem/ perhibet adiuuari/ tanquam illa que nostra sunt/ hoc est/ voluntas et actio/ tam sint valentia ad declinandum a malo/ et faciendum bonum/ vt diuino adiutorio non indigeant. Illud vero/ quod nobis ex deo est/ hoc sit inualidum/ possibilitas/ vt saepe gratiae adiuuetur auxilio/ (n10) Agant nunc Louanienses et Colonienses. Pelagiorum patroni vt magistri sui Pelagiani partes non negligant/ qui cum preceptore suo Pelagio dicunt/ hominem posse sine gratia votum seu voluntatem quaerende remissionis habere.  det vil sige muligheden, siger han trænger til hjælp, som om det, der er i vores magt, det vil sige, viljen og handlingen, for så vidt de er duelige til at undgå det onde og gøre det gøre, ikke behøver den guddommelige hjælp. Men det, der er givet os af Gud, det skulle være udueligt, altså muligheden, så at nåden ofte kommer den til hjælp". Kom nu, løvener og kølnere! I Pelagius' beskyttere, og lad være med at lade hans kort ligge! I, som sammen med jeres overhoved, Pelagius, siger, at mennesket uden nåden kan have et ønske eller en vilje til at efterspørge tilgivelsen. 
11 Pelagius enim (quem tantopere defendunt) ut habet Augustinus/ dicit vt sequitur: Nos ista (inquit) tria distinguimus/ et certum velut in ordinem digesta partimur. Primo loco posse statuimus/ secundo velle/ tercio esse. Posse in natura/ velle in arbitrio/ esse in effectu locamus. Primum illud/ id est posse/ ad deum proprie pertinet. (Ecce Magistri Louanienses/ et Colonienses/ plus naturae sine gratia existenti/ quam heretici tribuunt) Duo vero reliqua/ hoc est/ velle et esse/ ad hominem referenda sunt/ quia de arbitrij fonte descendunt.  For Pelagius (som I på den måde forsvarer) siger, sådan som Augustin beskriver det, som følger: "Vi skelner mellem disse tre, og vi deler det sikkert og efter orden i tre. For det første opstiller vi dette at kunne, for det andet dette at ville, for det tredie dette at være. Og vi siger, at det at kunne liger i naturen, det at ville i viljen, det at være i virkningen. Det første, altså det at kunne, hører helt og holdent Gud til. (Se, Løven- og Køln-magistrene tillægger den natur, der er uden nåden mere end kætterne). Men de øvrige, det vil sige, det at ville og det at være, bør henføres til mennesket, fordi de opvælder fra viljens kilde. 
12 Ergo in voluntate et opere bono/ laus hominis est. (n12)  etc. Hec erroris venena Augustinus/ monet cauenda/ et Apostolicae sententiae adversa. Cum timore (inquit) et tremore/ vestram ipsorum operamini salutem. (Fil 2,12)  Et vt scirent/ quia non tantum in eo quod operari possint (hoc enim/ et in natura/ et in doctrina tam acceperant) sed etiam in eo quod operantur/ diuinitus adiuuentur/ Non ait/ Deus est enim qui operatur in vobis posse/ tanquam ipsi iam velle et operari per seipsos habeant/ nec in his duobus adiutorio eius indi= (251) geant. Sed ait/ Deus enim est/ qui operatur in vobis et velle et perficere. (Fil 2,13) (n12a Altså ligger menneskets ros i viljen og den gode gerning, osv. Denne vildfarelses gift opfordrer Augustin os til at undgå og den er imod apostelens mening. "For han siger: "Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse" Og for at de kan vide, at det ikke blot sker i de ting, de kan udvirke (det vil sige, i deres natur og i tesen, forsåvidt de forstår den), men også i det, hvormed de udvirkes, at guddommen kommer dem til hjælp, siger han ikke: Det er Gud, som virker i jer at kunne, som om det lå hen til dem selv at ville og handle, og de ikke trængte til hans hjælp på disse to områder. Nej, han siger: "Det er Gud, som virker i jer både at ville og at fuldføre". 
13 Vbi nunc est/ quod dicitis/ hominem sine gratia posse habere votum querendae remissionis/ cum Apost. dicat/ Deus operatur in vobis velle? Sequitur in Aug. Videte/ si non Apostolus gratie dei futuros aduersarios spiritu sancto/ tanto ante preuiderit/ Et hec duo/ id est/ velle et operari/ que Pelagius ita nostra esse voluit/ tanquam ipsa diuine gratie non adiuuentur auxilio/ deum in nobis dicit operari. Quid aliud dicunt/ nostri doctrinales iudices?  Hvad bliver der nu af det, I siger, at mennesket uden nåden  kan have et ønske om at søge tilgivelse, eftersom apostelen siger: "Gud virker i jer at ville"? Augustin fortsætter: "Se, om ikke apostelen i helligånden har forudset de kommende modstandere af Guds nåde, så han fastholder, at disse to, det vil sige: det at ville og det at handle, som Pelagius vil have skal være vore, som om Guds nåde ikke kom os til hjælp med disse to, han fastholder at Gud virker i os gennem disse to". Er det ikke netop det, de siger, vore doktrinale dommere? 
14 Apostolum surdis auribus obaudiunt/ in iam dicta auctoritate. Et iterum/ Quid habes quod non accepisti? quid gloriaris? (1 Kor 4,7) Quod volens etiam martyr Cyprianus ostendere/ hoc totum ipso titulo definiuit/ dicens/ In nullo gloriandum/ quoniam nostrum nihil est. Sine vllo quippe interuallo temporis/ praesto est voluntas ipsa cum volumus/ sed hanc quoque ad bene viuendum desuper accipimus potestatem/ cum praeparatur voluntas a domino/ ait August. Cui contradicit incultus Colonus/ atque doctrinalis censor Louanius/ qui soli habent sine gratia/ votum quaerendae remissionis.  De påhører apostelen med døve ører, fra det anførte skriftsted. Og et andet sted: "Hvad har du, som du ikke har modtaget? Hvorfor roser du dig så?" Det er også, hvad martyren Cyprian vil vise, idet han forklarer det hele i sin titel, hvor han siger: Man skal ikke rose sig, for det, der hører os til, er ingenting. Uden noget tidsinterval, i al hast er viljen der, når vi vil, men vi har ovenfor forstået dette som en magt til også at leve rigtigt, eftersom viljen forberedes af Herren,  siger Augustin. Men ham modsiger den overfladiske kølner og den doktrinalske løvener, for de regner med, at ønsket i sig selv, uden nåden, kan spørge efter tilgivelsen. 
15       O quam multi inimici Christi/ subito dei occulta gratia trahuntur ad Christum? dicit enim Christus/ Nemo potest venire ad me/ nisi qui misit me traxerit eum. (Joh 6,44) Non ait enim/ duxerit eum/ vt illic aliquo modo intelligamus precedere voluntatem. Quis trahitur si iam volebat? et tamen nemo venit nisi velit. Trahitur ergo miris modis vt velit/ ab illo/ qui nouit intus in ipsis hominum cordibus operari.          O hvor mange af Kristi fjender drages ikke ved Guds skjulte nåde pludseligt til Kristus? For Kristus siger: "Ingen kommer til mig, hvis ikke han, som sendte mig, drager ham". Han siger nemlig ikke: "har draget ham", som om vi her på nogen måde kan forstå det som noget, der går forud for viljen. Hvem drager, hvis han allerede ville? Og dog kommer ingen, hvis han ikke vil. Altså drages han på mærkelige måder, så han vil, af ham, som kender det indre og virker i selve menneskenes hjerter. 
16 Non vt homines (quod fieri non potest) volentes credant/ sed vt volentes ex nolentibus fiant. Haec Augusti. i. li. contra duas epistolas Pelagii. c xix. (n16) Si ergo nemo venit ad patrem/ nisi ab ipso trahatur/ vbi manet vestra propositio (cuius oppositum dicitis errorem) homo potest sine gratia habere votum remissionis querendae? Vnde alio loco scripturis contra Pelagium pug= (252) nans/ dicit Dominus autem/ vt responderet futuro Pelagio non ait/ Sine me difficile potestis aliquie facere/ sed ait Sine me nihil potestis facere (Joh 15,5)  Ikke sådan, at menneskene tror i kraft af viljen (hvilket ikke kan lade sig gøre), men sådan at der ud af ikke-villende væsener bliver villende væsener til. Såvidt Augustin i den første bog imod de to pelagianske breve, kapitel 19. Altså, hvis ingen kommer til faderen, hvis han ikke drages af han, hvad bliver der så af jeres tese (hvis modsætning I siger er en vildfarelse), at mennesket uden nåde kan have et ønske om at søge tilgivelse? Derfor siger han også et andet sted det skrift, hvor han kæmper imod Pelagius: Men Herren siger, som skulle han svare en fremtidig Pelagius, han siger ikke: "Uden mig kan I kun vanskeligt gøre noget", men han siger: "Uden mig kan I intet gøre". 
17 Et vt responderet etiam futuris istis/ in eadem ipsa euangelica sententia/ non ait Sine me nihil potestis perficere/ sed ait facere. Nam si perficere dixisset/ possent isti dicere/ non ad incipiendum bonum (quod a nobis est) sed ad perficiendum/ esse dei adiutorium necessarium. Verum audiant et Apostolum/ ... qui dicit. Quoniam qui in vobis opus bonum coepit/ perficiet vsque in diem Christi Jhesu. (Fil 1,6) (n17 Eller som skulle han svare disse fremtidige mennesker også, siger han, i den selvsamme evangeliske mening, ikke: "uden mig kan I intet fuldføre", men han siger "gøre". For hvis han havde sagt "gennemføre", ville disse mennesker have kunnet sige, at det ikke drejer sig om at påbegynde det gode (fordi det ligger hen til os) men om at fuldføre det, og dèr er den guddommelige hjælp nødvendig. Men de skal også lige høre apostelen, når han siger: "Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, han fuldføre den indtil Kristi Jesu dag". 
