Luther's preface to the collected Latin works, 1545.


Edited by Ricardt Riis, Horsens, Denmark.
 

This is part of a book, called Luther Criticized.
 

The small numbers in each cell tells what is the number of the bookmark of the cell. If you want to make a link to this text, you can specify it with a bookmark.
 

The Danish translation is done by me. The English one by Bro. Andrew Thornton, OSB.
1 Martinus Luther 

pio lectori s.

Martin Luther: Kære læser! Dear Reader, 
2 Multum diuque restiti illis, qui meos libros seu verius confusiones mearum lucubrationum voluerunt editas,  Jeg har til stadighed stærkt modstået dem, der har villet have mine bøger udgivet, "bøger", siger jeg, snarere skulle jeg sige "de forvirrede resultater af mine natlige studier". I have steadfastly resisted those who wanted my books published, or perhaps I had better call them the confused products of my nighttime study.
3 tum quod nolui antiquorum labores meis novitatibus obrui et lectorem a legendis illis impediri, tam quod nunc Dei gratia exstent methodici libri quam plurimi, inter quos Loci communes Philippi excellunt, quibus theologus et episcopus pulchre et abunde formari potest, ut sit potens in sermone doctrinae pietatis,  Først, fordi jeg ikke ønsker de gamle kirkefædres arbejde begravet under mine nye arbejder, og læseren på den måde blive forhindret i at læse dem. Dernæst, fordi der nu takket være Guds nåde eksisterer et stort antal systematisk arrangerede bøger, især Philipps "Loci communes", hvorfra en teolog eller biskop kan hente et godt grundlag, så han kan blive stærk i at prædike dydens doktrin. (Jfr Tit 1,9) First, I did not want the labors of the ancient authors to be buried under my new works and the reader to be hindered from reading them. Second, there now exists, thanks to the grace of God, a good number of systematically arranged books, especially the "Loci communes" of Philip, from which a theologian or bishop can get a thorough foundation, so that he might be strong in preaching the doctrine of virtue.
4 praesertim cum ipsa sacra biblia nunc in omni prope lingua haberi possint, mei autem libri, ut ferebat, imo cogebat rerum gerendarum nullus ordo, ita etiam ipsi sint quoddam rude et indigestum cahos, quod nunc nec mihi ipsi sit facile digerere. For det tredie og vigtigste, fordi bibelen selv nu kan fås på næsten ethvert sprog, mens mine bøger, som det er sket, ja næsten fremtvunget af begivenhedernes uordentlige gang, selv udgør et slags groft og ubearbejdet kaos, som ikke engang jeg selv let kan bringe orden i. Third, and most importantly, the Bible itself is now available in almost every language. The disordered train of events, however, has seen to it that my works resemble a wild, disorganized chaos, which now even I cannot easily put into order.
5 His rationibus adductus cupiebam omnes libros meos perpetua oblivione sepultos, ut melioribus esset locus. Af disse grunde kunne jeg ønske, at mine bøger var begravet under evig glemsel, så der kunne blive plads til bedre bøger. For these reasons I wanted all my books to be buried in perpetual oblivion, that thus there might be room for better books.
6 Verum improbitas et importune pertinacia aliorum, qui mihi quotidie aures implebant, futurum esse, si ego vivus non permitterem edi, tamen post mortem meam essent certissime edituri ii, qui prorsus nescirent causas et tempora rerum gestarum, et ita ex una confusione fierent plurimae, Men andres vedholdende og stadige argumenter, hvormed de dagligt fyldte mine øren, har hævdet, at hvis jeg ikke tillod at mine værker blev udgivet, mens jeg levede, så ville de dog ganske givet bliver udgivet efter min død af folk, som ikke kendte begivenhedsforløbet og årsagerne bag dem, og således ville der af én forvirring komme mange. But other people, by their bold and unrelenting arguments, badgered me into publishing mine. They maintained that, if I did not permit them to be published while I was alive, people would publish them after I was dead anyway, people ignorant of the sequence of events and of the causes behind them. Thus instead of one confusion, there would be many.
7 vicit (inquam) eorum improbitas, ut edi permitterem. Accessit simul voluntas et imperium illustrissimi Principis nostri Johannis Friderici Electoris etc. qui iussit, imo coegit typographos non solum excudere, sed et maturare editionem. Jeg lod mig som sagt besejre af deres argumenter, så jeg nu har tilladt at de udgives. Dertil kom vor højtoplyste kurfyrste Johann Frederiks vilje, han, som befalede, ja snarere tvang typograferne til ikke blot at trykke denne udgave, men også at gøre det hurtigt. I now, defeated by their arguments, have allowed them to be edited. I also had to take into account the wish and command of our most illustrious Prince Elector Johann Frederick, who ordered or rather forced the printers not only to print this edition but also to get it done quickly.
8 Sed ante omnia oro pium lectorem, et oro propter ipsum Dominum nostrum Jesum Christum, ut ista legat cum iudicio, imo cum multa miseratione. Men fremfor alt beder jeg den fromme læser, og jeg beder ham for Jesu Kristi skyld, at han læser disse værker med omhyggelig bedømmelse, ja med megen bekymring. Above all I beg the reader, for the sake of our Lord Jesus Christ, to read these works with discernment, or perhaps I should say with anxiety.
9 Et sciat, me fuisse aliquando monachum, et papistam insanissimum, cum istam causam aggressus sum, ita ebrium, imo submersum in dogmatibus papae, ut paratissimus fuerim, omnes, si potuissem, occidere, aut occidentibus cooperari et consentire, qui papae vel una syllaba obedientiam detractarent.  Og han skal vide, at jeg engang var munk, den mest vanvittige papist, da jeg angreb hele denne affære. Jeg var så fordrukken i, ja helt overskyllet af pavens doktriner, at jeg var parat til, hvis jeg kunne, at dræbe alle eller hjælpe med til og samtykke i at dræbe alle, der med så lidt som en stavelse ville have anbefalet, at man skulle være ulydig mod paven. The reader should know that I was once a monk, the most insane of papists, when I took up this whole affair. I was so drunk, so submerged in the pope's doctrines, that I was ready, if I could, to kill or help kill those who would have advocated by so much as a single syllable withdrawing obedience to the pope.
10 Tantus eram Saulus, ut sunt adhuc multi. Non eram ita glacies et frigus ipsum in defendendo papatu, sicut fuit Eccius et sui similes, qui mihi verius propter suum ventrem papam defendere videbantur, quam quod serio rem agerent, imo ridere mihi papam adhuc hodie videntur, velut Epicuraei. En sådan Saul var jeg, og dem er der mange af idag. Jeg var nemlig ikke selv så iskold i at forsvare paven, som Eck og hans lige var, som jeg syntes forsvarede paven mere for deres egen bugs skyld, end fordi de tog sagen alvorlig, ja til denne dag synes jeg, at de ler ad paven, som var de epikuræere. That's how much of a Saul I was, as many still are. I wasn't so icy cold in defending the papacy as was Eck and those like him, who seemed to me to defend the pope more for the sake of their bellies than through serious commitment. To this day they seem to me to be laughing at the pope like Epicureans.
11 Ego serio rem agebam, ut qui diem extremum horribiliter timui, et tamen salvus fieri ex intimis medullis cupiebam. Nej, jeg tog sagen alvorlig, som én, der havde en frygtelig skræk for dommedag, og dog af sit inderste hjerte stræbte efter at blive frelst. I took the matter seriously because I had a horrible fear of the Last Day, yet still wished from the depths of my heart to be saved.
