Catharinus mod Luther 11

 
 

Fra en genudgivelse af Catharinus fra 1953 for den latinske teksts vedkommende (ved Josef Schweitzer). Min oversættelse for den danske teksts vedkommende.
 

Catharinus' randbemærkninger er gengivet som noter under betegnelsen m1, m2, osv. Noter (Schweizers og mine) gengives ved n1, n2, osv. Mine kommentarer som k1, k2 osv.
 

Vil man oprette et link til denne tekst, kan det gøres ret præcist. De små tal i venstre celle angiver bogmærkenummeret på den pågældende celle.
1 Tertia disputatio contra argumentum, quod a laicis suis didicit vel mutuo accepit Martinus, quod his verbis profert: Den tredie disputation imod det argument, som han har givet til sine lægfolk eller som Martin vekselvis forstår, og som han fremfører med disse ord: 
2 "Iam illud vide, quod et a laicis observatum ipse didici (est etiam in laicis spirutus Christi), verbum hoc Christi non posse ad solum Petrum dictum intelligi, quia Christus non solum Petrum sed omnes apostolos requisivit dicens: Vos autem quem me esse dicitis? non dixit 'Tu, Petre, quem me esse dicis?' Nisi ergo per Petrum omnes discipuli respondissent, certe discipuli non fuissent, nec magistrum audissent, nec satisfecissent interroganti, quod est impium de apostolis sentire". (r13-01#62).  "Se nu her, hvad jeg også har givet lægfolk at kunne se (lægfolk har jo også Kristi ånd), at Kristi ord ikke kan forstås som rettet alene til Peter, fordi Kristus ikke alene spørger Peter, men alle apostlene: Men I, hvem siger I, at jeg er? Han siger ikke: Men du, Peter, hvem siger du, at jeg er? Hvis altså ikke alle disciplene svarer gennem Peter, så var de ikke disciple, ejheller hørte de deres mester eller tilfredsstillede ham, da han spurgte dem, hvilket er ufromt at mene om apostlene". 
3 Quid agis, Martine, quid agis? Iamne egere incipit laicorum patrocinio tua haec doctrina tam remota tam abscondita ab oculis nostris? Nam quomodo ad testimonium laicorum declinas tu tantus theologus? Sed age, videamus iam, si in tuis laicis istis sit spiritus Domini an spiritus tuus potius, aut si tam beatos oculos habuerunt, ut ea viderint, quae sancti Dei homines non viderunt. (Luk 10,23).  Hvad gør du, Martin, hvad gør du? Mon du nu begynder at fjerne fra vore øjne denne så fjerne og ukendte læresætning under lægfolks beskyttelse? Hvordan kan dog du, en så stor teolog, læne dig op ad lægfolks vidnesbyrd? Men kom, lad os se, om det er Herrens ånd, der er i dine lægfolk, eller måske snarere din egen, eller om de har de salige øjne, så at de får at se, hvad Guds hellige mennesker ikke ser. 
4 Plures enim egregias consequentias ex eorum dictis licet colligere. Primum est, quia Christus omnes requisivit apostolos dicens: "Vos autem, quam me esse dicitis", ideo etiam sequentia: "Tu es Petrus" ad omnes pertinent. Sed ut incipias nunc iam in hoc argumento tecum et cum laicis istis tuis pugnare, (m4) proba nobis, quod Christus omnes apostolos requisivit et non Petrum solum, unde hoc habes? Man kan nemlig sammendrage flere udmærkede konsekvenser af deres udsagn. Den første er, at fordi Kristus spurgte alle apostlene (Men I, hvem siger I, at jeg er), derfor skal også det følgende (Du er Peter) henføres til alle. Men eftersom du nu begynder i din argumentation at modsige dig selv og dine lægfolk, så bevis lige for os, at Kristus spurgte alle apostlene og ikke blot Peter. Hvor har du det fra? 
5 Quippe manifestum est, inquis, quia Christus non dicit: Tu Petre, quem me esse dicis? sed ita: "Vos autem etc.", omnes rogat. An non ex hoc planissime nobis constat, quod quando inferius dicit: "Beatus es Simon Bariona", non ad omnes loquitur, quia non dixit: Beati vos etc., sed solum: 'Beatus tu, Simon Bariona'? Alii enim non erant Simon Bariona, et ideo ad Simonem Barionam dirigit sermonem.  Jamen, det er da klart, siger du, fordi Kristus ikke sagde: Du, Peter, hvem siger du, at jeg er, men: 'Men I osv', og spurgte alle. Men mon det så ikke soleklart står fast for os, at når han senere siger: "Salig er du, Simon Bariona", så taler han ikke til alle, fordi han ikke sagde: Salige er I osv, men kun: 'Salig er du, Simon Bariona'? De andre hed nemlig ikke Simon Bariona, og derfor rettede han sin tale mod Simon Bariona. 