18 Ecce tam Christus quam Apostolus eius/ his verbis/ initium finemque boni operis comprehendunt/ scilicet quod neque incipere/ minus ergo perficere aliquid sine eo possumus. Quibus omnibus ad animi iudicium vocatis/ facile sic contra vos colligetur. Omne bonum/ est a summe et incommutabiliter bono/ Votum quaerendae remissionis est bonum/ ergo. etc. Auertat/ precor/ deus hanc amentiam/ vt in donis eius/ nos priores aliquid facere/ posterius ipsum credamus/ quoniam misericordia eius praeueniet me. (Sl 59,11) (n18 Se, både Kristus og hans apostel forstår ved disse ord begyndelsen og afslutningen på den gode gerning, altså, at vi hverken kan påbegynde og da endnu mindre fuldføre noget uden ham. Og når alt dette stilles frem for sjælens domstol, forstår man let, at de arbejder imod jer. Alt godt kommer fra det højeste og uforanderlige gode. Ønsket om at søge tilgivelse er et gode, altså, osv. Jeg beder til, at Gud vil bortvende fra os det vanvid, at vi tror, at det i hans gaver skal være os, der som de første gør noget, og at han så bagefter gør noget, når hans barmhjertighed kommer mig i forkøbet. 
19 Et ipse est/ cui fideliter veraciterque cantatur. quoniam preuenisti eum in benedictione dulcedinis? (Sl 21,4) (n19) Et quid hic aptius intelligitur/ dicit Augusti. quam ipsa/ de qua loquitur/ cupiditas boni? (n19a) At vobis non videtur cupiditas boni preueniri a domino/ votum inspirante/ sed ipsum votum vultis preuenire gratiam dei/ quod/ quam verum sit iudicet pius lector. Si enim sine illo nihil possumus velle/ ergo/ sine illo nihil possumus incipere/ facere aut perficere. Quia vt incipiamus/ scriptum est/ misericordia eius preueniet me/ (Sl 59,11) vt autem perficiamus. dictum est/ Misericordia eius subsequetur me. (Sl 23,6)  Og ham er det, om hvem der i troskab og sandhed synges: Hvornår er I kommet ham i forkøbet med velsignelsers sødhed? Og hvordan kan det forstås bedre, siger Augustin, end om netop det, vi taler om: om bestræbelsen efter det gode? Men for jer synes bestræbelsen efter det gode ikke at være kommet i forkøbet fra Herren, som den, der inspirerer ønsket, men I vil, at ønsket i sig selv skal komme Guds nåde i forkøbet, men hvorvidt det er sandt, kan den fromme læser nok bedømme. For hvis vi intet kan ville uden ham, så kan vi heller intet påbegynde, gøre eller fuldføre uden ham. Derfor, for at vi kan begynde, står der skrevet: hans barmhjertighed kommer mig i forkøbet; men for at vi kan fuldføre er der sagt: Hans barmhjertighed følger mig. 
20         Damnatus insuper/ et hanc propositionen/ qua dicitur sacramenta non dant gratiam. (koeln-loeven#30        Så fordømmer I desforuden den tese, der siger, at sakramenterne ikke giver nåde. 
21        Quasi aliud a deo gratiam dare possit. At/ vnde hoc probaturi sitis/ ignoro. hoc scio/ quod beatus Aug. gratiam ita diffinit. Gratia est dilectionis inspiratio. Vt cognita (253 Dij) sancto amore faciamus. Sed quod sacramentum inspirat dilectionem: non ergo ex se gratiam prestant sacramenta. Item/ sola gratia discernit redemptosa perditis/ quos in vnum perditionis massam concreuerat/ ab origine ducta causa communis. vt habet August. in Enchi. Sed sacramenta sunt omnibus communia/ non discernunt/ sicut etiam sanctus Tho. egregie et vere dixit. Sumunt boni/ sumunt mali. etc. Et Joannis testimonium verum est/ cum dicit lex per Mosen/ Data est gratia et veritas per Jhesum Christum. (Joh 1,17)       Som om nåden kunne gives af Gud på anden måde. Men hvordan I beviser dette, véd jeg ikke. Det véd jeg, at den salige Augustin definerer nåden således. Nåden er kærlighedens inspiration, så at vi handler ud af den erkendte hellige kærlighed. Men skønt sakramentet inspirerer kærligheden, af den grund yder sakramenterne ikke i sig selv nåde. Ligeledes: Alene nåden adskiller de forløste fra de fortabte, som den fortætter til én eneste fortabelsens masse, fra begyndelsen af den fremførte begrundelse (?), sådan som Augustin beskriver det i sin Enchiridion. Men sakramenterne er fælles for alle, de adskiller ikke, sådan som også den hellige Thomas siger udmærket og sandt. De gode spiser [nadveren], de onde spiser, osv. Og Johannes' vidnesbyrd er sandt, når han siger: Loven kom ved Moses, nåden og sandheden er givet ved Jesus Kristus. 
22 Et quis charitatem dare cepit (ait Augusti.) nisi ille qui preparat voluntatem. et cooperando perficit/ quod operando incepit? Et alibi ad Marcellinum dicit. Nos autem dicimus humanam voluntatem sic diuinitus adiuuari/ ad faciendam iusticiam/ vt preter hoc quod creatus est homo cum libero arbitrio voluntatis/ preter quod doctrinam/ qua ei precipitur/ quemadmodum viuere debeat/ accipiat spiritum sanctum/ quo fiat in animo eius delectatio/ dilectioque summi illius atque incommutabilis boni/ quod deus est. (n22 Og hvem begyndte at give kærlighed (siger Augustin) om ikke han, som forberedte viljen og ved at arbejde sammen med den fuldførte det, der var begyndt? Og et andet sted siger han til Marcellinus: Men vi siger, at guddommen hjælper den menneskelige vilje således til at øve retfærdighed, at mennesket udover det, at mennesket er skabt med en fri viljesafgørelse, udover at han modtager den lære, der er foreskrevet ham om, hvordan han skal leve, modtager Helligånden, hvorved der i hans sind opstår velvilje og kærlighed til dette højeste og uforanderlige gode, som er Gud. 
23 Etiam nunc/ cum per fidem ambulatur/ nondum per speciem/ (2 Kor 5,7) vt hac sibi velut arra data gratuiti muneris/ inardescat inherere creatori/ atque inflammetur accedere ad participationem illius veri luminis/ vt ex illo ei benefit/ a quo habet vt sit. Nam/ neque lib/ arb/ quicquam nisi ad peccandum valet/ si lateat veritatis via.  Også nu, hvor vi vandrer i tro og endnu ikke i skuen, er det sådan at, når troen gives som et pant på en gratis ydelse, kommer den i brand og hænger fast ved skaberen og opflammes til at nå frem til deltagelse i hans sande lys, så at den kan få velsignelse fra ham, fra hvem den har selve det, at den er til. For den frie vilje er intetsomhelst værd, undtagen til at synde, hvis sandhedens vej er skjult. 
24 Et cum id quod agendum/ et quo nitendum est/ coeperit non latere/ nisi etiam delectet et ametur/ non agitur/ non suscipitur/ non bene viuitur. Vt autem diligatur/ charitas dei diffunditur cordibus nostris Non per arbitrium liberum quod surgit ex nobis/ sed per spiritum sanctum/ qui datus est nobis. (n24) Quid enim sunt aliud queque corporalia sacramenta/ ait Augusti. contra Faustum/ nisi quedam quasi verba visibilia/ sacrosancta quidem/ verumtamen/ mutabilia et temporalia?  Og skønt det, som skal gøres, og det, som man skal støtte sig til, til at begynde med ikke er skjult, så er det dog sådan, at hvis man ikke holder af det og elsker det, kan det ikke udføres, modtages, leves godt ud. Men for at det kan elskes, udgydes Guds kærlighed i vore hjerter. Det sker ikke ved den frie vilje, som stiger op over os, men ved Helligånden, som gives os. For hvad er det legemlige sakramenter andet, siger Augustin imod Faustus, end en slags synlige ord, ganske vist hellige, men dog foranderlige og timelige? 
25 Deus enim aeternus est/ nec tamen aqua/ et omnis illa actio corporalis/ (254) quae agitur cum baptisamus/ et fit/ et transit/ aeterna est Vbi rursus ille syllabe celeriter sonantes et transeuntes cum dicitur/ deus. nisi dicantur/ non consecratur. Haec omnia fiunt et transeunt/ sonant et transeunt/ virtus tamen/ quae non ista/ sed per ista operatur/ iugiter manet et donum spirituale/ quod per ista insinuatur/ aeternum est.  For Gud er evig, og dog er vandet og hele den legemlige handling, som finder sted, når vi døbes, og som bliver til og som forgår, ikke evig. Her lyder disse stavelser hurtigt og forgår hurtigt, når man siger: Gud. Og hvis det ikke siges, konsekrerer man ikke. Alt dette sker og forgår, lyder og holder op med at lyde, men kraften, som ikke selv er, men virker igennem disse ting, forbliver vedvarende og den åndelige gave, som trænger frem igennem disse ting, er evig. 