12 Ita invenies in istis meis scriptis prioribus, quam multa et magna humillime concesserim papae, quae posterioribus et istis temporibus pro summa blasphemia et abominatione habeo et execror. Derfor vil du i mine første skrifter finde, at jeg højst ydmygt tillagde paven mange vigtige ting, som jeg senerehen og også nu holder og regner for den største blasfemi og frafald. Consequently you will find that, in my earlier writings, I most humbly conceded many important things to the pope, things which I later detested and now detest as being the greatest blasphemy and abomination.
13 Dabis ergo hunc errorem, pie lector, vel (ut ipsi calumniantur) antilogiam tempori et imperitiae meae. Kære læser, tilskriv denne fejl, eller denne (som mine modstandere siger) modsigelse, tiden og min mangel på erfaring. Therefore, dear reader, kindly ascribe this error or, as my calumniators call it, this contradiction to the time and to my inexperience.
14 Solus primo eram, et certe ad tantas res tractandas ineptissimus et indoctissimus, casu enim, non voluntate nec studio in has turbas incidi Deum ipsum testor. I begyndelsen var jeg jo alene og utvivlsomt højst uegnet og højst ulærd til at behandle sådanne sager. For Gud er mit vidne, det var ved et tilfælde, ikke ved min vilje eller lyst, at jeg blev involveret i disse omvæltninger. At first I was alone and surely much too inept and unlearned to be dealing with such matters. For, as God is my witness, it was by accident and not by my own will or desire that I got involved in all this turmoil. 
15 Igitur cum anno MDXVII. indulgentiae in his regionibus venderentur (promulgarentur volui dicere) turpissimo quaestu, ego tum eram concionator, iuvenis (ut dicitur) Doctor Theologiae, Derfor, da der i året 1517 blev solgt aflad i disse egne (jeg skulle sige falbudt) for ussel profit, da var jeg prædikant, en ung doktor i teologien, som de siger. When in 1517 indulgences were sold (I wanted to say promulgated) in these regions for disgraceful profit, I was a preacher, a young Doctor of Theology, as they say.
16 et coepi dissuadere populis, et eos dehortari, ne indulgentiariorum clamoribus aurem praeberent, habere eos meliora quae facerent, et in iis certus mihi videbar, me habiturum patronum papam, Og jeg begyndte at fraråde folk at låne øre til afladskræmmernes råb. Jeg sagde til dem, at de havde bedre ting at gøre, og i det stykke var jeg sikker på, at jeg havde paven på min side. I began to dissuade the people from lending an ear to the shouts of the indulgence-sellers. I told them that they had better things to do and that I was sure that in these matters I had the pope on my side.
17 cuius fiducia tunc fortiter nitebar, qui in suis decretis clarissime damnat quaestorum (ita vocat indulgentiarios praedicatores) immodestiam. Jeg stolede helt og fuldt på hans troværdighed, eftersom han i sine dekreter klart fordømte kvæstorernes umådeholdenhed ("kvæstorer" var, hvad han kaldte afladsprædikanterne). I was relying greatly on his trustworthiness, since in his decrees he had very clearly condemned the excesses of the quaestors, as he called the indulgence preachers.
18 Mox scripsi epistolas duas, alteram ad Moguntinensem archiepiscopum Albertum, qui dimidium pecuniae ex indulgentiis habebat, alterum dimidium papa, id quod tunc nesciebam, alteram ad ordinarium (ut vocant) loci episcopum Brandenburgensem Hieronymum, Kort efter skrev jeg to breve, ét til ærkebiskoppen af Mainz, som fik halvdelen af pengene fra afladshandelen (den anden halvdel gik til paven, et faktum, som jeg dengang var uvidende om), og det andet til den såkaldte ordinær-biskop i Brandenburg, Jeronymus. Shortly thereafter I wrote two letters, one to Albert, the archbishop of Mainz, who was getting half the money from the indulgences (the other half was going to the pope, a fact of which I was at the time ignorant), the other to the ordinary of the place, Jerome, bishop of Brandenburg.
19 rogans, ut compescerent quaestorum impudentiam et blasphemiam, sed pauperculus frater contemnebatur. Jeg bad dem om at standse afladskræmmernes skamløse blasfemi, men de tog ikke notits af denne lille fattige broder. I begged them to put a stop to the shameless blasphemy of the quaestors, but they despised this poor little brother. 
20 Ego contemptus edidi Disputationis scedulam simul et germanicam concionem de indulgentiis, paulo post etiam Resolutiones, in quibus pro honore papae hoc agebam, ut indulgentiae non damnarentur quidem, sed bona opera caritatis illlis praeferrentur. Som en sådan foragtet udgav jeg en liste over Disputationen og samtidig dermed en tysk prædiken over afladen. Kort efter udgav jeg også Resolutionerne, i hvilke jeg til ære for paven fastslog, at aflad ganske vist ikke skulle fordømmes, men kærlighedsgerninger foretrækkes fremfor dem. Therefore, finding myself despised, I published a list of theses and, at the same time, a sermon in German on indulgences. A little later I published the "Explanations," in which, in deference to the pope, I maintained that indulgences should not be condemned but that the works of charity should be preferred to them.
21 Hoc erat coelum deturbasse et mundum incendio consumpsisse. Accusor apud papam, mittitur citatio mei ad Urbem, et consurgit totus papatus in me unicum.  Dette var at ødelægge himlen og sætte jorden i brand. Jeg blev anklaget for paven, befalet at gå til Rom, og hele pavedømmet rejste sig imod mig ene mand. What I did toppled heaven and consumed earth by fire. I am denounced to the pope, commanded to go to Rome, and the entire papacy rises up against me alone.
22 Haec aguntur anno MDXVIII. sub comitiis Maximiliani Augustae celebratis, in quibus agebat legatum a latere pontificis Cardinalis Caietanus, quem Dux illustrissimus Saxoniae Fridericus, Elector Princeps, causa mea adiit, et impetravit, ne Romam cogerer ire, sed ipse me vocato rem cognosceret et componeret. Mox soluta sunt comitia. Dette skete i 1518, da kejser Maximilian holdt rigsdag i Augsburg. Dèr var kardinal Cajetanus pavens legat. Med ham tog den højt oplyste kurfyrste af Saksen, Frederik, min sag op, og bad om, at jeg ikke blev tvunget til at tage til Rom, men at Cajetanus selv skulle tilkalde mig og lære sagen at kende og tage vare på den. Snart efter var rigsdagen slut. These things happened in 1518 when Maximilian was holding the Diet at Augsburg, at which Cardinal Cajetan was the legate of the pope. The most illustrious Duke Frederick of Saxony, Prince Elector, took up my cause with the Cardinal and asked that I not be forced to go to Rome but that he, Cajetan, should summon me to a hearing and take care of the matter. Shortly thereafter the Diet was adjourned. 
23 Interim, quia fessi erant Germani omnes ferendis expilationibus, nundinationibus et infinitis imposturis Romanensium nebulonum, suspensis animis exspectabant eventum tantae rei, quam nullus antea neque episcopus neque theologus ausus esset attingere. Imidlertid var tyskerne godt trætte af at skulle bære udplyndringerne, handelen og de endeløse snyderier fra de romerske døgenigte. De ventede med tilbageholdt åndedræt på, hvad der ville komme ud af en så vigtig sag, som tidligere ingen biskop eller teolog havde vovet at berøre. Meanwhile the Germans were getting tired of putting up with the plunderings, the buying and selling, and the endless frauds of the Roman rascals. They were waiting with bated breath for the outcome of so important a matter, which neither bishop nor theologian had ever before dared to touch.