6 Si verum est igitur, quod ais pro te, quod si superius dixisset: Tu, Petre, quem me esse dicis? solum Petrum interrogasset, quia dixisset: Tu Petre -- quare hoc in loco non sit verum pro nobis, cum dicit: "Beatus es, Simon Bariona", quod dicit ad solum Simonem Barionam?  Men hvis altså det, der taler til fordel for dig, er sandt, at hvis han ovenfor havde sagt: Du, Peter, hvem siger du, at jeg er? så ville han blot have spurgt Peter, fordi han sagde: Du Peter -- hvorfor kan det, der på dette sted taler til fordel for os, så ikke være sandt, at når han siger: "Salig er du, Simon Bariona", så siger han det alene til Simon Bariona?
7 Et quare cum subdit: "Et ego dico tibi", non illi dicit? Et cum item sequitur: "Tu es Petrus", non solum Petrum intelligit? Et cum etiam sequitur: "Tibi dabo claves regni coelorum", intelligis pro tibi quod dicat omnibus, in ista nova grammatica: Tibi, idest omnibus dabo? Et ita totum textum corrumpis.  Og når han derfor tilføjer: "Så siger jeg til dig", siger han det så ikke til ham? Og når der ligeledes følger: "Du er Peter", forstår han så ikke derved Peter alene? Og når der også følger: "Dig giver jeg himmeriges nøgler", så forstår du det til din fordel sådan, at han siger det til alle, ifølge denne nye grammatik: Til dig, det vil sige: til alle vil jeg give dem? Således ødelægger du hele teksten. 
8 Si enim (ut tu fateris), si superius dixisset: Tu Petre, omnino solum Petrum propter vim solam verborum intellexisses, cur non et modo "Tu es Petrus" intelligitur solus Petrus, cum eadem vis sit verborum? An non est hoc vere lacerare Scripturas et ad suum sensum invitas ac violentissime traducere, cum in eadem penitus voce manifestissima violentia modo hoc, modo alterum et contrarium audire velis?  Hvis nemlig det forholder sig sådan (og det indrømmer du, det gør), at hvis han ovenfor havde sagt: Du Peter, så ville du alene på grund af ordenes kraft have forstået det alene om Peter, hvorfor skal så "Du er Peter" ikke på samme måde forstås om Peter alene, eftersom det er den samme ordenes kraft? Mon ikke det er at skære skrifterne i stykker og imod dem selv og med vold at føre dem hen til det, man selv mener, når du i en helt enslydende sætning med soleklar voldførelse vil høre det på én måde det ene sted og på en anden og modsat måde det andet sted? 
9 Sed quae tandem, rogo, consequentia est ista (m9), qua figura dictum: "Tu es Petrus", quasi vero Dominus responderit ad interrogationem suam ac non potius ad responsionem, quam solus Petrus fecit? Comparentur igitur dicta, quae tu affers (m9a), et quae nos probamus, et iudicent vel ipsi iidem laici tui. Tu dicis verbum Christi: "Tu es Petrus etc." non posse ad solum Petrum intelligi, quia non solus Petrus, sed omnes pariter sunt interrogati.  Men til sidst, hvad er så det for en konsekvens, må jeg spørge, at det er sagt i figurlig tale: "Du er Peter", som om Herren virkelig reagerede på sin udspørgen og ikke snarere på svaret, som alene Peter gav? Sammenlign altså det, du fremfører, med det, vi beviser, så vil vel selv dine selvsamme lægfolk kunne bedømme det. Du siger, at Kristi ord: "Du er Peter, osv", ikke kan forstås om Peter alene, fordi ikke blot Peter, men alle på lige fod blev udspurgt. 
10 Nos dicimus verbum hoc idem Christi: "Tu es Petrus etc." non potest sane intelligi nisi ad Petrum solum, quia non Domini interrogatio meruit huius tam beatae replicationis beneficium, sed responsio. Responsioni enim danda erat merces et confessioni fidei, et non interrogationi.  Vi siger, at dette samme Kristi ord: "Du er Peter, osv", ikke kan forstås sandt om andet end Peter alene, fordi det ikke er ved Herrens udspørgen, at han har fortjent velsignelsen ved denne salige bemærkning, men ved svaret. For der burde gives belønning til svaret og til trosbekendelsen, og ikke til udspørgningen. 
11 Et quia in responsione omnibus praevaluit Petrus (ut patet ad sensum non solum laicorum, sed et pecudum, et propterea in hoc omnes sancti expositores eum laudant, quia primus respondit, non quia primus tunc iam in apostolatu quovis modo, sed quia primus in fervore aliorum responsum praeoccupavit), ideo Christi verbum ad solum Petrum pertinet tanquam caput, ut diximus.  Og fordi Peter overgik alle i svaret (som ikke blot lægfolk, men også kvæg kan forstå, og på grund af hvilket på dette sted alle hellige skriftfortolkere roser ham, fordi han svarede først, ikke fordi han på det tidspunkt allerede på nogen måde var den første i apostolatet, men fordi han i sin iver som den første svarede på de andres vegne), derfor angår Kristi ord Peter alene som overhoved, som vi har sagt. 
