Catharinus mod Luther 12

Fra en genudgivelse af Catharinus fra 1953 for den latinske teksts vedkommende (ved Josef Schweitzer). Min oversættelse for den danske teksts vedkommende.
 

Catharinus' randbemærkninger er gengivet som noter under betegnelsen m1, m2, osv. Noter (Schweizers og mine) gengives ved n1, n2, osv. Mine kommentarer som k1, k2 osv.

Tilbage til oversigten!

Vil man oprette et link til denne tekst, kan det gøres ret præcist. De små tal i venstre celle angiver bogmærkenummeret på den pågældende celle.
1 Octava disputatio, qua disputantur tria et confutantur, quae Martinus proximis verbis concludit. Den ottende disputation, hvor tre ting disputeres, og det, som Martin har konkluderet af de foregående ord, gendrives. 
2 "Credo iam haec ferme fidem factura, hanc Matthaei autoritatem neque ad Petrum neque ad successorem neque ad unam aliquam ecclesiam, sed ad omnes ecclesias pertinere. Quia, ut dixi, quis poterit negare, illi esse claves traditas, qui revelante patre Christum confiteor? Quo posito necesse est, ut, ubi sit revelatio patris et confessio Christi, illic et claves. At haec in qualibet ecclesia est, non autem in ullo uno singulari et in certo homine". (R13-01#76 Men nu tror jeg, at jeg har gjort den overbevisning fast, at dette sted hos Matthæus hverken har at gøre med Peter eller hans efterfølgere eller nogen anden kirke, men med alle kirker. Fordi som sagt, hvem kan nægte, at den får nøglerne betroet, som gennem faderens åbenbaring bekender Kristus? Og når det står fast, må det nødvendigvis være sådan, at hvor åbenbaringen af faderen og bekendelsen til Kristus er, dèr er nøglerne. Og dette finder sted i en hvilkensomhelst kirke, men ikke i noget enkelt eller noget bestemt menneske".
3       Tria igitur ex his verbis colliguntur. Primum conclusio tua, qua Petrum omnino excludis ab ipsis clavibus et successorem Petri et quemlibet hominem singularem. Secundum, ecclesia est, cui traditae sunt, non una, sed omnes Tertium, rationem ponis pro his. Sed haec breviter confutanda sunt in verbis tuis.          Tre ting kan uddrages af disse ord. For det første din konklusion, hvorved du udelukker Peter og Peters efterfølger og hvilketsomhelst enkeltmenneske fra nøglerne selv. For det andet, at kirken er den, til hvem de er overgivet, ikke blot én kirke, men alle. For det tredie, den begrundelse, du giver for dette. Men dette skal kort gendrives med dine egne ord. 
4 Primo igitur, 'credi', inquis, 'iam haec ferme fidem factura hanc Matthaei auctoritatem neque ad Petrum neque ad successorem neque ad unam aliquam ecclesiam pertinere'. O impium blasphematorem. Et sperare potes, quod Petri successor ab isto te peccato absolvat, qui hunc oblatum Petro de Christi thesauro et Christi decreto sempiterno honorem subtrahere conaris, et laudem istam ab omni ecclesia Petro datam et vocibus totius christiani in omni templo Dei decantatam tu, inimice homo totius coeli et protervissime hostis veritatis, auferre contendis?  Først altså det, du siger: 'Jeg tror, at jeg har gjort den overbevisning fast, at dette sted hos Matthæus hverken har at gøre med Peter eller hans efterfølgere eller nogen anden kirke, men med alle kirker'. O du gudløse blasfemator. Du må håbe på, at Peters efterfølger løser dig fra denne synd, du, som stræber efter at trække den evige ære bort, som er givet Peter ud fra Kristi skat og Kristi bestemmelse, og du, som søger at ophæve den pris, der af enhver kirke gives Peter, og at søger at standse den sang, som enhver kristens røst i alle Guds kirker synger, du, der er fjendtlig mod hele himlen, og en uforskammet fjende af sandheden. 