24 Et fovebat me utcunque aura ista popularis, quod invisae iam essent omnibus artes et Romanationes illae, quibus totum orbem impleverant et fatigaverant. Og denne befolkningens holdning opmuntrede mig, fordi alle disse romanisternes kunster, hvormed de fyldte hele verden og udplyndrede den, nu var forhadte af alle. This mood of the populace encouraged me, because those crafty "Romanations" with which they had filled and fatigued the whole world were now hateful to everyone.
25 Veni igitur pedester et pauper Augustam, stipatus sumptibus et literis Principis Friderici ad senatum et quosdam bonos viros commendatitiis. Fattig og til fods kom jeg da til Augsburg. Jeg fik mine udgifter betalt af fyrst Frederik, og havde breve med fra ham, der anbefalede mig for senatet og nogle gode mænd. Poor and on foot I came to Augsburg, my expenses paid by Prince Frederick. I had from him letters commending me to the senate and to certain good men.
26 Triduo eram ibi, antequam accederem Cardinalem, prohibebant enim viri illi optimi et dissuadebant summis viribus, ne citra salvum conductum Caesaris Cardinalem adirem, licet ille me singulis diebus per quendam oratorem vocaret. Tre dage var jeg i byen, før jeg nærmede mig kardinalen. De gode mænd havde nemlig frarådet mig at gå hen til kardinalen, før jeg havde et frit-lejde-brev fra kejseren, selv om kardinalen havde sendt bud efter mig hver dag gennem en særlig talsmand. I was there for three days before I approached the Cardinal, because those good men strongly advised me not to go to the Cardinal until I had a safe conduct pass from the Emperor. The Cardinal had been summoning me every day through a certain spokesman.
27 Erat hic mihi satis molestus, ut tantum revocarem, tum essent omnia salva. Sed longa est iniuria, longae ambages. Denne var ret modbydelig for mig, han sagde nemlig, at hvis bare jeg tilbagekaldte, så ville alt blive i orden. Men så lang som uretten er, så lang er også omvejen. This latter pestered me greatly, saying that if I'd only recant, then everything would be all right. But long the injury, long the detour back. 
28 Tandem tertio die venit expostulans, cur non accederem Cardinalem, qui benignissime me expectaret? Endelig den tredie dag kom talsmanden og ville have at vide, hvorfor jeg endnu ikke var gået hen til kardinalen, som meget venligt ventede mig. Finally, on the third day, the spokesman came and demanded to know why I hadn't yet approached the Cardinal, who was waiting to receive me most kindly.
29 Respondi, mihi obtemperandum esse consiliis optimorum virorum, quibus essem a Principe Friderico commendatus, esse autem eorum consilium, ne ullo modo absque tutela Caesaris seu fide publica Cardinalem accederem, qua impetrata (agebant autem illi apud senatum caesareum, ut impetrarent) mox essem accesurus. Jeg svarede, at jeg adlød de råd, jeg havde fået af de gode mænd, som kurfyrst Frederik havde anbefalet mig for, og at det var deres råd, at jeg på ingen måde skulle gå hen til kardinalen, før jeg havde et frit-lejde-brev fra kejseren, men at jeg så snart jeg fik det (de arbejdede nemlig på kejserens kontor med at fremskaffe det), ville komme. I answered that I was complying with the advice of good men to whom I had been commended by Prince Frederick and that they had advised me not to go to see the Cardinal unless I had a safe conduct pass from the Emperor. I said that they were requesting one from the imperial senate and that I would come as soon as it had been obtained. 
30 Hic commotus ille: Quid? (inquit) putas Principem Fridericum propter te arma sumpturum? Dixi: Hoc nollem prorsus. Et ubi manebis? Respondi: Sub coelo. Tum ille: Si tu papam et cardinales in potestate tua haberes, quid esses facturus? Omnem, inquam, reverentiam et honorem exhibiturus. Tum ille, gestu Italico movens digitum, dixit: Hem. Et sic abiit, neque reversus est. Det blev han meget vred over: "Tror du, fyrst Frederik vil gribe til våben for din skyld?" Jeg svarede: "Det ønsker jeg ikke, at han skal gøre". "Og hvor vil du så være?" "Under himlen", svarede jeg. Så sagde han: "Hvis du havde paven og kardinalerne i din magt, hvad ville du så gøre?" Jeg sagde, at jeg ville yde dem al hyldest og ære. Så gjorde han en italiensk gestus med fingeren og sagde: hm. Så gik han og kom ikke mere tilbage. He got very angry and said: "Do you think Prince Frederick is going to take up arms for your sake?" I said, "I don't want him to." He asked, "Where will you stay?" I replied, "Under heaven." He then asked, "If you had the pope and the cardinals in your power, what would you do?" I said. "I'd show them every reverence and honor." Then He moved his finger in an Italian gesture and said, "Hem." Then he went away and never came back. 
31 Eo die denunciavit senatus caesareus Cardinali, mihi esse datam Caesaris tutelam seu fidem publicam, admonens, ne quid asperius in me designaret. Hic fertur respondisse: Bene est, ego tamen faciam, quod mei officii fuerit. Haec fuere principia istius turbae, cetera ex actis infra cognosci poterunt. Den dag fik kardinalen af det kejserlige kontor at vide, at jeg havde fået et kejserligt lejdebrev eller offentligt tillidsbrev, og det advarede ham om, at han ikke skulle planlægge altfor alvorlige ting imod mig. Han siges at have svaret: "Udmærket! Men jeg må dog gøre det, der er min pligt!" Heraf kan ses, at dette var begyndelsen til denne uro, og at resten kan erfares ud fra de følgende begivenheder. The same day the imperial senate informed the Cardinal that I had been given a safe conduct; they warned him that he should not plan to have anything too severe in store for me. It is said that he answered, "Fine, but I shall act according to my duty." These events were the beginning of this whole commotion; the rest can be learned from what follows. 
32 Eodem anno iam M. Philippus Melanthon a Principe Friderico vocatus huc fuerat ad docendas literas graecas, haud dubie, ut haberem socium laboris in theologia. Nam quid operatus sit Dominus per hoc organum non in literis tantum, sed in theologia, satis testantur eius opera, etiamsi irascatur satan et omnes squamae eius. Det samme år blev Filip Melanchthon af fyrst Frederik kaldet hertil for at undervise i græsk, uden tvivl, for at jeg skulle have en forbundsfælle i mine teologiske anstrengelser. For hvad Gud har udrettet gennem dette redskab, ikke blot i sprogundervisningen, men også i teologien, det bevidner hans værker tilstrækkeligt, selv om Satan og al hans øgleyngel fortæres af vrede. That same year, 1518, Prince Frederick had called Philip Melanchthon here to Wittenberg to teach Greek, doubtless so that I might have a colleague in my labors of teaching theology. His works testify to what the Lord has accomplished through Melanchthon, his instrument, not only in literature but also in theology, despite the fact that Satan and all his brood are infuriated.