12 Neque quicquam obstat, quod interrogati sunt omnes. Non enim pensanda interrogatio est, cui non debetur merces (ut diximus), immo vero et in hoc potius pensanda, ut magis per eam declaretur, Petrum meruisse sibi hanc retributionem, quia cum omnes interrogantur, solus tamen in praeclarissimo confessionis responso omnes alios antevertit ac reparavit.  Der var nemlig ikke noget i vejen for, at de alle kunne være blevet spurgt. Der ligger nemlig ikke nogen vægt på udspørgningen, som ikke får nogenløn (som vi har sagt), nej, der ligger en sand og mere forklaringsgivende vægt på, at Peter havde gjort sig fortjent til denne tilbagebetaling, fordi skønt alle blev spurgt, var det dog ham alene, der med sit klare bekendende svar kom alle de andre i forkøbet og genoprettede (tilliden). 
13 Secunda consequentia est: (m13) caeteri discipuli non responderunt, ergo peccarunt, ergo desierunt esse discipuli. O tenellam conscientiam Martini (m13a) et laicorum suorum, deglutientam camelum et excolantem culicem. (Matt 23,24). An, rogo, amittitur discipulatus tam facile, quia interrogati vel timore ac reverentia coram tanto Domino vel praeventi a fervore illo tanto Petri aut quavis alia causa bona et forsitan Dei nutu responsionem suspenderunt? Den anden konsekvens er: De andre disciple svarede ikke, ergo syndede de, ergo ophørte de med at være disciple. O hvilken diminutiv samvittighed Martin og hans lægfolk har, der sluger kamelen og sier myggen fra. Mon virkelig, spørger jeg, discipelforholdet ophører så let, fordi de, da de blev spurgt, udskød svaret enten af frygt og ærbødighed overfor en så stor herre eller fordi de blev overhalet af Peters store iver eller af nogen anden god grund eller måske med Guds tilladelse?
14 Quid si etiam aliquantulam eorum frigiditatem confiterer, de quo saepe alias sunt tanquam modicae fidei increpati, etiam ipse Petrus? An, rogo, dignos facit apud tam clementem Dominum continuo amittere discipulatum? An desiit esse discipulus (42v) Petrus paulo post, cum magistro etiam adversatur? An non dixi, quod tu facis nobis nimis durum Deum nostrum?  Hvad hvis jeg tilstår, at de også havde en lille smule kulde, for hvilken de ofte andre steder får bebrejdelse, som for en ringe tro, også Peter selv? Mon virkelig, spørger jeg, det gør dem værdige hos en så mild herre til fremover at miste discipelforholdet? Mon Peter ophørte med at være discipel lidt efter, da han også vendte sig imod sin mester? (k14) Mon ikke jeg har sagt det, at du gør vores Gud altfor hård for os?
15 Et cogitationes tuas impatientiae et excandescentiae plenas putas esse cogitationes Dei? Quomodo ergo scrutaris Scripturas, in quibus te tantum facis? Praeterea an non tu iniquus es, qui quando tibi bene cedit, apostolos etiam ambitionis crimine accusas? Nunc vero, quod Domino non subito responderent interroganti, pro magno ducis peccato. Non est impium de apostolis sentire eos ambitiosos fuisse, authoritate Martini.  Og du mener, at dine overvejelser, der er fulde af utålmodighed og opfarenhed er Guds overvejelser? Hvordan er det så du gransker skrifterne, som du kror dig sådan af? Mon du forøvrigt ikke er uretfærdig, du, som, når det falder dig for godt, anklager også apostlene for at være ambitiøse? Men nu, når de ikke straks svarede Herren, de de blev spurgt, regner du det for en stor synd. Det er ikke ufromt at mene om apostlene at de var ambitiøse, ifølge Martins autoritet.
16 Et eadem penitus authoritate impium est existimare eos Domino interroganti non respondisse. Leviculum enim peccatum est ambitio, quae ex superbia descendit, apud Martinum, non respondere autem, quod ex timiditate ac reverentia potuit facile procesisse, magnum intolerabile peccatum neque existimandum in apostolis, licet etiam Scriptura pro hoc faciat. Haec Martini doctrina. Og ifølge helt den samme autoritet er det ufromt at mene, at de, da Herren spurgte dem, ikke havde svaret. At være ambitiøs er en ganske ringe synd, som opstår fra hovmod, ifølge Martin, men ikke at svare, fordi man af frygtsomhed eller ærbødiighed ikke så let kunne få det frem, det er en stor og utålelig synd, som man ikke må mene fandtes hos apostlene, selv om også skriften taler til fordel for det. Dette er Martins lære.
17 Praeterea non vides, quod Dominus simpliciter interrogat quasi tentans illos, neque per hoc iubet, ut sibi a singulis respondeatur? Quid ergo peccati fuit non respondere, si vere non responderunt?  Forøvrigt, ser du ikke, at Herren enfoldigt spørger dem, som om han ville friste dem, og han befaler ikke derigennem at de skal svare ham hver for sig? Hvilken synd var det da ikke at svare, hvis de i virkeligheden ikke behøvede at svare? 