5 Et quomodo cantat universa ecclesia infesto Petri: Tu es Petrus etc., hocne ut ecclesiam laudet an Petrum? Est ecclesiae festum an Petri? Sed vide, quid dico. Ego enim audacter ita dico: si te in tanta hac impietate persistentem absolvere aliquis aut sacerdos, episcopus et Pontifex pertentaverit, anathema sit ille sacerdos, episcopus aut Pontifex summus. Og hvorfor skulle hele kirken synge for den usikre Peter: Du er Peter, osv, mon det er kirken, den priser, eller Peter? Er det kirken, der står fast, eller Peter? Men se, hvad jeg siger: Jeg vover nemlig at sige således: Hvis Hvis nogen prøver på at afløse dig, der hårdnakket holder fast på en så stor gudløshed, han være præst, biskop eller pave, så skal denne præst, biskop eller pave være forbandet. 
6 Iterum audacter dico: si quis te sanctus Dei aut angelus de coelo, etiam Seraphin ab ista blasphemia tam horrenda piis auribus absolvendum sine poenitentia pronuntiaverit, anathema sit sanctus Dei ille et coelestis quilibet angelus. Sequeris, quod neque Petri successori sint datae claves; nam si non Petro, multo minus successori. At vero cum superius videlicet de ipso Petro per ipsas Scripturas et per sanctos ipsos et per concilia et denique voce totius mundi sit satis superque improbatum, pariter et hoc etiam, quod ais de successore, impium est et prophanum.  Og videre vover jeg at sige: Hvis nogen Guds helgen eller nogen engel fra himlen, også en serafin, erklærer dig løst fra denne blasfemi, der er forfærdelig for fromme øren, uden at du har gjort bod, så skal denne Guds helgen og denne himmelske engel, hvem han end er, være forbandet. Du drager den slutning, at nøglerne hverken er givet til Peter eller til hans efterfølger; for hvis de ikke er givet til Peter, så langt mindre til hans efterfølger. Men eftersom dette, nemlig det om Peter selv, ovenfor gennem skriften selv, gennem de hellige selv og gennem koncilerne og endelig ved alverdens røst tilstrækkeligt og til overflod er tilbagevist, og på lignende måde også det, du siger om efterfølgeren, så er det gudløst og profant. 
7 Quicunque enim in aliquo officio successor est alterius, in omne illud succedit, quod ad illud officium spectans ad priorem pertinebat. Alioqui Petro mortuo et claves essent mortuae; quod fateri non est neque christianum neque ulli consentaneum rationi. Ergo iam certum est Petro succedentem in ius Petri et omne penitus privilegium (non dico personale, sed pertinens ad officium), succedere (45v), quod vel ipsa teste experientia latius patet.  For enhver, der i et eller andet embede er efterfølger af en anden, efterfølger ham i alt det, som hører med til dette embede, når man ser hen til den første. Ellers ville, når Peter var død, også nøglerne være døde; og at indrømme det er hverken kristeligt eller har nogen tilslutning fra fornuften. Altså er det sikkert, at den, der efterfølger Peter, efterfølger ham i Peters rettigheder og i næsten alle hans privilegier (jeg taler ikke personligt, men om, hvad der har med embedet at gøre), hvilket vel erfaringen selv kan udfolde yderligere. 
8 Secundo igitur concludis, quod non uni ecclesiae datae sunt claves a Christo, sed omnibus, et superius dicis: ecclesiae, et oportet ex verbis tuis ut intelligas, universali ecclesiae datas esse claves, hic vero, quod non uni. O miserrime hominum, qui tecum nunquam constas. O destructor et dissipator omnium, qui nihil unitum permittis et non intelligis, quod una et 'columba mea, amica, formosa mea' (Højs 6,8), inquit dominus etc.  For det andet konkluderer du nu, at nøglerne af Kristus ikke blev givet til kun én kirke, men til alle, og ovenfor siger du: 'til kirken', og man bør ud fra dine ord forstå, at du mener, at nøglerne gives til den universelle kirke, men her, at de gives ikke til kun én. O elendige menneske, som aldrig er i overensstemmelse med dig selv. O ødelægger og fortynder af alting, som ikke tillader noget at være helstøbt og ikke forstår, at 'én er min due, min veninde, min smukke', siger Herren osv. 