33 Anno sequente XIX. decessit in Februario Maximilianus, et factus est iure imperii vicarius Dux Fridericus. Tum desiit paululum saevire tempestas, et sensim obrepsit contemptus excommunicationis seu fulminis papistici. Det følgende år, 1519, døde Maximilian, og ifølge den kejserlige lov blev kurfyrst Frederik vicar. Så standsede vel uvejret en smule, og så småt blev excommunikationen, den pavelige tordenstråle, holdt i bero. The following year, in February of 1519, Emperor Maximilian died, and by the law of the Empire Duke Frederick became vicar. Then the fury of the tempest abated a little, and gradually excommunication, the papal thunderbolt, came to be held in contempt.
34 Nam cum Eccius et Caracciolus ex Urbe attulissent Bullam damnatricem Lutheri eamque insinuassent ille hic, iste illic Duci Friderico, qui Coloniae tum erat Carolum recens electum cum aliis principibus suscepturus, Eck og Caracciolus medbragte fra Rom en bulle, som fordømte mig. Den ene bragte den til Wittenberg, den anden til kurfyrst Frederik, som dengang opholdt sig i Køln, hvor han og de andre fyrster skulle modtage Karl, der nylig var valgt til kejser. Eck and Caraccioli brought from Rome a bull condemning me. The former conveyed it to Wittenberg, the latter to Duke Frederick, who was at the time in Cologne, where he and the other princes were to receive Charles, the newly elected Emperor.
35 indignissime tulit et magna fortitudine et constantia obiurgabat pontificium illum nebulonem, quod se absente perturbassent ipse et Eccius ditiones fratris Johannis et suam, et exagitabat eos magnifice, ita ut cum rubore et dedecore ab eo discederent.  Kurfyrsten blev meget indigneret og fortalte med megen vrede og stor kraft denne pavelige slyngel, hvordan han og Eck i hans fravær havde forstyrret hans og hans bror Johans herredømme. Han skammede dem så kraftigt ud, at de med vanære og skam trak sig tilbage fra ham. Duke Frederick got very indignant at that papal rascal and courageously told him off in no uncertain terms because in his absence he and Eck had disturbed his dominions and those of his brother. He gave them such a magnificent tongue lashing that they went away from him shamed and disgraced.
36 Intellexit Princeps ingenio incredibili praeditus artes Romanae curiae, et eos digne tractare novit, erat enim emunctissimae naris, et plus et longius olfaciebat, quam Romanenses aut sperare aut timere poterant. Kurfyrsten, der i kraft af et utroligt naturtalent vidste alt om den romerske kuries kunststykker, og vidste, hvordan man skulle behandle dem efter fortjeneste, havde nemlig en god klar næse, og kunne lugte klarere og længere tid i forvejen end Romerne håbede eller frygtede. The prince, endowed as he was with unbelievable natural ability, knew all about the crafty ways of the Roman curia; he knew exactly how to treat them as they deserved. He was a man with a good clear nose, and he could smell more and farther than the Romanists could either hope or fear.
37 Itaque deinceps ab eo tentando abstinebant. Nam et Rosam, quam vocant auream, eodem anno ei a Leone X. missam, nullo honore dignatus est, imo pro ridiculo habuit, ita desperare coacti sunt Romanistae a studiis fallendi tanti Principis. Derefter holdt de op med sådan at teste kurfyrst Frederik. For heller ikke Rosen, den, de kalder den gyldne rose, som Leo den tiende samme år sendte ham, gav han nogen ære, tværtimod holdt han den for en latterlig ting, og således blev romanisterne tvunget til at opgive ethvert håb om at kunne narre en sådan fyrste. Thereafter they stopped testing Frederick. Furthermore, he paid no honor to the rose that they call "golden" which Leo X sent him that same year; on the contrary, he ridiculed it. Thus the Romanists were forced to give up any hope of duping such a prince.
38 Et procedebat feliciter evangelium sub umbra istius Principis et late propagabatur, movebat eius autoritas plurimos, qui, cum esset sapientissimus et oculatissimus Princeps, non poterat nisi apud invidos suspicionem incurrere, quod haeresim aut haereticos vellet alere et tueri, quae res papatui magnum intulit detrimentum. Og evangeliet gik lykkeligt frem under denne fyrstes beskyttelse og blev forkyndt vidt og bredt. Og hans autoritet gjorde indtryk på mange, eftersom han var en vis og klarsynet fyrste, der ikke, undtagen hos sine fjender, kunne mistænkes for, at han ville opmuntre eller støtte noget kætteri. Dette gjorde pavedømmet stor skade. The Gospel advanced successfully under the protection of this prince and was propagated far and wide. His authority influenced many; since he was a most wise and keen-sighted prince, he could incur no suspicion, except among the hateful, that he was out to encourage and support heresy. This did the papacy great harm. 
39 Eodem anno habita est Disputatio Lipsiae, ad quam Eccius nos duos, Carlstadium et me, provocavit, sed ego nullis literis potui impetrare fidem a Duce Georgio, ita ut non disputator, sed spectator futurus, sub fide Carlstadio data, Lipsiam ingrederer. Quis autem me impedierit, ignoro, nam adhuc erat Dux Georgius mihi non iniquus, quod sciebam certo. Det samme år blev der i Leipzig afholdt en disputation, hvor Eck udfordrede Karlstadt og mig, men jeg kunne ikke få noget frit-lejde-brev fra hertug Georg, derfor kunne jeg ikke disputere, men kun være tilskuer, og under det lejdebrev, der var givet Karlstadt, gik jeg ind i Leipzig. Jeg véd ikke, hvem der forhindrede mig i at få et brev, for hidtil havde hertug Georg ikke været uvenlig stemt imod mig, det vidste jeg ganske sikkert. In the same year, 1519, there was held at Leipzig the debate to which Eck had challenged Karlstadt and me. But by no letter of mine could I secure a safe conduct from Duke George, and so I entered Leipzig not as a debater but as a spectator under the safe conduct which had been given to Karlstadt. I don't know who was blocking my way, since I was sure that, up to that time, Duke George had not been hostile to me.
40 Hic Eccius me accessit in hospitio dicens, sese audisse me detrectare disputationem. Respondi: Quomodo disputare potero, cum nequeam impetrare fidem a Duce Georgio? Ille: Si tecum, inquit, non licet disputare, neque cum Carlstadio volo, propter te enim huc veni. I Leipzig kom Eck hen til mig på mit herberge, og sagde, at han havde hørt, at jeg trak mig tilbage fra disputationen. Jeg svarede: Hvordan kan jeg disputere, når jeg ikke kan opnå noget lejdebrev fra hertug Georg? Han svarede: Hvis jeg ikke kan disputere med dig, så vil jeg heller ikke disputere med Karlstadt, det er for din skyld jeg er kommet. In Leipzig Eck came to me in my lodgings. He said he had learned that I had refused to debate. I answered, "How can I debate if I can't secure a safe conduct from Duke George?" He answered, "I came here to debate with you, and if I can't, then I don't want to debate with Karlstadt either.
41 Quid si ego tibi fidem impetravero? Nunquid disputabis mecum? Impetra (inquam) et fiat. Abiit ille, et mox data est mihi quoque fides publica et facta copia disputandi. Hvad hvis jeg fremskaffer et lejdebrev til dig? Vil du så disputere med mig? Jeg sagde: Få fat på et og lad os komme i gang! Han gik, og snart efter fik også jeg et lejdebrev og fik dermed lejlighed til at disputere. What if I get a safe conduct for you? Will you debate with me then?" I said, "Get it and I will." He left, and shortly thereafter I too got a safe conduct and so had the opportunity of debating. 