18 Ridiculum autem est dicere, (m18) quod per Petrum responderint, primo quia adhuc non satisfecissent. Nemo enim recte satisfacit, cum per se potest, si per alium respondet. Sicut enim responderunt per se interroganti de aliorum opinione dicentes: "Alii Ioannem Baptistam, alii Helyam, alii Hyeremiam aut unum de prophetis", ita potuissent de sua quisque opinione dicere. Men det er latterligt at sige, at de svarede igennem Peter, for det første, fordi de ikke derigennem stillede Gud tilfreds. Ingen kan nemlig handle ret tilfredsstillende, hvis han svarer gennem en anden, skønt han godt kan gøre det for sig selv. Ligesom de nemlig svarede for sig selv, da de blev spurgt om andres mening, og sagde: "Nogle Johannes Døber, andre Elias, andre Jeremias eller én af profeterne", sådan kunne de også hver enkelt havde sagt deres mening om ham. 
19 Secundo, fortassis etiam et probabiliter credi potest, quod post Petrum singuli eius confessionem confirmaverint, licet Petrus ferventior eam prius protulisset. Non enim omnia in evangelio scripta sunt. Tertio, Petrus non legitur singulos interrogasse de sua fide, ut sic posset respondere pro illis.  For det andet, måske kan man også regne det for sandsynligt, at de efter Peter hver for sig bekræftede hans bekendelse, skønt Peter, der var mere ivrig, havde fremført den først. Det er nemlig ikke alting, der står skrevet i evangeliet. For det tredie, Vi læser ikke, at Peter spurgte hver enkelt om deres tro, så at han således skulle kunne svare på deres vegne. 
20 Quarto, nec legimus ab eis mandatum accepisse de sic respondendo. Praesumpsisset ergo Petrus sibi arrogans aliorum vocem et responsionem. Adde, quod et iuristae aiunt: Mandatum plerunque constituitur per absentiam, aut cum superesse nos ipsi rebus nostris quavis causa non possumus. Quid igitur oportuit Petrum procuratorem in respondendo constituere, cum essent ipsi praesentes et facilius atque efficacius de sensu suo respondere potuissent, sicut alioqui super aliis interrogati responderunt? Non vides, quam puerilia ista sunt? For det fjerde, vi læser heller ikke, at han modtog noget mandat fra dem om at svare sådan. Peter skulle altså være gået ud fra, at han kunne tilrane sig de andres stemme og svar. Føj dertil, hvad også juristerne siger: Et mandat oprettes i almindelighed, når man er fraværende, eller når vi af én eller anden grund ikke selv kan overvåge vore sager. Hvorfor skulle så Peter oprette noget svarmandat, eftersom de selv var til stede og let og hurtigt havde kunnet svare ud fra deres egen mening, sådan som de ellers svarer, når de blive spurgt om andre ting? Ser du ikke, hvor barnligt dette er?
21 Quinto, quomodo de eorum fide potuit respondere, de qua nec certus erat nec esse poterat nisi per revelationem, quae cum in Scripturis non aperiatur, temere praesumeretur?  For det femte, hvordan kunne han svare om deres tro, eftersom der kun var og kunne være noget sikkert om den gennem en åbenbaring, og da der ikke fortælles noget om en sådan i skriften, er det dristigt at forudsætte den? 
22 Ultimo, non vides, quam frivolum est, quod ideo Petrus responderit pro apostolis, quia ipsi fuerint interrogati, cum responderit pariter pro omnibus fidelibus et tota ecclesia (ut tu ais), qui tamen interrogati non sunt?  Til sidst, ser du ikke, hvor frækt det er, at Peter her skulle svare på apostlenes vegne, skønt de dog selv var blevet spurgt, når han på samme måde skulle svare på alle troendes og på hele kirkens vegne (som du siger), de som dog ikke var blevet spurgt?
23 Recognoscere ergo tandem veritatem, ut tot laqueos evites, et plane procedent omnia (m23), videlicet quod in littera solus Petrus et pro se respondet, at in mysterio pro tota ecclesia tale responsum a Domino acceptatum est, in Petri persona typum pro omnibus fidelibus gerente. Et in hunc sensum dicitur respondisse pro omnibus.  Erkend dog til sidst sandheden, så du undgår disse snarer, og fremlæg alting ganske enkelt, nemlig, at bogstaveligt svarer alene Peter, og han svarer på sine egne vegne, men i mysteriet bliver et sådant svar på hele kirkens vegne accepteret af Herren, i Peters person en type, frembragt på alle troendes vegne. Og i denne betydning kan han siges at have svaret på alles vegne. 
24 Quarta disputatio super verbis eiusdem pro altiore intellectu evangelii, ubi deprehenditur contrarius sibi, et dissolvitur quaedam eius consideratio et retorquetur in illum.  Den fjerde disputation over de samme ord til forbedring af forståelsen af evangeliet, hvor han gribes i at modsige sig selv, og hvor en af hans betragtninger opløses og vendes imod ham selv. 