9 Tertio hanc rationem praedictorum ponis: 'illi datae claves sunt, cui revelatum est a patre, et qui eo revelante Christum confitetur, quia necesse est, ut ibi sit revelatio patris, illic et claves. Sed haec talis revelatio non est nisi in ecclesia et non in uno aliquo singulari et incerto homine, ergo neque in Petro neque in aliquo successore, sed tantum in ecclesia'. (#2 For det tredie fremsætter du den begrundelse, som du før fremførte: 'til den gives nøglerne, for hvem det er åbenbaret af faderen, og som bekender Kristus, når han åbenbares, fordi det nødvendigvis må være sådan, at hvor åbenbaringen af faderen er, der er også nøglerne. Men en sådan åbenbaring finder kun sted i kirken og ikke i en eller anden enkeltperson eller noget usikkert menneske, altså hverken i Peter eller i nogen efterfølger, men kun i kirken'. 
10 Per quod argumentum in propriis verbis tuis apparet, quod tu negas Petro fuisse revelatum, et ita negas apertissime Christi verbum, qui dixit Petro, quod pater coelestis revelavit ei id, quod fide ferventissima confessus est. Quare iam stomachor super hac tanta blasphemia persistere ac propter semper honorandum et reverendum Christi verbum et evangelii honorem et pro excellentia ac reverentia tanti tam digni tamque gloriosi apostoli, summi proculdubio apostolorum omnium verticis atque principis, protestor coram coelo et terra, sic me de eius principatu locutum esse et loqui velle, ut tantum perfidi huius hominis insanas impietates faciam manifestas, non ut rem adeo claram et omni saeculo in professo habitam ponam quovis modo ad dubitationem.  Gennem dette argument ser det med dine egne ord ud til, at du nægter, at noget blev åbenbaret til Peter, og således nægter du åbenbart Kristi ord, for han sagde til Peter, at den himmelske fader havde åbenbaret det for ham, fordi han havde bekendt med en brændende tro. Derfor ærgrer jeg mig nu over, at du holder fast ved en så stor blasfemi og på grund af Kristi ord, der altid skal æres og agtes og på grund af evangeliets ære og på grund af de udmærkede og ærværdige ting hos en så stor og så værdig og så hæderfuld apostel, uden tvivl den øverste leder og fører af alle apostlene, kalder jeg himmel og jord til vidne på, at jeg har talt og vil tale sådan om hans principat, at jeg kan gøre dette menneskes store perfidi og vanvittige gudløshed klar, og ikke, så jeg på nogen måde sætter denne klare sag, som er bekendt i alle århundreder, i tvivl. 
11 Et cum hoc redeo ad eius blasphemiam. Appellas Petrum unum hominem singularem et incertum, cui non est putantum claves esse traditas, quia nec dicendum factam revelationem, sed tantum ecclesiae. Primum igitur (ut clare ex verbis liquet) tu, qui alios impropriistas vocas, tam proprie loqueris, ut per incertum hominem significari velis instabilem in fide; ex quo consequeris revelationem non habuisse.  Og så vil jeg vende tilbage til hans blasfemi. Du kalder Peter et enkelt menneske, du kalder ham usikker, ham, om hvem man ikke må mene, at han fik nøglerne overleveret, fordi der ikke blev sagt, at han fik en åbenbaring, det fik kun kirken. For det første, derfor taler du, som det klart fremgår af dine ord, du, som kalder andre uegentlige talere, i den grad ud af dit eget, at du ved et usikkert menneske vil forstå ét menneske, der er vaklende i troen; hvoraf du slutter, at det ikke har fået åbenbaringen. 