42 Faciebat hoc Eccius, quia certam sibi gloriam propositam cernebat, propter propositionem meam, in qua negabam papam esse iure divino caput ecclesiae. Hic patuit ei campus magnus, et occasio summa plausibiliter adulandi, et gratiam pontificis emerendi, tum odio et invidia me obruendi.  Dette gjorde Eck, fordi han mente, han ville få ære af det, på grund af min påstand, i hvilken jeg nægtede, at paven var kirkens hoved ifølge guddommelig ret. Her tilflød der ham en stor ære og en god lejlighed til at smigre pavedømmet og gøre sig fortjent til dets tak, mens han hældte had og fjendskab ned over mig. Eck did this because he thought he would cover himself with glory in debating my proposition in which I denied that the pope was the head of the church by divine right. In this proposition Eck had a golden opportunity of flattering the pope and of meriting his thanks and of overwhelming me with hatred and ill-will.
43 Quod strenue fecit per totam disputationem, nec tamen sua firmavit, nec mea confutavit, ita ut ipse dux Georgius inter prandendum ad Eccium et me diceret: Sive sit iure humano sive divino papa, ipse est papa. Quod verbum, nisi argumentis fuisset motus, nequaquam dixisset, sed Eccium solum probasset. Det var nøjagtig, hvad han gjorde gennem hele disputationen, dog hverken stadfæstede han sin tese eller gendrev min, sådan at hertug Georg selv, mens han spiste frokost med Eck og mig, sagde: Hvadenten det er ved menneskelig eller ved guddommelig ret, pave er han dog. Men det ville han aldrig have sagt, hvis ikke han var rokket ved argumenter, så ville han have holdt sig til Eck alene. That is exactly what he did throughout the whole debate, but he neither proved his position nor refuted mine. Even Duke George said to Eck and me at breakfast, "Whether it's by divine right or by human right, still he's the pope." If he hadn't been influenced by the arguments, he would never have said such a thing but would have approved of Eck alone.
44 Atque hic vide vel in meo casu, quam difficile sit eluctari et emergere ex erroribus, totius orbis exemplo firmatis, et longa consuetudine velut in naturam mutatis. Quam verum est 

proverbium: Difficile est consueta relinquere, et: Consuetudo est altera natura, et quam vere dicit Augustinus: Consuetudo, si ei non resistitur, fit necessitas.

Herfra eller fra mit tilfælde kan du se, hvor vanskeligt det er kæmpe sig ud af og undgå de fejltagelser, som bliver fastlagt ved hele verdens eksempler og forlængst er blevet til vane eller til en ændret natur. Hvor sandt er ikke ordsproget: Det er svært at forlade en vane, og: vanen er den anden natur. Og hvor sandt taler ikke Augustin: Vanen, hvis den ikke modarbejdes, fremkalder nødvendighed. From my case you can see how hard it is to struggle free from errors which become fixed by universal standard and changed by time-honored custom into nature. How true the proverb is: "It's hard to abandon customs" and "Custom is a second nature." How right Augustine was when he said, "Custom, if it is not resisted, becomes necessity."
45 Ego, qui iam tunc sacras literas diligentissime privatim et publice legeram et docueram per septem annos, ita ut memoriter paene omnia tenerem, deinde primitias cognitionis et fidei Christi hauseram, scilicet non operibus, sed fide Christi nos iustos et salvos fieri,  Jeg havde på det tidspunkt læst og undervist både privat og offentligt i den hellige skrift i syv år, så jeg næsten kunne den udenad, og tilligemed havde jeg inddrukket begyndelsesgrundene til erkendelsen af og troen på Kristus, nemlig, at vi bliver retfærdige og frelses ikke ved gerninger, men ved tro på Kristus. I had been reading and teaching the Sacred Scriptures diligently in private and in public now for seven years, so that I knew almost all of them by heart. Then too, I had imbibed the beginnings of the knowledge of Christ and of faith in him, i.e., that it is faith in Christ and not works that justifies and saves us.
46denique id, de quo loquor, papam non esse iure divino caput ecclesiae, iam defendebam publice, tamen id quod consequens erat non vidi, scilicet papam necessario esse ex diabolo. Quod enim ex Deo non est, necesse est ex diabolo esse. Og jeg forsvarede offentligt det, der her er tale om, at paven ikke er kirkens hoved ved guddommelig ret, men dog så jeg ikke det, der var følgen deraf, at paven med nødvendighed måtte være af djævelen. For hvad der ikke er af Gud, må nødvendigt være af djævelen. Finally, I was now defending publicly that proposition of which I'm speaking, namely, that the pope was not the head of the church by divine right. But I still didn't see the necessary conclusion, i.e., that the pope must be from the devil, for what is not from God must be from the devil.
47 Sic absorptus eram (ut dixi) tum exemplo et titulo sanctae ecclesiae, tum consuetudine propria, ut papae concederem ius humanum, quod tamen, si non sit fultum autoritate divina, mendacium et diabolicum est. Sådan var jeg opslugt, som jeg har sagt, af alle disse eksempler og titler i den hellige kirke og af hele min egen vanedannelse, at jeg indrømmede, at paven var kirkens hoved ved menneskelig ret. Men, hvis den ret ikke understøttes af den guddommelige autoritet, er den løgnagtig og djævelsk. I was so absorbed, as I have said, by the example and title of the Holy Church as well as by my own customary way of thinking, that I conceded that the pope was head of the church by human right. However, if that right is not supported by divine authority, then it is a lie and comes from the devil.
48 Nam parentibus et magistratibus paremus, non quia ipsi praecipiunt, sed quia sic est voluntas Dei, I. Pet. 3. Hinc est, quod minus iniquo animo ferre possum eos, qui pertinacius in papatu haerent, praesertim qui sacra vel etiam prophana non legerunt, cum ego tot annis sacra legens diligentissime tamen ita haesi tenaciter. For vi adlyder forældrene og øvrigheden, ikke fordi de selv forlanger det, men fordi det er Guds vilje (1 Pet. 3). Heraf kommer det, at jeg kan bære det med lidt mindre had, hvis nogen klynger sig vedholdende til pavedømmet, især hvis det er én, der ikke har læst de hellige skrifter og dårlig nok de profane, heraf nemlig, at jeg selv igennem så mange år omhyggeligt havde læst de hellige skrifter og dog hæftigt klyngede mig til pavedømmet. After all, we obey our parents and the civil authorities, not because they themselves command it, but because God wants us to (cf. 1 Peter). That is why I can, with a little less hatred, put up with those who cling so tenaciously to the papacy, especially those who haven't read the sacred Scriptures or even the secular writings, since I myself had read the sacred Scriptures diligently for so many years and still clung tenaciously to the papacy.