25 "Relinquitur ergo, quod Christus responsum Petri acceptari non pro solo Petro sed pro toto collegio apostolorum et discipulorum, alioquin et alios quoque denuo interrogasset. Ex quibus ulterius sequitur, quod sicut Christus personam respondentis Petri pro omnibus acceptat, ita sequenter quoque non ad solum Petrum, sed ad omnes, quorum persona Petrus loquitur, dicat 'Tu es Petrus, tibi dabo claves &c.'  "Tilbage er kun den fortolkning, at Kristus modtog Peters svar, ikke kun på Peters vegne, men på hele apostelkollegiets og discipelskarens vegne. Ellers ville han også have spurgt de andre påny. Af dette følger yderligere, at ligesom Kristus accepterer den svarende Peters person på alles vegne, således taler han efterfølgende ikke blot til Peter, men til alle, på hvis vegne Peter talte, når han siger: 'Du er Peter, dig vil jeg give himmerigets nøgler, osv.
26 Alioqui scriptum non recte intelligitur, nisi praecedentia et sequentia recte conferantur: Atque ut hoc eo sit certius, non soli Petro a Christo aliquid dictum esse, exponit se ipsum Christus, cui loquatur et cui tradat claves, dicens: 'Beatus es, Simon Bariona, caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus, qui est in coelis'. Ellers forstås skriften ikke ret, hvis vi ikke føjer det foregående sammen med det efterfølgende. Og for at det skal være så meget sikrere, at noget ikke blot er sagt til Peter af Kristus, forklarer Kristus sig, hvem det er, han taler til, og hvem det er, han giver nøglerne, idet han siger: Salig er du, Simon Jonas' søn, det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader, som er i himlen.
27 Obsecro, quid hoc potest contra vel fingi, quid apertius dici, quam quod Petrus in hac persona non est Petrus, non est caro neque sanguis, sed est is, cui revelat pater? (m27) Omnino Petrus extra hominem ponitur, et iam non est ulla persona per se, sed revelantis patris auditor. Non Simon Bariona haec respondet, non caro et sanguis, sed revelationis paternae auditor.  Jamen for pokker, hvad kan man vel udfinde imod det, hvad kan siges mere ligeud, end at Peter i denne person ikke er Peter, ikke er kød eller blod? Men det er ham, som faderen åbenbarer sig for. I det hele taget sættes Peter udenfor mennesket, og er allerede nu ikke nogen person i sig selv, men den, der hører faderen, der åbenbarer sig. Ikke Simon Jonas' søn svarer her, ikke kød og blod, men den, der hører faderens åbenbarelse. 
28 Potestne hic calumniator ullus verbum Christi ad Petrum hominem torquere? Quid ergo? Is, qui auditor est paternae revelationis, huic dantur claves, non Petro, non filio Ionae, non carni et sanguini. Quod si ita est, pronum iam sequitur, quod nulli privato homini datae sunt claves, sed soli ecclesiae, quia de nullo privato homine certi sumus, habeat nec ne revelationem patris. Kan her nogen indvende, at noget Kristi ord skal fordrejes hen på mennesket Peter? Hvilket da? Han, som hører faderens åbenbarelse, til ham gives nøglerne, ikke til Peter, ikke til Jonas' søn, ikke til kød og blod. Og fordi det forholder sig sådan, følger nu uden vanskelighed, at nøglerne ikke blev givet til nogen privatperson, fordi vi om ingen privatperson kan være sikker på, om han har eller ikke har faderens åbenbarelse. 
29 Ecclesia autem ipsa est, de qua dubitari non licet, cum sit corpus Christi, una caro, eodem spiritu vivens quo Christus". (r13-01#63-67). (43r).  Men kirken selv er det, om hvilket det ikke går an at tvivle, eftersom den er Kristi legeme, ud af et kød, ud af den samme ånd som den levende Kristus".
30 Certum est, inquis, quod Christus responsum Petri non pro solo Petro acceptavit, sed pro toto apostolorum collegio, et ideo sequitur, quod sicut Christus personam respondentis Petri pro omnibus acceptavit, ita consequenter non ad solum Petrum, sed ad omnes, in quorum persona loquitur Petrus, dicat: "Tu es Petrus etc." Det er sikkert, siger du, at Kristus ikke modtog Peters svar på bare Peters vegne, men på hele apostelkollegiets vegne, og deraf følger, at ligesom Kristus modtog den svarende Peters person på alles vegne sådan taler han, og det er ganske konsekvent, ikke alene til Peter, men til alle dem, i hvis sted Peter taler: "Du er Peter, osv". 
31 Sed iterum vide, ut tu ipse te ipsum impugnas. (m31) Tu iam fateris, quod Petrus respondit, et quod solus respondit, licet pro omnibus responderit. Et nos etiam tibi concedimus, quod pro omnibus responderit eo sensu, quem declaravimus. (#23).  Men se igen, hvordan du bekæmper dig selv. Du har allerede indrømmet, at Peter svarede, og at han svarede alene, skønt han svarede på alles vegne. Og vi har også medgivet dig, at han svarede på alles vegne i den betydning, som vi har forklaret. 