12 Ago tibi gratias pro nova ista et tam recondita consequentia: qui omni tempore in fide stabilis non sit, illi revelatio nunquam facta est. Et Thomistae per contrarium potius conclusissent: ergo revelatio facta est, sed in eo non mansit. Secundo multo maiores etiam gratias agerem, si tandem imperito mihi ostenderes, quomodo in ecclesia Dei sit revelatio et confessio, et tamen non in aliqua singulari persona aut pluribus.  Jeg takker dig for denne nye og genbegrundede konsekvens: At den, der altid er ustabil i troen, til ham bliver åbenbaringen aldrig givet. Og thomisterne vil i modsætning dertil snarere konkludere: Altså blev åbenbaringen givet, men den forblev ikke i ham. For det andet ville jeg takke dig langt mere, hvis du omsider ville påvise det klart for mig, hvordan i Guds kirke åbenbaring og bekendelse kan være, og dog ikke være i nogen eller flere enkeltpersoner. 
13 Tertio ut dicis: 'ubicunque est revelatio, ibi etiam claves esse et a Christo datas'. Si verum dicis, Mariae Magdalenae fuerunt datae claves et multi mulieribus sanctis et aliis indifferenter sanctis, qui solvendi ligandique nunquam authoritatem habuerunt, quibus tamen ex ipso coelo et ab eodem patre revelationes factae sunt. Stet igitur ista conclusio tua et vivat in poenam et contumeliam. 'Non', inquis, 'in ullo uno singulari et incerto homine claves sunt', non in Petro aut successore.  For det tredie vil jeg takke dig, fordi du siger: 'overalt, hvor der er åbenbaring, dèr er der også nøgler, givet af Kristus'. Hvis du taler sandt, fik Maria Magdalene givet nøglerne, ligesom andre hellige kvinder og andre ligegyldige hellige, som aldrig har haft myndigheden til at løse og binde, men for hvem dog der fra himlen selv og fra den samme fader blev givet en åbenbaring. Lad derfor denne din konklusion stå og leve i straf og foragt, når du siger, at nøglerne ikke er i noget enkelt menneske eller noget usikkert menneske, ikke i Peter og ikke i hans efterfølger. 
14 Nona disputatio egregia quadam eius consideratione et argumento his verbis composito:  Den niende disputation om en udmærket betragtning af Luther og et argumente sammensat af disse ord: 
15 "Quod ut Christus nobis commendaret, statim post gloriosam istam Petri commendationem, cum eum Petrus prohibuit, ne moreretur, audivit: Vade post me, Satana: non enim sapis ea quae dei sunt. Quid hoc est? non sapit Petrus quae dei sunt? Nonne pater revelavit ei? Si haec ante commendationem Petri facta fuissent, aliquid momenti haberet, Petrum pro sua et successorum aut unius ecclesiae persona fuisse commendatum. "Hvilket også Kristus fortæller os straks efter denne ærefulde overdragelse til Peter, da Peter forhindrer han i at gå mod døden og han hører: Vig bag mig, Satan, du sanser nemlig ikke, hvad Guds er. Hvad er nu det? Sanser Peter ikke, hvad Guds er? Mon ikke faderen har åbenbaret sig for ham? Hvis dette havde fundet sted før overdragelsen til Peter, ville det dog have nogen indflydelse på, om Peter fik det overdraget på sin og sine efterfølgeres vegne eller på hele kirkens vegne.
16 At nunc, cum post commendationem vituperetur ut ignarus dei, clarum fit, illum superiorem Petrum qui claves accepit non fuisse Petrum filium Bariona, sed ecclesiam filiam dei, quae verbo dei genita verbum dei audit et confitetur perseveranter in finem, non aliquando non sapiens quae dei sunt et retro abire iussa sicut Petrus". (R13-01#77).  Men nu, hvor det er efter overdragelsen, at han dadles for ikke at kende Gud, bliver det klart, at den overordnede Peter, som modtog nøglerne, ikke var Peter, Jonas' søn, men kirken, Guds søn, som født af Guds ord hører Guds ord og bekender det vedvarende indtil enden, og ikke på noget tidspunkt er uvidende om, hvad Guds er, og får befaling til at vige tilbage, ligesom Peter gør det".