49 Anno MDXIX. misit Rosam Leo X. (ut dixi) per Carolum Miltitium, qui multis egit mecum, ut papae reconciliarer. Is habuit 70 Brevia apostolica, ut, si Princeps Fridericus illi me traderet, sicuti papa per Rosam quaerebat, per singula oppida affigeret unum, et ita tutus me perduceret Romam. I 1519 sendte Leo den tiende som sagt Rosen til kurfyrsten gennem Karl Miltitz, som forhandlede meget med mig, at jeg skulle forlige mig med paven. Han havde 70 apostolske breve, som, hvis kurfyrst Frederik ville overlevere mig, hvilket var, hvad paven bad om ved at give ham Rosen, ét for ét skulle uddeles i hver landsby, og således føre mig hel og velbeholden til Rom. In 1519, as I've already said, Leo X sent the Golden Rose through Karl von Miltitz; with many arguments he urged me to be reconciled to the pope. Miltitz had seventy apostolic briefs, and if Prince Frederick would hand me over, as the pope was asking by sending the Rose, he would post one of the briefs in each town and so conduct me safely to Rome.
50 Prodebat autem coram me consilium cordis sui, dicens: O Martine, ego credebam te esse senem aliquem theologum, qui post fornacem sedens ita disputasset, nunc video te esse adhuc integrum aetate et validum. Men Miltitz forrådte for mig, hvad der var hans egentlige hensigt, ved at sige: Martin, jeg troede, du var en eller anden gammel teolog, som plejede at sidde ved ovnen og disputere med sig selv, men nu ser jeg, at du stadig er en stærk ung mand. But Miltitz betrayed to me what was really in his heart when he said, "Martin, I thought you were some aged theologian who used to sit next to the stove and debate with himself, but now I see that you're still a strong young man.
51 Si haberem 25 milia armatorum, non confiderem te posse a me Romam perduci, exploravi enim per totum iter animos hominum, quid de te sentirent, ecce, ubi unum pro papa stare inveni, tres pro te contra papam stabant. Hvis jeg havde 25.000 bevæbnede mænd, er jeg ikke sikker på, at jeg kan føre dig frem til Rom, jeg har nemlig på hele vejen udforsket folks mening, hvad de mener om dig, og se, hver gang jeg fandt én, der gik ind for paven, fandt jeg tre der gik ind for dig imod paven.  If I had twenty-five thousand armed men, I don't think I could convey you to Rome. I've been sounding out the opinions of people along the way to see what they thought of you. For every one for the pope there are three for you against the pope."
52 Illud vero ridiculum erat: exploraverat etiam mulierculas et virgines in hospitiis, quidnam de sede Romana sentirent? Illae ut ignarae huius vocabuli et sellam domesticam cogitantes respondebant: Quid nos scire possumus, quales vos Romae habeatis sellas, ligneasne an lapideas? Jamen, er det ikke latterligt? Han udforskede konerne og serveringsjomfruerne på kroerne, hvad de mente om den romerske stol. Og de, uvidende om dette sære udtryk tænkte på en almindelige stol, og svarede: Hvordan kan vi vide, hvilke stole I romere har,om de er af træ eller af sten? That's ridiculous! He had asked the women and serving girls in the inns what they thought of the Roman See. They didn't know what the word meant and, thinking of a household chair, they answered, "How are we supposed to know what kind of chairs you have at Rome? We don't know whether they're made out of wood or stone.
53 Rogabat itaque, ut consulerem ea, quae pacis essent, se omnem daturum operam, ut papa idem faceret. Ego prolixe quoque promisi omnia, quae ullo modo salva conscientia veritatis possem, promptissime essem facturus, me quoque esse pacis cupidum et studiosum, qui per vim tractus in has turbas necessitate adactus fecissem omnia, quae feci, culpam non esse meam. Miltitz bad mig derfor, at jeg skulle gøre alt for at skabe fred, så ville han bede paven gøre sig umage for at gøre det samme. Jeg gjorde straks et løfte om at ville gøre alt, hvad jeg med frelst samvittighed overfor sandheden kunne gøre, idet også jeg stræbte efter fred. Jeg var med vold blevet draget ind i disse omvæltninger, og var blevet tvunget af omstændighederne til at gøre alt, hvad jeg havde gjort, fejlen var ikke min. Miltitz begged me, therefore, to do everything I could to make peace, and he would do his best to see that the pope did the same. I promised that I would most promptly do anything that I could in good conscience do. I said that I too wanted peace and that I had been drawn by force into these squabbles and had been forced by circumstances to do everything I did; I was not to blame.
54 Vocaverat autem ad se Johannem Tetzel, praedicatorii ordinis, autorem primarium huius tragoediae, et verbis minisque pontificiis ita fregit hominem hactenus terribilem cunctis, et imperterritum clamatorem, ut inde contabesceret et tandem aegritudine animi conficeretur. Men Miltitz havde indkaldt dominikanerbroderen Johannes Tetzel for sig, den første ophavsmand til hele denne tragedie. Med truende ord fra paven brød han således denne mand, som op til dette øjeblik havde været et frygteligt menneske og en frygtløs udråber af aflad, i stykker, så at han fra da af sygnede hen og til sidst blev opslugt af sindsyge. Miltitz had summoned the Dominican friar, Johann Tetzel, the originator of this tragedy. With threatening words from the pope he so broke the man, who up to that time had been the terror of all and a fearless crier of indulgences, that he wasted away and was finally consumed by a mental illness.
55 Quem ego, ubi hoc rescivi, ante obitum literis benigniter scriptis consolatus sum, ac iussi animo bono esse, nec mei memoriam metueret, sed conscientia et indignatione papae forte occubuit. Da jeg erfarede det, skrev jeg til ham, før han døde, et venligt brev, hvori jeg trøstede ham og befalede ham ikke at være bange for, at mindet om mig skulle skade ham, men måske var det hans samvittighed og pavens vrede, der slog ham ihjel. When I found this out, I wrote him, before he died, a kindly letter in which I comforted him and told him to take heart and not to fear my memory. But perhaps his conscience and the wrath of the pope sent him to the grave.
56 Futilis habebatur Carolus, et futile eius consilium, sed, meo iudicio, si Moguntinus a principio, cum a me admoneretur, denique si papa, antequam me non auditum damnaret et bullis suis saeviret, hoc cepissent consilium, quod Carolus cepit, licet sero, et statim compescuissent Tetzelianum furorem, non evasisset res in tantum tumultum. Folk mente, at Miltitz' handling og hans mål var nyttesløse, men efter min bedømmelse, hvis ærkebispen af Mainz fra begyndelsen, da han blev formanet af mig, og hvis paven, før han havde hørt mig og fordømt mig og raset med sine buller, havde rettet sig efter det råd, som Miltitz her begyndte på, og hvis de straks havde undertrykt Tetzels rasen, så ville sagen ikke være drevet ud i den slags oprør. People thought Miltitz and his line of action were useless, but it seems to me that if the man at Mainz [i.e., Archbishop Albrecht of Mainz] had followed Miltitz's course from the beginning when I had reprimanded him, and if the pope had followed it before he condemned me without a hearing and raged with his bulls, and if they had suppressed Tetzel's fury, the affair wouldn't have resulted in such an uproar.
57 Tota culpa est Moguntini, cuius sapientia et astutia eum fefellit, qua voluit meam doctrinam compescere, et suam pecuniam, per indulgentias quaesitam, esse salvam.  Hele skylden ligger hos ærkebispen af Mainz, som blev narret af sin egen klogskab og snuhed, hvormed han ville undertrykke min doktrin, og redde de penge, han mente at kunne få gennem afladshandelen. It's all the fault of the man at Mainz, who was tricked by his own cleverness with which he wanted to suppress my doctrine and to save his money which he'd sought through indulgences.