26 Ex quibus videtur/ quod sacramenta non habeant graciam inhaerentem/ quam de se dent sed tantum sunt signa certissima/ quibus scriptura sancta edocti scimus/ deum assistere/ et sic per ea gratiam credentibus/ et sacramenta sumentibus dari. Nunquam tamen dicimus/ quod dent gratiam/ tanquam gratiae auctores.  Heraf ses det, at sakramenterne ikke har nogen iboende nåde, som de giver fra sig, men blot er sikre tegn, hvorved vi som oplyste ved den hellige skrift kan vide, at Gud hjælper os, og at der således gives nåde til os, når vi tror og nyder sakramenterne. Og dog siger vi aldrig, at de giver nåde, som om de var ophav til nåden. 
27 Sicut nec Christus mulierem sanguinaream ad tactum fimbrie/ per inherentem virtutem fimbriae curauit/ sed ipse sanitatem ei contulit/ dum mulier in fide fimbriam tetegit. (Luk 8,43) Beatus Petrus vmbra sanauit aegros/ sed quis diceret/ virtutem effectiuam sanitatis/ in vmbra petri delituisse? cum vmbra sit luminis priuatio/ cui nulla potest competere actiuitatis ratio. (Apg 5,15)  Således helbredte heller ikke Kristus den blodsottige kvinde, derved, at hun rørte ved kvasten gennem kvastens iboende kraft, men det var ham selv, der bibragte hende sundhed, fordi kvinden rørte ved kvasten med tro. Den salige Peter helbredte den syge med sin skygge, men hvem siger, at helbredelsens effektive kraft var skjult i skyggen? For skygge er jo en berøvelse af lys, og det er der ingen handlingsbegrundelse, der passer samme med. 
28 An putatis aeneo serpenti/ aliquid diuini numinis infuisse quo a laethali serpentum morsu/ filij Israel/ solo intuitu curabantur? (4 Mos 21,9) Non vos tanta ingenij inopia languere existimo/ vt tam inepta credatis. Nonne rectissime Ezechias rex (recta faciens coram domino) dissipauit excelsa et contriuit statuas/ et succidit lucos/ confregitque serpenten aeneum. quem fecerat Moses? etc. (2 Kong 18,4)  Eller mener I, at kobberslangen havde fået indgydt et eller andet ved et guddommeligt vink, hvorved Israels børn kunne helbredes fra den dødelige slangegift, blot ved at se derhen? Jeg mener ikke, at I er så sløve af mangel på forståelse, at I tror noget så forkert. Mon ikke det var rigtigt gjort af Ezekias (altså: han handlede ret overfor Herren), at han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og ødelagde Ashera-pælen og slog kobberslangen i stykker? 
29 Ob qua queso causam/ aeneum confregit serpentem/ quem Moses domini iussu erexerat/ nisi/ vt Idolatriae causam summoueret de his qui diuinum quiddam in eo latere/ stulte credebant? Itaque nihil esse pericli crediderim/ dicere/ sacramentis nullam creandae vel dandae gratiam inesse virtutem/ dummodo firmissime teneam/ deum per sacramentorum debitam sumptionem/ tanquam per sacratissima signa/ a se deo ad hoc statuta/ atque nobis tradita/ gratiam largiri/  Og jeg spørger: af hvad grund slog han kobberslangen i stykker, den, som dog Moses på Herrens befaling havde lavet, om ikke det var fordi han for afgudsdyrkelsens skyld ville fjerne den fra dem, som dumt troede, at der skjulte sig et eller andet guddommeligt i den? Og derfor har jeg ikke troet, det var farligt at sige, at der i sakramenterne ikke er nogen kraft til at skabe eller give nåde, skønt jeg så kraftigt som muligt vil holde på, at Gud giver os nåde gennem den nydelse af sakramentet som vi skylder at foretage, som gennem et højhelligt tegn, indstiftet af Gud til netop dette, og overleveret til os. 
30 Nihil vltra curiosius rimando. Nihil itaque moror/ ingenue confiteus/ o= (255) portere accententem credere/ deinde non sacramentum/ sed fidem sacramenti iustificare. Fortasse hoc verbum/ quod de obice dixit/ vos offendit/ quod Lutherus videtur sentire/ propositum peccandi habentes/ gratiae capaces esse. Et vos putatis/ quod sit hominis obicem/ id est/ voluntatem peccandi deponere/ et inde sit dei/ gratiam infundere. At/ quid dicemus ad illud prophetae? et dabo eis cor aliud/ et spiritum dabo eis/ et euellam cor lapideum de carne eorum/ et dabo eis cor carneum/ vt in preceptis meis ambulent/ et iustificationes meas obseruent. etc. 
31 Nunquid ergo possumus/ nisi absurdissime (secundum Augst.) dicere/ bonum meritum bone voluntatis in homine precessisse/ vt euelleretur ab eo cor lapideum/ quandoquidem/ ipsum cor lapideum/ non significat/ nisi durissima voluntatem/ et aduersus deum omnino inflexibilem. 
32 Idem propheta/ non propter actus nostros/ sed propter se/ iniquitates dicet deum deleturum nostras. Non propter vos (inquit) ego facio domus Israel. sed propter nomen meum sanctum/ quod prophanastis in gentibus/ quo intrastis illuc/ et sanctificabo nomen meum. Et infra. Ab omnibus Idolis vestris ego mundabo vos/ et dabo vobis cor nouum/ et spiritum nouum/ vit auferatur cor lapideum de carne vestra/ et dabo in vobis cor carneum/ et spiritum meum dabo in vobis: et faciam vt in iustificationibus meis ambuletis. etc/ 
33 Jam/ quid tam caecus est/ vt non videat? quis ita lapideus/ vt non sentiat/ istam gratiam/ non secundum merita bonae voluntatis/ domino teste/ dari: non propter vos ego facio: sed propter nomen meum? Quare enim dixit ego facio: sed propter nomen meum sanctum? nisi: ne illi putarent propter bona merita sua fieri: quod non erubescunt dicere Pelagiani. Non sulum bona merita eorum nulla: verumetiam mala merita percessisse demonstrat/ dicendo/ Sed propter nomen meum sanctum quod prophanastis in gentibus. 
34 Quis non videt/ horrendum malum esse/ nomen sanctum domini, prophanare? et tamen prop (256) ter ipsum nomen meum (inquit) quod prophanastis vos ego faciam vos bonos/ non propter vos: et sanctificabo nomen meum magnum/ qod prophanatum est in gentibus/ quod prophanastis in medio eorum. Sanctificare se dicit nomen suum/ quod superius dixerat sanctum. 
35        Hoc est ergo/ quod oramus in dominica sanctificetur nomen tuum/ vt samctificetur in hominibus/ quod per seipsum/ sine dubio/ semper est sanctum. Sequitur. Et sciant omnes gentes/ quia ego sum dominus/ dicit adonai dominus/ tum sanctificatus fuero in vobis. Cum ergo/ ipse semper sit sanctus/ sanctificatur tamen in eis/ quibus largitur gratiam suam/ auferendo/ ab eis cor lapideum/ per quod nomen domini prophanatur. 
36 Haec Prophetae et Augustini verba clare videntur indicare/ quod non sit nostrum sed domini/ obicem/ id est peccandi voluntatem deponere. Immo voluntatem vsque adeo peruersam/ vt etiam/ si male agere intendat/ deus eam mutet et conuertat/ sola sua bonitate/ Id quod probandum Augusti. inducit contra Pelagium/ historiam de sancta muliere hester. Sed vellem vt iste diceret/ vtrum rex Assyrius/ cuius Hester sancta mulier execrabatur cubile/ quando confidebat in throno regni sui/ et omni stola illustrationis suae indutus erat/ totus auro variatus. lapidibusque preciosis/ et erat formidulosus valde/ et eleuata facie sua/ inflammata in charitate/ iutiutus est eam tanquam taurus impetu indignationis sue/ et timuit regina/ et conuersus est color eius per dissolutionem/ et inclinauit se super caput delicate sue/ que precedebat.
37 Vellem ergo/ diceret iste nobis/ utrum rex ille ad deum iam cucurreret/ et ab eo se regi cupiuerat: suamque voluntatem ex eius voluntate suspenderat/ et ei iugiter inherendo. vnus cum illo spiritus factus erat/ non nisi de arbitrij liber tatebtrum se totum deo tradiderat/ omnemque suam mortificauerat voluntatem/ et cor suum in manu dei po (257) suerat? Puto non desipere/ sed insanire hominem/ quisquis de illo rege/ qualis tunc erat/ hoc senserit/ et tamen conuertit deus/ et transtulit indignationem eius in leuitatem. 
38 Ecce Augusti. palam fatetur/ deum propositum male voluntatis mutare/ et dominum tantum esse/ qui obicem remoueat. Maius enim est/ malam voluntatem mutare in bonam/ quam unpedimenta gratie tollere. Mirum cur domino totum non tribuamus/ in quo sumus/ viuimus/ et mouemur? Quis autem non videat (idem inquit) multo maius esse( indignationem a contrario in leuitatem conuertere atque transferre/ quam cor neutra affectione preoccupatum/ sed inter vtrunque medium/ in aliquid declinare? 
39 Legant ergo et intelligant/ non lege atque doctrina insonante externa/ sed interna atque occulta/ mirabili atque inestimabili potestate operari deum in cordibus hominum. non solum veras relationes/ sed etiam bonas voluntates. Alibi item dicit/ Responedant haeretici noui/ quid bonorum meritorum precedat in hominibus inimicis nomini Christiano? Non solum enim non habent bonum/ sed habent etiam pessimum meritum. 