32 Ergo sequitur (inquis), quod Dominus non dicat Petro: "Tu es Petrus etc.", sed omnibus. Quae est haec sequela (m32): Petrus respondit pro omnibus, ergo Dominus dixit omnibus? Immo debuisti dicere: quia Petrus respondet pro omnibus, ergo Dominus dicit Petro pro omnibus. Decens igitur et congrua ista sequela est (m32a): Quia Petrus respondit et solus respondit, ideo Dominus Petro loquitur et soli Petro loquitur.  Altså følger, siger du, at Herren ikke sagde til Peter: "Du er Peter osv", men til alle. Hvad er det for en følgeslutning: Peter svarer på alles vegne, ergo taler Herren til alle? Ja, I burde sige: Fordi Peter svarer på alles vegne, ergo taler Herren til Peter på alles vegne. Derfor er denne følgeslutning passende og rigtig: Fordi Peter svarede og han alene svarede, derfor taler Herren til Peter og til Peter alene. 
33 Sed quia Petrus non respondet pro se tantum, sed pro omnibus, ex eo quia Dominus pro omnibus acceptavit responsum, ideo congruenter sequitur, ut soli Petro Dominus promittens non pro solo Petro promittat, sed pro omnibus. An non agnoscis (etsi stupidissimus) differentiam inter dissolutionem tuam et resolutionem Thomistae, inter tuam confusionem et distinctionem nostram?  Men fordi Peter ikke svarede for sig selv alene, men for alle, fordi Herren accepterede hans svar på alles vegne, deraf følger tilsvarende, at Herren kom med sin forjættelse alene til Peter, men ikke kom med sin forjættelse alene til bedste for Peter, men for alle. Eller kender du ikke (skønt det er da tudedumt) forskellen mellem din opløsning og den thomistiske resolution, mellem din forvirring og vores skelnen?
34 Poterat deduci ista sequela congruentis? Attende etiam, ut vel ipsi tui laici percipere valeant (m34): Dominus interrogat omnes, solus Petrus prae fervore fidei respondet: agnoscit fervorem Dominus, agnoscit et responsum; acceptat illud, quod a Petro processit. Cape recte, quae dico: in persona ipsa Petri etiam pro non respondentibus et non solum assistentibus, sed quibuscunque, qui in eam fidem aliquando convenirent et idonei ad claves accipiendas forent.  Kan denne ensartethedens følgeslutning udføres? Ja, pas på, det kan det, så selv dine lægfolk kan fatte det: Herren spørger alle, alene Peter svarer med troens iver: Herren anerkender hans iver, anerkender hans svar. Han accepterer dette, at det kommer fra Peter. Forstå ret, hvad jeg siger: I selve Peters person anerkender Herren også de, der ikke selv svarer, og ikke blot de, der hjælper til, men også enhver, der engang vil komme til denne tro og blive egnede til at modtage nøglerne. 
35 Bene congruit ergo iam, ut in Petrum solum sermonem dirigat, quem solum respondentem audit, ut excellentiae suae fidei principatus quoque excellentiam indulgeret atque ita illi principaliter claves traderet, sicut principaliter respondit, ita etiam consequenter pro omnibus illa confessio acceptata fuit, ut et tu fateris. (m35) Et ideo congruum fuit, ut ei soli loqueretur, quia solus respondit, et ei soli claves traderet et super eum ecclesiam aedificaret, quia respondendo solus tanquam caput omnium pro omnibus fuit acceptatus.  Dette passer fint sammen med, at Herren alene vendte sin tale til Peter, som han alene hørte svare, at principatet også tilstår udmærkelse til hans udmærkede tro, og at han således først og fremmest overlever nøglerne til ham, ligesom han først og fremmest svarede, således blev denne bekendelse følgerigtigt accepteret på alles vegne, som også du indrømmer. Og dertil svarer det, at der taltes alene til ham, fordi han alene svarede, og at han alene fik nøglerne overleveret, og at kirken skulle bygges på ham, fordi han alene ved at svare på alles vegne som overhoved for alle blev accepteret. 
36 Et ideo ei dico, et soli dico, tanquam capiti, quia tanquam caput respondet. Fervor fidei facit illum solum caput in respondendo, Dominus illum solum caput constituit in accipiendo claves, non tamen ita solum, ut non et in totam ecclesiam hoc clavium beneficium per illum diffunderetur, cum, ut diximus, totius ecclesiae reliquae fides in voce Petri fuerit acceptata.  Og derfor siger jeg til ham og jeg siger alene til ham, fordi han svarede som overhoved. Troens iver gjorde ham alene til overhoved i at svare, Herren indsatte ham alene som overhoved til at modtage nøglerne, ikke dog således alene, at denne nøglernes velsignelse ikke gennem han flød ud til hele kirken, eftersom, som vi har sagt, hele den øvrige kirkes tro blev accepteret i Peters røst. 