58 Nunc frustra quaeruntur consilia, frustra coguntur studia. Dominus evigilavit et stat ad iudicandum populos; etiamsi nos occidere possent, non tamen haberent quod volunt, imo minus haberent, quam nobis vivis et salvis habent. Id quod nonnulli inter eos, qui non omnino obesae naris sunt, satis olfaciunt. Nu søger de råd forgæves, forgæves gør de sig anstrengelser. Herren er vågnet og står op for at dømme sit folk. (Sl. 76,9; Dan. 9,14) Selv om de kunne dræbe os, kunne de dog ikke få det, som de ville have det, ja de ville få mindre end de har nu, hvor vi er i live og frelste. Og der er nogen iblandt dem, hvis næse ikke er helt inaktiv, der kan lugte dette godt nok. Now they seek counsel in vain; now they make efforts in vain. The Lord has awakened and stands to judge the peoples [cf. Psalm 76:9 and Daniel 9:14]. Even if they were able to kill us, they still wouldn't have what they want; in fact, they'd have even less than they have now while we are alive and well. Some among them, whose nose is not completely inactive, can smell this well enough. 
59 Interim eo anno iam redieram ad Psalterium denuo inter- pretandum, fretus eo, quod exercitatior essem, postquam S. Pauli Epistolas ad Romanos, ad Galatas, et eam, quae est ad Ebraeos, tractassem in scholis. I mellemtiden var jeg dette samme år, 1519, begyndt at fortolke salmerne påny. Jeg var sikker på, at jeg nu var mere erfaren, efter at jeg havde behandlet romerbrevet, galaterbrevet og hebræerbrevet på universitetet. Meanwhile in that same year, 1519, I had begun interpreting the Psalms once again. I felt confident that I was now more experienced, since I had dealt in university courses with St. Paul's Letters to the Romans, to the Galatians, and the Letter to the Hebrews.
60 Miro certe ardore captus fueram cognoscendi Pauli in epistola ad Rom., sed obstiterat hactenus non frigidus circum praecordia sanguis, sed unicum vocabulum, quod est Cap. I: Iustitia Dei revelatur in illo.  Jeg var grebet af en forunderlig brændende iver efter at lære Paulus at kende i brevet til Romerne, men hidtil havde noget stået i vejen, ikke mangel på hjertelig interesse for sagen, men det eneste lille ord, som står i kapitel 1, Guds retfærdighed åbenbares i evangeliet. I had conceived a burning desire to understand what Paul meant in his Letter to the Romans, but thus far there had stood in my way, not the cold blood around my heart, but that one word which is in chapter one: "The justice of God is revealed in it."
61 Oderam enim vocabulum istud 'Iustitia Dei', quod usu et consuetudine omnium doctorum doctus eram philosophice intelligere de iustitia (ut vocant) formali seu activa, qua Deus est iustus, et peccatores iniustosque punit. Jeg hadede nemlig det ord "Guds retfærdighed", fordi jeg gennem alle kirkelæreres brug og sædvane havde lært at forstå det i filosofisk betydning, nemlig -- som de udtrykker sig -- om Guds iboende eller virksomme retfærdighed, dvs den Guds retfærdighed, i kraft af hvilken han selv er retfærdig og som sådan straffer syndere og uretfærdige.  I hated that word, "justice of God," which, by the use and custom of all my teachers, I had been taught to understand philosophically as referring to formal or active justice, as they call it, i.e., that justice by which God is just and by which he punishes sinners and the unjust. 
62 Ego autem, qui me, utcunque irreprehensibilis monachus vivebam, sentirem coram Deo esse peccatorem inquietissimae conscientiae, nec mea satisfactione placatum confidere possem, non amabam, imo odiebam iustum et punientem peccatores Deum,  Men da jeg selv, hvor ulastelig jeg end levede som munk, dog for Guds ansigt følte mig som en synder med en til det yderste urolig samvittighed og derfor ikke turde stole på, at Gud var blevet mig nådig ved noget af det, jeg selv havde fået bragt i stand, så elskede jeg ikke, men hadede tværtimod den Gud, som var retfærdig og af den grund straffede syndere som mig.  But I, blameless monk that I was, felt that before God I was a sinner with an extremely troubled conscience. I couldn't be sure that God was appeased by my satisfaction. I did not love, no, rather I hated the just God who punishes sinners.
63 tacitaque si non blasphemia, certe ingenti murmuratione indignabar Deo, dicens: quasi vero non satis sit, miseros peccatores et aeternaliter perditos peccato originali omni genere calamitatis oppressos esse per legem decalogi, nisi Deus per evangelium dolorem dolori adderet, et etiam per evangelium nobis iustitiam et iram suam intentaret. I det stille harmedes jeg på Gud med tanker, som, var de ikke altid ligefrem bespottelige, så i det mindste heftigt oprørske: f.eks. som om det ikke var nok, at elendige syndere, som på grund af arvesynden var evigt fortabte, skulle plages med al slags ulykke gennem de ti buds lov, men at Gud tillige ved evangeliet føjer ny pine til den gamle, idet han nu ved evangeliet holder sin retfærdighed og vrede frem for os. In silence, if I did not blaspheme, then certainly I grumbled vehemently and got angry at God. I said, "Isn't it enough that we miserable sinners, lost for all eternity because of original sin, are oppressed by every kind of calamity through the Ten Commandments? Why does God heap sorrow upon sorrow through the Gospel and through the Gospel threaten us with his justice and his wrath?"
64 Furebam ita saeva et perturbata conscientia, pulsabam tamen importunus eo loco Paulum, ardentissime sitiens scire, quid S. Paulus vellet. Således rasede jeg med en vild og forvirret samvittighed, men dog bankede jeg vedholdende på hos Paulus i det skriftsted, jeg før nævnede, med brændende tørst efter at vide, hvad Paulus her egentlig mente.  This was how I was raging with wild and disturbed conscience. I constantly badgered St. Paul about that spot in Romans 1 and anxiously wanted to know what he meant. 
65 Donec miserente Deo meditabundus dies et noctes connexionem verborum attenderem, nempe: Iustitia Dei revelatur in illo, sicut scriptum est: Iustus ex fide vivit,  Indtil jeg endelig ved Guds barmhjertighed, mens jeg tænkte dag og nat, fik øje for ordenes sammenhæng, nemlig denne: Guds retfærdighed åbenbares, som der står skrevet, i dette, at den, der er retfærdig af tro, skal leve.  I meditated night and day on those words until at last, by the mercy of God, I paid attention to their context: "The justice of God is revealed in it, as it is written: 'The just person lives by faith.'"
66 ibi iustitiam Dei coepi intelligere eam, qua iustus dono Dei vivit, nempe ex fide, et esse hanc sententiam, revelari per evangeliam iustitiam Dei, scilicet passivam, qua nos Deus misericors iustificat per fidem, sicut scriptum est: Iustus ex fide vivit. Da begyndte jeg at forstå Guds retfærdighed som den retfærdighed, hvoraf det retfærdige menneske lever som af en Guds gave, nemlig den gave, der modtages i tro, og at skriftstedets mening altså var denne: ved evangeliet åbenbares Guds retfærdighed, nemlig den passive retfærdighed, hvormed den barmhjertige Gud retfærdiggør os ved troen, sådan som der står skrevet: Den, der er retfærdig ved troen, skal leve.  I began to understand that in this verse the justice of God is that by which the just person lives by a gift of God, that is by faith. I began to understand that this verse means that the justice of God is revealed through the Gospel, but it is a passive justice, i.e. that by which the merciful God justifies us by faith, as it is written: "The just person lives by faith."