40 Et Tamen Cyprianus etiam sic inteligit/ quod in oratione dicimus. Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra/ uv et pro ipsis/ qui propter hoc terra intelliguntur/ oremus. Oramus ergo/ non solum pro volentibus/ sed eitiam pro repugnantibuc et oppugnantibus. Quid ergo petimus/ nisi/ ut fiant ex nolentibos volentes/ ex repugnantibus consentientes/ ex oppugnangibus amantes? 
41 A quo/ nisi ab illo/ de quo scriptum est/ preparatur voluntas a domino? Discant ergo catholici/ qui dedignantur/ si quid mali non faciunt/ et si quid boni faciunt/ non in seipsie/ sed in domino gloriari. Non ergo nos sed dominus obicem/ si quem offendit insomnibus etiam deponit. Quis enim nos infoelices homines liberabit/ de corpore mortis huius? Gratia dei/ per Jhesun Christum dominum nostrum. Amen (258) 
42        Damnatis insuper. circa contritionem enim eum tale dare consilium/ quod confessurus ante omnia cogitet/ quid faceret/ si non esset confitendi preceptum/ an etiam sic vellet confiteri/ conteri/ poenitere. quod si se non ita inueniat/ iam sciat/ se non ex amore iustitiae/ sed vel ex consuetudinem/ vel ex praecepti timore poenitere. (koeln-loeven#31).           Derudover fordømmer I dette, at han om angeren giver det råd, at den, der vil bekende, først og fremmest skal betænke, hvad han ville have gjort, hvis der ikke havde været et bud om, at man skal bekende, om han så også ville have bekendt således, have anstrengt sig, have gjort bod. For hvis han finder, at det ville han ikke, så kan han vide, at han ikke gør bod af kærlighed til retfærdigheden, men enten af vane eller af frygt for budet. 
43         Quid in hac propositione sit erratum/ nescio augurari. Ideo/ ab eius probatione tamdiu abstinebo donec certior reddar: vbi offensionis et scandali petra posita sit: plenius ostendatis. Quod si feceritis/ aut/ errata si qua sunt/ vobiscum damnabo: aut verum cum Luthero probabo nisi forte errorem dicere placet/ quod Lutherus constanter asseuerat/ poenitentiam veram potius ab amore iustitiae incipere/ quam a timore poenae. 
44         Quod dictum/ non credo damnatione dignum eo quod impij iustificatio non fit/ nisi pro gratie infusionem. Ideoque recte poenitentia a gratia dicitur exordium sumere/ ita tamen: vt timorem non excludat. Perfecta enim charitas/ foras mittit timorem. 
45 Jam Lutherus non dicit. Omnis charitas foras mittit timorem/ sed perfecta. etc. Sicut etiam August. habet Bonum est tibi o anima virginalis/ vt sic quomodo virgo es/ sic omnino seruans in corde quod renata es/ seruans in carne quod nata es/ concipias tamen a timore domini/ et parturias spiritum salutis. 
46 Timor quidem non est in charitate: sed perfecta: sicut scriptura dicit. Charitas foras mittit timorem/ sed timorem hominum/ non dei timorem/ temporalium malorum/ non diuini in fine iudicij. Ecce/ timor extremi iudicij: teste Augusti. stat cum charitate viae: quae nondum vnde quaque perfecta dinoscitur. 
47         Additur in doctrinali damnatione.
        Item/ quod fides qua creditur verbum Christi verum Quodcunque solueris super terram. etc. magis  requiritur in absolutione sacramentali/ quam ipsa contritio. etce. (koeln-loeven#32
48 Et infra/ Quare magis est a a confitente
 requirendum, an (259) credat se absolvi/ quam/ an sit vere contritus. (koeln-loeven#34) Item/ idem expresse dicit de accessuro ad venerabile sacramentum Eucharistie/ in sermone de praeparatione ad Eucharistiam. etc. (koeln-loeven#35)
49      Hac propositione condemnata/ videmini concedere/ minus oportere poenitentem aut communicantem de fide esse solicitum/ quam de contritione, etc. Cuius oppositum Christus/ Apostoli/ ac sancti patres docuerunt. Agnoscitis ne Christi vocem/ qui toties fidem repetiuit/ quoties salutem contulit. Vade (inquit) fides te saluam fecit. 
50 Item in eodem capite legitis/ dominum caecis dixisse/ Creditis/ quia hoc possim facere vibos? Dicunt ei/ vtique domine/ Tunc tetigit oculos eorum dicens/ secundum fidem vestram fiat vobis. Marcus item/ non contritionem sed fidem illorum/ qui paraliticum domino presentarunt commendans ait: Cum autem vidisset Jhesus fidem illorum ait paralitico/ Fili/ dimittuntur tibi peccata tua. 
51 Preterea/ quo verbo principem synagogae/ cuius filia mortua erat/ consolatus sit attendamus Nam Lucas dicit/ Audito hoc verbo respondet patri puellae/ Noli timere/ tantum crede/ et salua erit. An fidem in animarum iustificatione fastidit/ quam in corporis resuscitatione habendam toties admonuit? Absit/ Vendicet ergo in poenitente contritio ita suas partes/ vt tamen totius spiritualis aedificij fundamentum sit ipsa fides. 
52 Ad hanc ergo claram veritatem/ Apostoli quoque accedant/ Petrus in actis Apostolorum dicit. Tam iudeos quam gentes fide purificatos. Pauous item inquit/ Omnes enim filij dei estis per fidem que est in Christo Jhesu. Et alibi/ Justitia dei reuelatur in illo ex fide in fidem/ sicut scriptum est/ Justus ex fide viuit Et infra/ Corde creditur ad iustitiam. 
53 Videtis Apostolum fidem tribuere cordi/ omnibus ceteris membris tacitis. His enim iustificationis est ordo/ vt vor per fidem purificetur et inde iustitiae opera per manus/ et affectus opera per pedes significata/ ex fide/ sicut ex eorum fonte fluant. 
54 Joannis primo idem testatur Dedit eis potestatem (inquit) filios dei (260-E) fieri/ his/ qui credunt in nomine eius. Et Jacobi Si quis vestrum indiget sapientia postulet a deo/ qui dat omnibus affluenter/ et non improperat/ et dabitur ei. Postulet autem in fide nihil haesitans. 
55 Insuper August. i. de trini. Fidem meriti causam assignat dicens/ Quales enim amat/ tales in aeternim conseruat. quod tunc erit/ cum tradiderit regnum deo et patri/ qui nunc interpellat pro nobis/ vt iam non roget patrem/ quia ipse pater amet nos. Quo autem merito/ nisi fidei/ qua credimus antequam illud quod permittitur videamus? 
56 Et in libro de fide et operibus inquit. Fundamentum Christus est, in structura architecti sapientis/ hoc expositione non indiget. Aperte enim dictum est/ Fundamentum enim aliud nemo potest ponere/ praeter quod positum est/ quod est Christus Jhesus. Si autem Christus/ procul dubio fides Christi. Per fidem quippe habitat Christus in cordibus nostris. patet ergo per August. his et alijs locis. Fidem primum fundamentum esse Christiane edificationis. 
57 Unde in li. qui de natura et gratia inscribitur/ dicit Si ergo volumus/ anomos ad recte viuendum frigidos et pigros Christianis exhortationibus excitare et accendere/ primitus exhortemur ad fidem/ qua Christiani fiant/ et eius nomini subijciantur/ sine quo salui esse non possunt. Stat ergo Apostoli verbum firmum/ quo dicit/ Justitia dei per fidem Jhesu Christi in omnes et super omnes qui credunt in eum. Non enim est distinctio. Omnes enim peccauerunt/ et eget gratia dei. Justificati gratis/ per gratiam ipsius/ per redemptionem/ quae est in Christo Jhesu/ quem proposuit deus propiciatorem per fidem in sanguine ipsius/ per redemptionem/ quae est in Christo Jhesu/ quem [proposuit deus propiciatorem per fidem in saugiuine ip] (n57) sius/ ad ostensionem iustitiae eius in hoc tempore/ vt sit ipse iustus/ et iustificans eum/ qui ex fide Jesu Christi. 
58 Ubi est ergo gloriatio tua? exclusa est. per quam legem? factorum? minime/ sed per legem fidei. Arbitramur enim (261) iustificari hominem per fidem/ sine operibus legis. In summa tempus me cum Apost. deficeret/ si de fide patrum vtriusque testamenti omnia narrare vellem. Per fidem enim vicerunt regna operati sunt iustitiam/ adeptire permissiones. etc Demus ergo primum locum fidei/ per quam solam/ multi salui facti sunt/ et sine qua nemo poest saluari. 
59        Damnant quoque Magistri quod modum examinandi conscientiam improbet. Hic Magistri nostri tandem se viros ostendunt/ et quod sacras literas quoque attigerint/ hoc est argumento/ quod ad sua confirmanda non vnum tantum canonem/ sed duos etiam inuenerunt Ca. Quem penitet et Ca. Quis vtriusque sexus de peni. etc. (koeln-loeven#36)
60 Scilicet hec vna res est/ Theologis istis dignissima/ thesauro tam recondito/ tam sacro iam tandem inuento/ non incubare/ sed erutum/ in medium proferre( omnibusque/ qui sibi thesaurisare volunt non illiberaliter communicare. 