17        O verba aurea et plena mirabilibus consequentiis. Audite, Martiniani vel discipuli vel sectatores vel laici illi, in quibus est spiritus Domini, ut ille inquit, argumentum reverendi magistri vestri. Tale est enim: non potuit esse dictum Petro neque in Petri persona intelligi: 'Tu es Petrus etc., et tibi dabo claves regni coelorum', quia apparet, quod Petrus statim se opposuit Domino mortem suam et passionis mysterium revelanti, et per hoc audivit illa verba in persona sua: 'Vade post me, Sathana, non enim sapis, quae Dei sunt', (Matt 16,23) et propterea non est dicendum, quod ille, cui exprobratum sit nomine Sathanae, sit ille, qui paulo ante tantopere fuerit commendatus nomine petrae.
18 Nam quomodo ille beatus, qui Sathana est? Quomodo ille (46r) revelatum, quod est Dei, qui ignorat et non sapit, quod est Dei? Sed o hominem confusorem omnium et Scripturarum et vocum et temporum. Primo enim intellexistine unquam ab ullo puero dictum distingue tempora et concordabis Scripturas? Quid ergo, si primo dicerem non repugnare haec invicem, quod Petrus paulo antea esset in fervore verae fidei et mox in amore quodam et carnali sapientia propter Domini tam crudelem recordationem mortis, quam merito horrebat? 
19 Quam magnum hoc est inconveniens, quod modo tam constanter confiteatur ex revelatione, modo vero ex tam repentina tristique nuntiatione mortis Domini et magistri sui incipiat non sapere, quae Dei sunt, et ideo tunc appelletur Simon Bariona, idest filius columbae, et Petrus, idest firmus, et petra, idest caput et fundamentum ecclesiae futurae, nunc vocetur Sathana, idest adversator, et non sapiens, quae Dei sunt? 
20 Quaero enim abs te, num Deus inquie de David: 'Inveni hominem secundum cor meum?' (Act 13,22) Dum autem perpetrat David adulterium homicidio etiam adiunctum, (2 Sam 11-12) eratne secundum cor Dei? Ergo pariter dices tu, illustris theologe, quod non sunt de eo verba illa dicta: 'Inveni hominem secundum cor meum'? An forsan arbitraris tu omnes secundum cor tuum, qui cum semel Sathana et diabolus factus sis, ita obduruisse te sentis, ut reverti non possis? 
21 Praeterea, Martine, quhid respondebis, si sic arguam contra te? Praesupponens (quod tu forsan non negabis), quod Petrus et hoc in lico erat Christi discipulus, quomodo Sathana, quomodo non sapiens, quae Dei sunt? An non discipuli sapiunt, quae Dei sunt? Et si dissolves nobis recte hoc argumentum, et ego dissolvam ex tua solutione tuum. Sed nolo expectare tuam aliquam dissolutionem. 
22 Sed secundo loco ad ipsam veritatem propis accedens, quid si dicerem, quod Petrus sapiebat, quae Dei sunt, et non sapiebat, quae Dei sunt, id est quaedam sapiebat, quae Dei sunt et paterna revelatione, et non sapiebat quaedam, quae Dei erant, videlicet futuram eius mortem opprobriosam, quia haec non erant revelata? Videnturne tibi ista contraria, Martine? Adhibe nasutum tuum illud iudicium. 
23 c
24 c
25 c
26 c
27 c
28 c
29 c
30 c
31 c
32 c
33 c
34 c
35 c
36 c
37 c
38 c
39 c
40 c
41 c
42 c
43 c
44 c
45 c
46 c
47 c
48 c
49 c
50 c
51 c
52 c
53 c
54 c
55 c
56 c
57 c
58 c
59 c
60 c
61 c
62 c
63 c
64 c
65 c
66 c
67 c
68 c
69 c
70 c
71 c
72 c
73 c
74 c
75 c
76 c
77 c
78 c
79 c
80 c
81 c
82 c
83 c
84 c
85 c
86 c
87 c
88 c
89 c
90 c