37 Sed dico solum tanquam caput. (m37) Per Petrum igitur claves accipiat. Petrus a Domino acceptatur veluti medius in respondendo, acceptetur pariter ut medius a reliqua ecclesia, ut per eum accipiat claves. Et hoc est sacramentum huius loci atque mysterium, quod qui non acceptaverit, merito anathema sit.  Men jeg siger alene som overhoved. Gennem Peter blev altså nøglerne modtaget. Peter modtog fra Herren som et medium i at svare, han modtager på samme måde som et medium fra den øvrige kirke, at den får nøglerne gennem ham. Og det er dette steds sakramente og mysterium, og den, der ikke modtager det, er med rette forbandet. 
38 Videsne ergo iam, ut congrue succedunt ista recto iustoque suo ordine, ut consonat littera, ut facti veritas, sicut ex littera habetur, custoditur, ut servatur mysterium et sacramentum? Agnoscisne tandem, Martine, quod vero omnia consonant? Non te uro, cum ista tam aperte, tam plane, tam perspicue Thomista ille omnium frigidissimus expono? An forsan oportet quicquam fingere (sicut tu ais) ad conponenda omnia? Sed age, videamus, quid sequitur ex his. Ita enim subdis. 
39 Quinta disputatio, in qua sibi ipsi contrarius probatur, et plures alii eius errores adnotatur de suis, quae sequuntur, verbis.
40 "Ecclesia ipsa est Petrus ille auditor revelationis et acceptor clavium, quia hic symbolum stat firmiter 'Credo ecclesiam sanctam, communionem sanctorum', Non, ut nunc aliqui somniant, 'Credo ecclesiam sanctam esse praelatum' vel aliud quod fingunt.  "Kirken er selv Peter, der hører åbenbarelsen og modtager nøglerne. For her står symbolets ord fast: 'Jeg tror på den hellige kirke, de helliges fællesskab'. Ikke, som nu nogen vrøvler: 'Jeg tror på, at den hellige kirke er prælaten', eller noget andet, de opfinder.
41 Totus mundus confitetur, credere sanctam ecclesiam catholicam aliud nihil esse quam communionem sanctorum. Unde et antiquitus articulus ille 'sanctorum communionem' non orabatur, ut ex Ruffini symbolo exposito videre licet. Sed glossa aliqua forte ecclesiam sanctam Catholocam exposuit sanctorum communionem, quod successu temporis in textum relatum nunc simul oratur. Sed o necessarium et optabilissimum factum propter eos, qui ecclesiam hodie quidvis vocant quam communionem sanctorum." Haec Martinus. (R13-01#67).  Hele verden bekender, at når den tror på den hellige katolske kirke, så er det ikke andet end de helliges fællesskab. Derfor sagde man ikke denne gamle artikel 'de helliges fællesskab', som det synes at fremgå af Ruffinus' symbol, men det var snarere som måske en slags fortolkning, at man sagde, at den hellige katolske kirke var de helliges fællesskab, hvilket i tidens løb kom med ind i teksten, og nu siges sammen med bekendelsen. Men ak, at det nu skal være en nødvendig og ønskværdig ting på grund af dem, som i dag kalder kirken alt andet end de helliges fællesskab". Såvidt Martin. 
42         Sed non diximus, quod ille confingit monstra, quae verberet? Non diximus, quod secum ipse saepe magis quam nobiscum pugnat? Mitto, quod satis supra dictum est, utrum ad ecclesiam an ad Petrum referantur verba illa: "Tu es Petrus, et super hanc petram etc". Primo enim, qui sint illi, Martine, qui exponunt in eo loco symboli ecclesiam, idest praelatum? Cur confingis haec, ut scilicet chartas impleas pro laicis tuis, qui chartas numerant? 
43 Quamvis in loco ecclesiam pro ipso praelato accipere (quia caput ecclesiae est et virtute illam continent (43v)) non esse inconveniens, et Chrisostomus laudatissimus Scripturae tractator facile docet, Matth. c. xviii, ubi verba illa: "Dic ecclesiae" ita exponit: idest dic praelato, in quo quasi virtute esse ecclesia dicitur, sicut regnum in regente. 
44 Deinde cum hic dicas, ecclesiam claves a Domino obtinuisse, et illam unicam, de qua loquitur symbolum, idest universalem, quid igitur est, quod contrarium saepe loqueris, ut infra etiam adnotabimus, his verbis: "Credo iam haec ferme fidem factura, hans Matthaei authoritatem nequa ad Petrum neque ad successorem nec ad unam aliquam ecclesiam, sed ad omnes ecclesias pertinere"? (R13-01#76) Et paulo post: "Quare non nisi de ecclesia Christum esse locumtum clare intelligitur, nec de una aliqua, sed de qualibet parte mundi". (R13-02#14
45 cEcce igitur, quia modo uni ecclesiae et illi universali datas claves dicit, modo non uni, sed omnibus. Obsecro igitur, intellige saltem te ipsum et concorda tecum, ut sciant, qui te sequuntur, quodnam dogma sint secuturi. Sed nihil mirum, si verificas, quae Apostolus de te tui similibus ita praedicat 'non intelligentes, quae dicunt, neque de quibus affirment' (1 Tim 1,7). 