61 Nimium/ nihil prohibet/ quin id etiam serio triumphent/ quod vnde sit ille thasaurus [thesaurus] quisue sit eius legitimus possessor. venerit in dubium. Quo facilius ipsi confirmabunt veterem suspitionem/ qua multis est creditum non August. esse cui eum quidam supponunt/ sed potius alicuius ex Euclionum familia. 
62 At re ipsam videamus. Alter canon/ quem poenitet/ assumptus est ex libro de vera et falsa poenitentia/ qui a multis negatur esse August. Contra alterum/ Omnis utriusque sexus/ sic excipio. Quis ex mille/ tanta est memoria/ vt omnium peccatorum suorum toto anno commissoriun( possit meminisse/ atque omnia confiteri? Nonne scriptum est/ Delicta quis intelligit? Ab occultis meis munda me? Porro/ tantum abest/ vt omnia mortalia possimus nosse (nedum confiteri) vt etiam bona opera nostra/ si deus per rigorem indicet et non misericordia ignoscente tegat/ sint damnabilia. 
63      Quod etiam propheta Esa. testatur( Et facti sumus/ vt immundi omnes nos et quasi pannus menstruatae/ vniuersae iustitie nostre. etc. Ideo etiam dauid supplex orat Non intres in iudicium cum seruo tuo/ quia non iustifi- (262 Eij) cabitur in conspectu tuo omnis viuens. 
64 Sic bas electionis peccatum suum confitetur. Ego autem (inquit) carnalis sum/ venundatus sub peccato/ Quod enim operor/ non intelligo. Non enim quod volo bonum/ hoc ago/ sed quod odio malum/ illud facio. etc. Et vir ille rectus in terra Hus. veretur omnia opera sua Jam/ qui potest omnium operum suorum memor esse ille omnia sua peccata confiteatur. 
65 At quis est ille/ et laudabimus eum? Omnium quoque fere sententia est confessionem oportere esse simplicem/ puram/ veram/ et brevem. Nam eam ecclesiae ad mentis quietem/ ad conscientie tranquillitatem/ non perturbationem datam/ certum est. 
66 Mille autem interrogationum genera/ ab inerudita summa (quam Angelicam vocant) posita/ quis vnquam poenitentionarius/ etiam memoria multum valens/ ordine interrogare confitentem potest? vt miseri poenitentis casum interim taceam/ qui. plerunque suo poenitentionario memoria et eruditione est inferior. 
67 Quo modo ergo vterque/ in angustam conscientiae carnificinam/ et in tot diaboli laqueos non incidat De quibus qui volet/ legat Grego. in. ij. et vij. Mora/ Si ergo mens Christiana diuinis mandatis in primis instituta/ et sciat/ longe plura soli diuine misericordiae et bonitati esse relinquenda. quam suae diligentiae et examinationi committenda. 
68 Ex eadem radice ostenditur/ quod nulla peccata sunt confitenda/ nisi nota. Sed cum omnia mortelia [mortalia?] non scias/ omnia quo modo confiteberis? Verum ne de recordatis et Christianis hominibus non dubia/ pluribus agam/ qui ignorat/ quid/ quo modo et quatenus confitendum sit/ aureum libellum. Do. Mar. Lutheri de ratione confitendi nuper multorum rogatu editum consulat. 
69      Damnatis etiam/ quod circa mandata dixit.
     Deus ligat hominem ad impossibile. Et quod diuino praecepto tenemur ad non habendum fomitem peccati quem/ quia habemus/ et in hac vita carere non possumus/ semper peccamus. (koeln-loeven#42) (263) 
70         Primum immerito damnatis/ si saltem quo sensu dixetit Lutherus/ capitis. Non enim tam stolidus Lutherus est vt omnibus modis deum homini impossibilia praecepisse dixerit. Non enim Hiero. ei ita alienus est. vt vultari dicti eius non sit memor/ qua passim conclamatur. Anathema sit/ deum impossibilia praecepisse Et iterum in primo li. dialogi contra Pelagij haeresim/ Ubi dicit possibilia praecepit deus/ et ego fateor. sed haec possibilia cuncta/ singuli habere non possumus/ non imbecillitete nature ne calumniam facias/ sed animae lassitudine/ quae conctas simul et semper non possunt habere virtutes. 
71 An putatis eum patris sui non meminisse? qui toties fatetur deum impossibilia non precepisse. Ait nanque August. secundo/ de peccatorum meritis. His atque huiusmodi alijs innumerabilibus testimonijs dubitare non possum/ nec deum aliquid impossibile homini praecepisse. Et iterum li. de natura et gratia/ dicit. Non igitur impossibilia iubet/ sed iubendo admonet/ et facere quod possis/ et petere quod non possis
72 Sententiam suam Lutherus clare de hac propositione aperuit/ eo libro/ quem de articulis ab Eckio indicatis/ inscripsit. Ubi ita legitur Dico ergo/ quod mandata dei/ etiam leuissima/ et minima/ sunt homini impossibilia per seipsum/ sed cum gratia dei sunt facillima/ vt Apostolus dicit/ Possum omnia in eo qui me confortat. 
73 cQui alibi dicit. Non sumus sufficientes aliquid cogitare ex nobis/ tanquam ex nobis. Et in resolutiorio conclusionum Lipsiae disputatarum/ conclusione secunda/ Idem dicit/ qualis (inquit) putas furor est eorum/ qui contra gratiam et contra ecclesiam insaniunt legem posse impleri ex naturalibus viribus/ quo ad totam substantiam facti/ licet non ad intentionem precipientis. 
74 Habere vos Martini mentem credo. Et hanc Martini sententiam negare arbitror neminem Quam etiam diuum August. tenere non dubito. Nam in li. de spiritu et litera ad Marcel. tum exponeret de dilectione praeceptum/ quo iubemur, deum/ ex (264 Eiij) toto corde/ et tota anima/ et ex tota mente nostra diligere dicit Neque restat in nobis aliquid/ quod possit addi ad totum. quia si restabit aliquid/ illus non erit totum. 
75 Proinde/ hoc erit primum praeceptum iusticie. quo iubemur/ deum diligere ex toto corde. etc. cui est de primo diligendo alterum consequens quod in illa vita complebimus/ cum videbimus deum facie ad faciem. Sed ideo etiam hoc nunc nobis preceptum est vt admoneremur( quid fide exposcere. quo spem emittere/ et obliuiscendo que retro sunt/ in quae anteriora nos extendere debeamus. 
76 Ac per hoc/ quantum mihi videtur/ in ea quae perficienda est iusticia/ multum in hac vita ille proficit/ qui quam longe sit a perfectione iustitie/ proficiendo cognouit. Et alibi/ querenti salubriter occurrit/ dicens/ Cur ergo iubet/ quod scit/ nullum hominem esse facturum? Respondet/ Hoc modo etiam dici potest/ cur primis illis hominibus iusserit/ qui duo soli erant/ quod sciebat eos non esse facturos 
77 Neque enim dicendum est ideo iusisse/ vt nostrum aliquis id faceret/ si illi non facerent. hoc enim/ ne de illa scilicet arbore/ cibum sumerent/ non nisi illis solis deus iussit/ quia sicut sciebat quid iusticiae facturi non erant/ ita etiam sciebat quid iustitiae dei illis ipse erat facturus. 
78 Eo modo ergo iubet omnibus hominibus/ vt non faciant vllum peccatum/ quamuis sit praescius/ neminem hoc impleturum vt quicunque impie et damnabiliter eius preceptum contempserint/ ipse/ faciat eorum damnatione/ quod iustum est. 
79 Quicunque autem in eius preceptis obedienter et pie proficientes/ nec tamen omnia que precepit implentes/ sicut sibi dimitti volunt/ sic alijs peccata dimiserint/ ipse faciet in eorum mundatione/ quod bonum est. Et in libro de perfectione iustitie dicit. Iterum ait Celestius/ quaerendum est/ vtrum praeceptum sit homini/ esse sine peccato? Aut enim non potest/ et praeceptum non est/ aut quia praeceptum est/ potest Nam/ cur praeciperetur quod (265) omnino fieri non posset?
80  Respondet Augustinus/ consultissime homini praecipi/ vt rectis passibus ambulet/ vt cum se non posse perspexerit/ medicinam requirat/ quae interioris hominis/ ad sanandam peccati claudicationen/ quae gratia dei est/ per Christum dominum nostrum. etc. 
81 Nec aliam ob causam (idem ait Augusti.) scriptura conmemorat/ non esse grauia diuina precepta/ nisi vt anima que illa grauia sentnt/ intelligat/ se nondum accepisse vires/ quibus sint talia praecepta domini/ qualia commendantur/ leuia scilicet/ atque suauia/ et oret gemitu voluntatis/ vt impetret donum facilitatis. 
82 Et enim .i. Johan. v. dicitur. Hec est charitas dei/ vt mandata eius seruemus/ et mandata eius grauia non sunt. Hoc testimonium Johannis debet vtique commouere/ charitati dei non esse gravi mandatum dei/ non humane voluntati/ cui plus dando quam oportet/ ignorant iusticiam dei. 
83 Charitas enim/ que non nisi per spiritum sanctum infunditur cordibus nostris/ tunc perfecta erit/ cum poenalis timor omnis abscesserit. Quod tunc erit. cum nulla lex erit in membris nostis/ repugnans legi mentis nostrae. Quo tempore/ primum et summum omnium praeceptorum implebimus. Quia tunc demum/ deum ex toto corde/ tota anima/ tota mente/ sine carnis concupiscentia/ que est radix omnium malorum/ diligemus. Amen. 