67 Hic me prorsus renatum esse sensi, et apertis portis in ipsam paradisam intrasse. Ibi continuo alia mihi facies totius scripturae apparuit. Discurrebam deinde per scripturas, ut habebat memoria, et colligebam etiam in aliis vocabulis analogiam, ut opus Dei, id est, quod operatur in nobis Deus, virtus Dei, qua nos potentes facit, sapientia Dei, qua nos sapientes facit, fortitudo Dei, salus Dei, gloria Dei. Nu følte jeg mig som helt igennem født påny, jeg følte, at jeg gennem åbne porte var trådt lige ind i selve paradiset. Nu viste hele Bibelen mig et andet ansigt, og jeg gennemløb i hast skrifterne efter hukommelsen og samlede også på noget tilsvarende, f.eks. Guds gerning, dvs den gerning, Gud gør i os, Guds kraft, dvs den kraft, hvorved han gør os stærke, Guds visdom, dvs den visdom, hvormed han gør os vise, Guds vælde, Guds frelse, Guds ære.  All at once I felt that I had been born again and entered into paradise itself through open gates. Immediately I saw the whole of Scripture in a different light. I ran through the Scriptures from memory and found that other terms had analogous meanings, e.g., the work of God, that is, what God works in us; the power of God, by which he makes us powerful; the wisdom of God, by which he makes us wise; the strength of God, the salvation of God, the glory of God.
68 Iam quanto odio vocabulum 'iustitia Dei' oderam ante, tanto amore dulcissimum mihi vocabulum extollebam, ita mihi iste locus Pauli fuit vere porta paradisi.  Med lige så voldsom et had som jeg før havde hadet det lille ord "Guds retfærdighed", med lige så stor kærlighed elskede jeg nu dette ord, som var blevet mig det lifligste af alle ord, i den grad var det skriftsted hos Paulus for mig blevet døren ind til Paradiset. I exalted this sweetest word of mine, "the justice of God," with as much love as before I had hated it with hate. This phrase of Paul was for me the very gate of paradise.
69 Postea legebam Augustinum de spiritu et litera, ubi praeter spem offendi, quod et ipse iustitiam Dei similiter interpretatur: qua nos Deus induit, dum nos iustificat. Et quamquam imperfecte hoc adhuc sit dictum, ac de imputatione non clare omnia explicet, placuit tamen iustitiam Dei doceri, qua nos iustificemur. Senere læste jeg Augustins skrift Om ånd og bogstav hvor jeg til min overraskelse fandt, at han også tolker udtrykket "Guds retfærdighed" på lignende måde: den retfærdighed Gud klæder os med, når han gør os retfærdige. (de spir-lit, c. 15; c. 18; c. 31) Selv om dette hidtil er ufuldkomment udtrykt, og selv om han ikke udreder alt klart, når det gælder tilregnelsen af retfærdigheden, var det alligevel en glæde at finde, at han lærer, at Guds retfærdighed er den retfærdighed, ved hvilken han gør os retfærdige. Afterward I read Augustine's "On the Spirit and the Letter," in which I found what I had not dared hope for. I discovered that he too interpreted "the justice of God" in a similar way, namely, as that with which God clothes us when he justifies us. Although Augustine had said it imperfectly and did not explain in detail how God imputes justice to us, still it pleased me that he taught the justice of God by which we are justified.
70 Istis cogitationibus armatior factus coepi Psalterium secundo interpretari, et processisset opus in magnum commentarium, nisi denuo per comitia Caroli V. Imperatoris Vuormatiam sequenti anno vocatus opus coeptum deserere fuissem coactus. Stærkere væbnet gennem disse opdagelser begyndte jeg for anden gang at udlægge salmerne og ville have ført arbejdet frem til en stor kommentar, dersom jeg ikke var blevet tvunget til at opgive det året efter på grund af rigsdagen, som kejser Karl V sammenkaldte i Worms. Better armed now with these thoughts, I began for the second time to interpret the Psalms. The work would have grown into a large commentary, but I was summoned the following year to Worms for the Diet convened by Emperor Charles V and so had once again to leave the work I had begun. 
71 Haec ideo narro, optime lector, ut, si lecturus es opuscula mea, memor sis, me unum fuisse (ut supra dixi) ex illis, qui (ut Augustinus de se scribit) scribendo et docendo profecerint, non ex illis, qui de nihilo repente fiunt summi, cum nihil sint, neque operati, neque tentati, neque experti, sed ad unum intuitum scripturae totum spiritum eius exhauriunt. Dette fortæller jeg, kære læser, for at du, når du læser mine bøger, må huske på, at jeg, som tidligere sagt, er en af dem, der, som Augustin skriver det om sig selv, har gjort mine fremskridt lidt efter lidt under min forfatter- og lærervirksomhed, ikke en af dem, som lige på én gang fra ingenting er blevet de største mænd, skønt de i grunden ingenting er, og hverken har slidt eller slæbt med bibelstudiet eller har døjet anfægtelser eller gjort personlige erfaringer, men ved ét eneste flygtigt kig på bibelen mener at have inddrukket hele dens ånd. I am telling you all this, dear reader, so that, if you are going to read my little works, you should remember that I am one of those, as I said above, who, as Augustine writes of himself, makes progress by writing and teaching. I am not one of those who out of nothing suddenly become perfect (although in fact they are nothing), who don't work, who aren't tempted, who have no experience, but who, with one look into the Scriptures, exhaust their whole spirit. 
72 Hactenus ad annum MDXX et XXI processit res indulgentiaria, post sequuntur res sacramentariae et anabaptisticae, de quibus in aliis tomis, si vixero, praefandum est. Indtil disse år, 1520 og 1521, fortsatte afladssagen. Bagefter fulgte affæren med sakramentererne og gendøberne, om hvilke jeg vil skrive forord i andre bind, hvis jeg da lever. Up to that point, 1520-21, the indulgence affair was still going on. There followed the affairs dealing with the sacraments and with the Anabaptists, about which I will write prefaces in other volumes, if I live to do so. 
73 Vale, lector, in Domino et ora pro incremento verbi adversus satanam, quia potens et malus est, nunc etiam furentissimus et saevissimus, sciens, quoniam breve tempus habet et regnum sui papae periclitatur. Confirmet autem Deus hoc in nobis, quod operatus est, et perficiat opus suum, quod incepit in nobis, ad gloriam suam, Amen. 

V. Martii, Anno MDXLV.

Lev nu vel, kære læser, i Herren, og bed om, at ordet må få magt imod Satan, fordi han er stærk og ond. Og nu er han blevet i særlig grad rasende og vild, fordi han véd, at hans tid er kort og hans paves rige i fare. Måtte Gud styrke det i os, som han har udvirket, og gennemføre sit værk, som han har begyndt i os, til hans ære.(Fil 1,6; Sl 68,29) Amen. Den 5. Marts 1545. Good-bye in the Lord, dear reader, and pray that the word may increase against Satan, because he is powerful and evil. And now he has become extremely vicious and savage because he knows that he has only a short time and that the kingdom of his pope is endangered. May God strengthen in us what he has accomplished. May he prosper his work which he has begun in us for his glory [cf. Phillipians 1:6 and Psalm 68:29]. Amen.