84         Damnatis quoque/ quod dicit/ omnes filios Adae esse Idolatras. (koeln-loeven#43)
85        Peccatores esse omnes homines/ supra satis dictum puto firma est sententia Quamuis homo mendax/ Solus Christus libera ac vera voce dicere potest Quis ex vobis arguit me de peccato? Si ergo omnes filij Ade sunt peccatores/ non est iniuria dicere omnes filios terreni Adam Idolatras. quia primi precepti preuaricatores/ non quidem Idolatria crassa/ qua quidam ad externe manuum suarum opera sese conuerterunt/ ligna et lapides stolidissime adorantes. 
86 De (266) argentum et aurum opera manuum hominum/ Os habent et quibus Propheta in psal cecinit/ (Sl 113,12, Vulg) Simulachra gentium non loquentur/ oculos haben et non videbunt. etc. Sed intus in cordis secreto. quando non sine Idolatrie nota a deo auertimur/ et ad creaturam/ quajm deo preferimus/ conuertimur/ non sine dei iniuria et contemptu. 
87 Quod in omni peccato fieri certissimum est. Nam (vt August. in lib. de natura et gratia dicit) Omne peccatum. ni fallor contemptus est/ et omnis dei contemptus/ superbia est. Quid enim tam superbum (inquit( quam deum contemnere? Initium autem omnis peccati/ superbia est. Eccle. x. An vobis Idolatra non est/ qui dicit in corde suo/ non est deus? 
88 Quod omnes faciunt/ vt Apost. docet/ cum dicit/ Causati autem sumus/ Judeos et Graecos/ omnes sub peccato esse: quia non est iustus quisque/ non est intelligens/ non est requirens deum. Omnes declinauerunt/ simul inutiles facti sunt/ non est qui faciat bonum/ non est vsque ad vnum. Procul dubio Christum dominum nostrum. 
89 Nemo primi precepti transgressor non est/ nisi qui fide non ficta in deum credit/ quam/ quia nemo ex se ipso habere potest/ sed solo dei dono/ et sola immerita dei gratia nobis gratis data/ vt Apost. docet/ ad Phil. dicens/ In nullo expauescatis ab aduersarijs/ que quidem est illis causa perditionis/ vestrae autem salutis/ et hoc adeo. quia vobis donatum est pro Christo non tantum vt vredatis in eum sed vt etiam patiamini pro eo. 
90 Et alibi. Pax fratribus et charitas cum fide/ a deo patre/ et domino Jhesu Christo Recte ergo omnes filij Adam terreni dicuntur Idolatre/ quae sunt caro et sanguis que non reuelat nobis Christum Jhesum/ filium esse dei viui. Omnes vero coelestis Adae filij ex aqua et spiritu sancto renati/ non peccant/ quia/ qui natus est ex deo/ non peccat/ et consequenter non perit. Quia omnis qui credit in eum non perit sed vitam aeternam habebit. Amen. 
 91        Et hoc damnatis/ quod dicit/ virtutes morales ac scientias speculatiuas/ in peccatoribus peccata esse. (koeln-loeven#46) (267) 
 92      Contra vos/ dico/ Virtutes morales vt sunt in peccatore non habente gratiam/ sunt vicia/ ergo non virtutes. Quod probo per August. in libro contra Julia. vbi sic dicit/ Ego dico pudicum non veraciter dici/ qui non propter deum/ veram fidem connubij seruat uxori. 
 93  Vnde autem illud ostenderem. paulo post adhibui/ quod mihi visum est grande documentum Cum enim virtus sit (inquam) pudicitia cui vitium contrarium est impudicitia/ omnesque virtutes etiam que per corpus operantur/ in animo habitent quomodo vera ratione pudicum corpus asseritur/ quando a vero deo ipse animus fornicatur? 
 94  Deinde ne quisque nostrum negaret animum infidelium fornicari/ adhibui testimonium de scriptura sancta/ vbi legitur. Ecce enim/ qui longe se faciunt a te peribunt perdidisti omnem qui fornicatur ans te. etc. Ex quibus omnibus patet/ quod aut in anima fornicante/ pudicitia vera esse possit: quod cernis/ quam sit absurdum: Aut in animo infidelis pudicitia vera esse non possit quod est verissimum. 
 95  Et in eodem ca. infert/ Sed absit/ vt sit in aliquo vera virtus/ nisi fuerit iustus. Absit autem/ vt sit iustis vere/ nisi viuat ex fide. Quis porro eorum qui se Christianos haberi volunt/ nisi soli Pelagiani/ iustum dixerit infidelem/ iustum dixerit impium/ iustum dixerit diabolo mancipatum 
 96  Sit ille licet Fabricius (st licet Fabius/ sit licet Scipio/ sit licet regulus/ quoruym me (Augusti. inquit ad Celestium li. quo supra) nominibus/ tanquam in antiqua Romana curia loqueremur. putastis esse terrendum. 
 97  Verum si tu in hac causa/ et si ad scholam Pythagore provoces/ vel Platonis/ vbi eruditissimi atque doctissimi viri/ multo excellentiore ceteris philosophiae nobilitate/ veras virtutes/ non esse dicebant/ nisi que menti quo dammodo imprimuntur/ a forma illius aeterne immutabilisque substantiae/ quod est deus. 
 98  Etiam illic aduersus te quantum donat qui nos vocauit/ pietatis libertate clamabo. Nec in istis est vera iustitia/ quo iustus ex fide viuit. (268F) Fides ex auditu/ Auditus autem per verbum dei. Finis legis Christus ad iustiticiam omni credenti. Quo modo sinit veri iusti: quibus vilis est humilitas veri iusti? 
 99  Quo enim propinquauerunt intelligentia: inde superbia recesserunt: quia cognoscentes deum/ non sicut deum glorificauerunt. aut gratias egerunt/ sed euanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum. 
 100  Dicentes enim se sapientes/ stulti facti sunt. Quo modo est in eis vera iustitia/ in quibus non est vera sapientia? Quam si eis tribueremus/ nihil erit cause/ cur eos non ad illud regnum peruenire dicamus/ de quo scriptum est/ Concupiscentia sapientie ducit ad regnum. Sap. vi. 
 101  Ac per hoc Christus gratis mortuus est: si homines sine fide Christi/ ad fidem veram ad virtutem veram/ ad iustitiam veram ad sapientiam veram/ quacunque re alia/ quacunque ratione perueniunt. 
 102  Prorsus/ sicut de lege verissime ait Apostolus/ Si per legem iustitia/ ergo Christus gratis mortuus est Si per doctrinas hominum qualiumcunque (nota lector) iustitia. ergo Christus gratis mortuus est/ Per quod enim vera iustitia/ per hoc etiam regnum dei. 
 103  Deus nanque ipse/ quod absit/ erit iniustus/ si ad eius regnum verus non admittitur iustus/ cum et ipsum eius regnum iustitia sit quemadmodum scriptum est/ Non est regnum dei esca et potus/ sed iustitia/ et pax et gaudium. Porro. si veram iustitiam non habent impij, profecto. nec alias virtutes comites eius et socias/ quia cum non referuntur ad suum auctorem dona dei/ hoc ipso/ mali his vtentes efficiuntur iniusti/ si quas habent/ veras non habent. 
 104  At per hoc nec continentia/ sive pudicitia/ vera virtus est impiorum etc. Et infra/ Noueris itaque/ non officijs/ sed fimbus/ a vicijs discrernendas esse virtutes. Officium est autem/ quod faciendum est. finis autem/ propter quod faciendum est. Cum itaque facit homo aliqua/ vbi peccare non videtur/ si non propter hoc facit/ propter quod facere debet/ peccare con- (269) uincitur. 
 105  Absit autem/ vt virtutes vere cuiquam seruiant. ni si illi/ vel propter illum/ cui dicimus Deus virtutum conuerte nos Proinde virtutes quae carnalibus delectationibus/ vel quibuscunque commodis et emolumentis temporalibus seruiunt/ vere prorsus esse non possunt. Verae quippe virtutes deo seruiunt in hominibus/ a quo donantur hominibus/ deo seruiunt in angelis/ a quo donantur angelis. 
 106  Quicquid autem boni sit ab homine/ et non propter hoc fit/ propter quod fieri vera sapientia percipit/ et si officio videatur bonum/ ipso non recto fine peccatum est. Habetis/ quod Augustinus virtutes et sapientiam in peccatoribus et infidelibus/ dicit esse non veras virtutes/ sed vitia et peccatum. Mirum/ quod tam temere/ tantum patrem audetis damnare. 
 107  Sapite iam tandem/ et quam stulte Lutherus doctrinaliter a vobis damnatus sit/ ad animi iudicium reuocate. Sed timeo vos extrema pituita languere/ vt quos damnando ledatis/ non possitis olfacere. Terreat vos quod scriptum est. Ve qui dicitis malum bonum/ et bonum malum/ ponentes tenebras lucem/ et lucem tenebras/ ponentes amarum in dulce/ et dulce in amarum. Sed de his satis.
 108  Jam superest candide lector vt tibi rationem afferam/ cur hanc qualecunque defensionem/ pro Marti. Luthero praeceptore meo Christianissimo/ sane ex tempore factam vulgauerim. Non est vna causa/ sed multae/ ex quibus aliquot aedam. 
 109 Egi iam VVuittenberge supra quindecim annos/ atque in ijs amplius quam duodecim. Physica Aristoteles publice docui/ non tantum in secta Thomae sed ex maxima parte in secta Scoti. Ibi quicunque libri pro utriusque secta/ vel confirmanda/ vel refutanda/ ab acutis philosophis/ et ijs fere cucullatur/ sed male feriatis prodierunt/ eos mihi coemi.   Jeg har nu levet i Wittenberg i femten år og af disse har jeg i mere end tolv lært Aristoteles' fysik offentligt, ikke blot i Thomas' skole, men også i Scotus' skole. Her er enhver bog fra de to skoler, både dem, der støttede dem, og dem, der gendrev dem, blevet gennemgået af skarpsindige filosoffer og næsten overdænget (?) af dem, men de er dårlig nok nået frem til at have overbevist mig. (??)
 110 Ex quibus longo vsu cum didicissem/ ad disceptationem pro gloriola captanda/ plus Scotica/ (vtpote intricatiora/ impeditiora/ obscuriora callidiora/ et/ vt semel dicam propter inauditos ante eam (270 Fij) sectam modos loquendi/ ad illaqueandum pedicis et tricis/ vel auditorem/ vel adversarium multo instructissima/) valere/ eis me addixi/ ita vt que ab alijs contradicebantur/ omnia diluere conarer/ non in philosophicis tantum studijs/ sed etiam Theologicis.   Da jeg gennem lang tids brug ud fra dem havde lært at diskutere for at opnå ære, kom scotismen til at betyde mere for mig (den var nemlig mere indviklet, mere vanskelig, mere mørk og mere kold, og meget mere velegnet til at indfange i fodsnarer og vrøvl, på grund af, at den brugte en argumentationsmåde, der var uhørt før denne skole, som jeg éngang vil sige det), og jeg blev knyttet til dem, således at jeg søgte at udvande alt det, som blev sagt imod den af andre, og det ikke blot indenfor filosofien, men også indenfor teologien. 
 111 Idque inter nostre Academiae homines (nam/ nec philosophos/ nec Theologos quales tunc erant/ audeo dicere) olim pertinacissime. Hic cum ad spinose artis nugalia/ vt Ulyssis socij ad Syrenios scopulos fere consenuissem/ peruenit ad nos/ sed non sine numine diuum/ Martinus Lutherus qui tametsi eisdem nugis a puero institutus fuit/ ac supra aequales suos insigniter promouit/ nescio tamen quo pacto/ pueriles vanae/ rixose/ conseditiose disceptationes in Philosophia/ sed magis in Theologia ei displicuerunt  Og dette var dengang meget fastgroet blandt vort universitets lærere (for jeg tør godt sige, at de såmænd hverken var filosoffer eller teologer, sådan som de opførte sig dengang). Hertil kom da til disse tornede vrøvlehoveder ud i de filosofiske grundfag, da jeg næsten var blevet gammel, som Ulysses' venner til Cyrenaica, Martin Luther til os, men ikke uden guddommelig førelse. Skønt han fra barnsben var blevet indført i de samme narrestreger, havde han dog bevæget sig bemærkelsesværdig langt ud over sine ligemænd, jeg véd ikke hvordan, og de barnligt tomme stridigheder, og uenighederne i samtalerne om filosofi og især om teologi brød han sig ikke om.  
 112 Adeo/ vt primum clam/ deinde palam/ gloriosis aliquot philosophie/ ac theologie concertatoribus/ coeperit esse grauis et odiosus. Non tamen inuidie cessit. sed quanto magis hominum conspiratione premebatur/ tanto magis diuina gratia erigebatur. Ea enim est dei in suis actionibus incomprehensibilis administratio/ vt que homines degrauant/ ipse pro sua inestimabili virtute subleuet. et contra/ quae homines attollunt ipse deprimat.   Og det i den grad, at han begyndte først hemmeligt og siden åbenlyst at være alvorlig og hadefuld overfor dem, der kappedes om æren i de filosofiske og teologiske spørgsmål. Men han veg ikke for misundelse, men jo mere han trykkedes ned af menneskers sammensværgelse, des mere oprejstes han af den guddommelige nåde. For sådan er Gud i sin førelse af de uforståelige handlinger, at det, mennesker trykker til jorden, det opløfter han ved sin uvurdérlige kraft. Og omvendt: Hvad mennesker ophører, det trykker han ned. 
 113 Ibi/ postquam annis aliquot in studio philosophico rectius tractando/ nihil aliud promoueret/ quam vt id coeperit esse in minori precio/ quod quosdam in eum tunc exasperauit/ grauiori opera tentauit/ sacram philosophiam/ vt in qua de salute anime ageretur/ pro dei benignitate instaurare/ atque ad iudicium et fontem reuocare. Quod ei preter spem/ tam feliciter cessit (licet non defuerint/ qui manibus/ pedibus/ in quibus et ego fui/ vt non primus/ ita nec vltimus/ repugnarent) vt non solum Theologiam/ quod tunc spectauit/ pro sua virili restituerit/ sed etiam plane ostenderit/ philosophiae/ quamlibet sanctae/ praesertim/ vt nunc vulgo in scholis tractaretur/ cum sanctis literis nihil conuenire.   Her skete der nu det, at efter nogle år, hvor det filosofiske studium blev behandlet mere efter dets ret, gik det minsandten sådan, at det begyndte at holdes i mindre værd, hvorved han gjorde nogle rasende på sig. Han prøvede også på det mere alvorlige arbejde, til Guds velsignelse at indføre den hellige filosofi, hvor det drejede sig om sjælens frelse, og kalde den tilbage til skønsomhed og til dens kilde. Det havde han i den grad held og lykke til udover hvad han havde håbet på (skønt det ikke manglede på folk, som med hænder og fødder kæmpede imod; blandt dem var også jeg, skønt jeg hverken var den første eller den sidste) at han ikke blot efter evne genoprettede teologien, som han dengang havde for øje, men også ligefrem påviste, at filosofien, hvor hellig den end var, især, som den blev behandlet i skolerne, ikke stemte overens med den hellige skrift. 
 114 Unde/ cum in Theologica disputa- (271) tione/ quorundam auctoritatem subinde eleuaret/ quod/ aut meri essent sophistae/ aut ita humanam philosophiam cum diuina miscuissent/ vt magis obessent quam prodissent/ tandem perfecit/ vt primum vnus et alter/ deinde plures a scholasticis doctoribus ad ecclesiasticos/ et ab illis ad bibliacos libros/ quasi per gradus/ deficerent. ita tamen/ vt primum ecclesiasticos omnes in omnibus legerent ac sequerentur/ Quod cum saepe admonuisset/ non esse faciendum.   På den måde gik det til, at da han i den teologiske disputation, hvis autoritet han straks hævede, og hvor enten nogle simpelthen var sofister eller blandede den menneskelige filosofi på den måde op med den guddommelige, at de gjorde mere skade end gavn, omsider fik held til, at først én og anden, siden flere faldt fra de skolastiske doktorer over til kirkefædrene, og fra dem til de bibelske bøger, sådan lidt efter lidt, sådan endte det med, at alle først læste og fulgte kirkefædrene i alle ting, selv om han ofte havde advaret om, at det skulle man ikke gøre. 
 115 vix tandem obtinuit vt omnium hominum dicta/ ad sacram scripturam exigerent. cui/ vt quisque ex sanctis patribus. propius videretur accedere/ ita in maiori habendum precio.  Og snart opnåede han da endelig, at de af alle menneskelige ord nøjedes med den hellige skrift, og den blev så holdt højt i ære, sådan som det også synes at fremgå af enhver af de hellige fædre. 
 116 Quod consilium eius/ cum principes aliquot in Philosophia et Theologia viri sequerentur. Erasmi eloquentia/ quasi tuba animati/ ego omnium nouissime (tam obstinatus fui in inueterato studio) dei misericordia apprehendi. Tante molis erat/ veteratos ponere mores. Nam/ cum adolescentia et iuuentute/ vt que nondum fuit humanis commentis/ tam corrupta/ minus ei fuit negotij.   Og dette råd fra ham sluttede jeg mig til ved Guds barmhjertighed, da også nogle ledende mænd i filosofien og teologien fulgte det, opmuntret af Erasmus' veltalenhed som af en trompet, jeg, som den sidste af alle, så stædig var jeg i de rodfæstede studier. Så svært var det at opgive de nedarvede skikke. For den ungdom, der endnu ikke havde erfaret de menneskelige opdigtelser, var mindre fordærvet i sin handlemåde (??) 
 117 Facile enim illa/ quo ducta fuit/ sequebatur/ tanta sane copia/ tanto successu/ vt admodum paucos/ tam claro. quam obscuro loco natos/ in hoc toto literario gymnasio sit inuenire/ qui non pluris faciant diuinas quam humanas quascunque literas/ qui non magis se oblectent bibliacis/ quam quorumcunque hominum libris.   For det er jo let at slå følge med det, man blev opdraget i, ligeså mange der flokkes omkring det, ligeså stort følgeskab vil det få, så at der på den måde kun fandtes få på hele dette litterære universitet, både af dem, der var født på et åbenlyst og dem, der var født på et mørkt sted, som ikke gjorde mere ud af den guddommelige skrift end af et hvilketsomhelst andet skrift, eller som ikke fornøjer sig mere med de bibelske bøger end med hvilkesomhelst menneskelige bøger. 
 118 Quod nemo mihi facile persuaderet/ nisi ipse/ non sine magno gaudio id viderem. Non quod bonas aliorum artes/ quibus ad grauiora studia peruenitur negligant/ sed eas modice et cum iudicio tractent Quod qua ipsi per se facere non potuerunt/ prudentissimus iuxtaque liberasissimus Princeps Elector Fredericus. etc.  Og at ingen anden end han har kunnet overbevise mig om det så let, det ser jeg på med stor glæde. Det er jo ikke fordi de fornægter andres gode fag, hvorved de når frem til de alvorligere studier, men de behandler dem med mådehold og skønsomhed. Og hvad de ikke selv kan gøre ud fra sig selv, det gør den kloge og frisindede kurfyrst Frederik, osv. 
 119 Mecoenas non (cuius exemplo/ iam multa a peruersa institutione vindicantur. Gymnasia) eis prudentissimos duces. In studio trium linquarum/ Hebraeae/ Grece/ et Latine/ Philippum Melanch. Mattheum Hadrianum/ et alios in alijs/ peritissimir quemquam in sua facultate (quos/ quid attinet hic omnes numerare?) (272 Fiij) cum magno delectu perfecit.  ??? er ikke (ved hvis eksempel allerede mange universiteter er blevet beskyttet mod forkerte ordninger) for dem højst kloge fyrster (??). I tresprogsstudiet, hebraisk, græsk og latin er ansat Philip Melanchthon, Mattheus Hadrian og andre. I andre fag gennemfører højst lærde mænd med stor kærlighed på deres fakultet det samme (men her er det ikke nødvendigt at nævne dem alle). 
 120 Hos qui sequuntur/ maiorem nunc in literis vere literatis profectum duo anno faciunt/ quam antea in quinque. Recti itaque studij/ cum alij alijs sint autores (inter quos Erasmus est omnium citra controuersiam primus) mihi alijsque in numeris/ post den Opt. Max. Mar. Lutherus/ licet sex fere annis (vt ingenue verum dicam: vel propter meam hebetudinem/ vel malignitatem/ vel (quod quidem magis credo) quod consuetas artes desinere non potui) id frustra conatus sit/ persuasit:   Så de, der følger dem, gør nu på to år større fremskridt end tidligere på fem. Derfor er det rette studier, skønt der også er andre ophavsmænd til andre ting (blandt hvilke Erasmus uden diskussion er den første af alle) og for mig og andre iblandt os står ??? Martin Luther, selv om det næsten var gennem seks år, at han forgæves forsøgte at overtale mig, at jeg skal sige det ligeud: enten på grund af min sløvhed eller ondskab eller (hvad jeg snarere tror) fordi jeg ikke kunne forlade mit fags sædvaner. 
 121 vt philosophis magis quam Theologis repositis/ sanctorum patrum scripta cum iudicio legerem/ nec in omnibus temere imitarer/ sed omnium hominum dicta/ ad diuinum eloquium/ quod solum est castum/ probatum/ examinatum/ ac omnes erroris expers/ exigerem.  Så jeg skulle snarere ændre opfattelse, hvad filosofferne angår end hvad teologerne angår, og læse de hellige fædres skrifter med skønsomhed, og ikke frygtsomt efterligne dem i alt, men bedømme alle menneskelige udtalelser ud fra den guddommelige skrift, som alene er ren, bevist, kontrolleret og fri for enhver fejl. 
 122 Cuius rei/ cum iam aliquamdiu fecissem periculum/ Christianissimam inueni doctrinam Lutheranam/ quam asseuerat. Nam/ si quando disputat/ hoc facit/ meo iudicio/ vt communi iure/ ita eo consilio/ vt ostendat (sine Christiane religionis iactura) contra multorum opinionem/ quod ea/ quae in sacris literis/ aut non sunt expresse/ aut non consentanea omnia nutent huc atque illuc rapiantur/ et diuinum verbum tantum sit immutabile et aeternum.   Af den grund fandt jeg, da jeg allerede igennem nogen tid havde forsøgt mig, at den lutherske lære, som han holdt så stærkt på, var højst kristelig. For når han disputerede, gjorde han det efter min bedømmelse således, at han brugte den metode, at han ud fra almindelig ret påviste (uden at prale af sin kristne fromhed) imod manges opfattelse, hvordan det som i den hellige skrift enten ikke var udtrykkelig udtalt, eller ikke stemte overens med den, altsammen enten vaklede, eller blev bortrevet, kun det guddommelige ord var uændret og evigt. (?)
 123 Proinde mearum esse partium iudicaui (scilicet/ quoniam tot annis plane a Luthero/ propter ante dictas causas/ dissensi) partim edito quocunque monumento testari/ me iam dei gratia/ ac sacrarium literarum tractatione/ adductum perinde/ atque scripsi ex animo sentire: at tantisper ita sensurum/ quoad/ me errare/ aut alius sana Christi doctrina/ cui libenter cedam/ non commentis quorumcunque hominum/ conuicerit. aut ipse meum errorem ex probate scriptura deprehendero/   Dernæst bedømmer jeg ud fra mine forhold (som jo var, at jeg gennem så mange år helt og holdent havde været uenig med Luther af de førnævnte årsager) det hele sådan, at jeg dels nu kan bevidne ved at udgive en slags monument, at jeg ved Guds nåde har lært at behandle den guddommelige skrift, på samme måde som jeg havde skriver, at jeg mener det alvorligt. Men i al den tid havde jeg ment, med hensyn til, om jeg tog fejl, at enten måtte en anden sund Kristi lære, som jeg gerne viger for, (men det skulle ikke være ét eller andet menneskeligt indfald) overbevise mig, eller også måtte jeg selv ud fra et skriftbevis erkende min fejl. 
 124 Partim candidum lectorem admonere. vt etiam atque etiam videat/ quibus fidem de diuinis oraculis pernunciantibus habeat/ nequaquam illis fidat/ qui non erubescunt damnare/ quod/ aut non possunt vicio ingenij/ aut nolunt malignitate naturae/ intelligere Og dels kan jeg formane den oprigtige læser, om ikke han igen og igen må kunne se til, at han har troen på de guddommelige ord, der er forkyndt ham, og aldrig stole på dem, som ikke undser sig for at fordømme det, de enten ikke kan forstå, fordi de mangler forstand til det, eller ikke vil forstå, fordi de af natur er onde. 
 125 Discatque meo periculo/ tempus melius collocare/ quam in sophi- (273) sticis delyramentis insumere/ cum quae in illa congesta sunt fidem astringere.  Men han [læseren] kan ud fra mit forsøg lære, at tiden kan bruges medre end til at arbejde på de sofistiske blålys, eftersom det, man får ud af dem, er at indsnævre troen. 
126  Quod in confesso est Christi testimonio/ sapientiam mundi/ stultitiam esse apud deum/ Et prophete/ Eloquia dei/ eloquia casta (Sl 11,7) Oportet certe/ qui spiritalia vult iudicare/ spiricalem esse/ et vita et moribus Theologum. ad inferos deductum et reductum/ spiritu sancto regeneratum  For når man bekender Kristi vidnesbyrd, er verdens visdom dårskab overfor Gud. Og profeten siger: Guds ord er et rent ord. Det må givetvis være sådan, at den, der vil bedømme åndelige ting, må være en åndelig teolog, både i sit liv og sit levned, som er ført ned i helvede og op igen, og er genfødt ved Helligånden. 
 127  Nec ideo cuiquam in diuina scriptura credere quia magno titulo Theologiae/ iuris/ medicinae/ superbiat/ aut sanctorum patrum et Conciliorum dicta et statuta sine iudicio contra Christi doctrinam proferat. Est enim scriptum. Abscondisti a sapientibus/ et reuelasti ea paruulis. (Matt 11,25)  Derfor skal man heller ikke tro enhver i den hellige skrift, som praler af en stor titel som teolog, jurist, mediciner, eller som kan fremføre de hellige fædres og koncilernes ord og statutter uden skønsomhed imod Kristi lære. For der står skrevet: Du har skjult det for de vise, og åbenbaret det for spædbørn. 
 128  Quibus spiritus sanctus sacrarum literarum misteria reuelat. ij soli de illis recte iudicant. Quamobrem/ cui adhuc est integrum/ eam Academiam petat/ vbi studia recte tractantur/ vbi diuina preferuntur humanis/ quicunque tandem sit illa/ siue Vuittenbergensis/ siue alia. Ita fac mi lector/ et vale.   Og de, som Helligånden åbenbarer den hellige skrifts mysterier for, de alene kan dømme ret om dem. Derfor, den, der er så helstøbt, han søger det universitet, hvor de rette studier bedrives, hvor det guddommelige foretrækkes fremfor det menneskelige, hvilket det så end kan være, hvad enten det er Wittenbergs eller et andet. Gør det, kære læser! Farvel. 

Noter:

n10: Findes i Antipelagiansske skrifter side 204.

n12:  Findes i Antipelagiansske skrifter side 204.

n12a:  Findes i Antipelagianske skrifter side 206.

n16: Findes i Antipelagianske skrifter side 296.

n17:  Findes i Antipelagianske skrifter side 316.

n18:  Vulgata Sl 58,11 lyder: 58:11 Deus meus voluntas eius praeveniet me. Augustin skriver: (Quoniam) misericordia ejus praevenit me;

n19:  Vulgata Sl 20,4a lyder: quoniam praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis.

n19a:  Augustin-citatet findes i Antipelagianske skrifter side 319.

n22:  Augustin-citat fra de spiritu et littera, kap 3/5 Antipelagianske skrifter side 3.

n24:  Augustin-citat, fortsætter citatet fra #22.

n57: En linie i teksten gentages, bortset fra at der i sidste tilfælde står sauguine og ikke sanguine.