46 Porro quod in symbolo de tua authoritate confundas duo illa, quae distincte a pluribus sanctis exponuntur et tanquam distincta accipiuntur ab universa ecclesia, eo praetextu quod Ruffinus illum versiculum praeterierit, facis pro solita audacia tua. Sed in dignatus esses videre beati Thomae expositionem et aliorum, immo et Ioannis Gersonis, non tam temere confudisses fidem de ecclesia et fidem de sanctorum communione, et didicisses longe aliud esse credere sanctorum communionem, aliud crede ecclesiam. 
47 Sed qui sanctorum communionem impie neges et merita eorum, quae prodesse nobis possint, non admittas, quid mirum, si etiam haec verba symboli, quia contra te stant, coneris novo dolo elidere? Sed non patitur tempus omnia tua vana commenta ad filum discutere. 
48 Infinitum enim mihi opus et inextricabile negotium sumerem. Nam quod ecclesia sit idem semper, quod sanctorum communio (ut tu inquis, totum mundum praedicare), falsum est, quia nobis Christus ecclesiam saepe ex bonis simul et malis praedicat constitutam, quod pluribus evangelii parabolis latius patet. Et si quid tu in Scripturis profecisses, haberes hoc pro trito. Sed ad alia procedo. 
49 Sexta disputatio, in qua ubi maxime toto opere suo decipiatur, Martinus detegitur, et quid per Romanam ecclesiam intelligatur. 
50 "Sequitur autem: 'Et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam'. Si per hanc petram intelligimus potestatem Papae, vide quid facimus. Primum sequitur, quod ecclesia primitiva Apostolorum non fuit ecclesia, quia Petrus, ut solidis probem argumentis, anno xviii. adhuc fuit Hierosolymis, necdum viderat Romam, quod ex Paulo ad Galatas clarum fit, qui scribit se post conversionem sui abiisse in Arabiam, deinde post annos tres venisse Hierosolymam, videre Petrum, ac postea post xiv. annos ascendisse et contulisse cum Iacobo, Petro et Ioanne euangelium praeputii.  Men så følger: Og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Hvis vi ved 'denne klippe' skal forstå pavemagten, se så, hvad det er, vi gør. For det første følger så, at apostlenes ældste kirke ikke var nogen kirke, fordi Peter (hvilket jeg skal bevise med stærke argumenter) i atten år havde været i Jerusalem og endnu ikke set Rom. Hvilket er klart ud fra Paulus' brev til galaterne. Han skriver, at han efter sin omvendelse drog bort til Arabien, dernæst kom han tre år efter til Jerusalem, så Peter, og dernæst drog han fjorten år senere op og fremlagde for Jacob, Peter og Johannes det evangelium, han prædikede. 
51 Quis autem ita insaniat, quaeso, vt Orestes, ecclesiam Hierosolymitanam et Catholicam non fuisse ecclesiam, quia potestas Romanae ecclesiae nondum fuit nec forte fides eius? Non ergo super petram, idest potestatem Romanae ecclesiae, sicut decreta quaedam exponunt, sed supra fidem a Petro sub totius ecclesiae persona confessam aedificata est, cum et universalis et Catholica ecclesia tanto tempore ante Rhomanam ecclesiam fuerit". (r13-01#70).  Men hvem er vel så tåbelig, spørger jeg, eller så selvødelæggende, at han vil hævde, at den jerusalemittiske og katolske kirke ikke var en kirke, fordi den romerske kirkes magt endnu ikke var blevet til og næppe nok dens tro. Det er altså ikke på klippen, dvs på den romerske kirkes magt, sådan som nogle dekreter forklarer det, men på troen, som blev bekendt af Peter på hele kirkens vegne, at kirken er bygget, eftersom den universelle og katolske kirke har været til så lang tid før den romerske kirke.
52        Vere magnus est labor tot stultitias persequi et praesertim, quia toto opere eadem haec semper inculcat, attamen propter pusillos sumendus mihi est. Primum ergo, Martine, nemo dicit per petram intelligi potestatem ecclesiae, sed per petram intelligi Petrum et quemlibet eius successorem, Christi vicarium et Papam, habentem tamen potestatem in universa ecclesia. 
53 Deinde proba nobis, strenuissime pugnator, istam consequentiam, quod si per petram intelligamus Papae potestatem, sequatur, quod primitiva, sicut vocas, ecclesia Hierosolymitana non fuerit ecclesia propter hoc, quod Petrus non erat Romae? Tu credis in ignorantia tua crassissima, quod Thomistae arbitrentur non fuisse cum Papam neque habuisse Papae potestatem, antequam esset Romae, et ita ab ipsa Roma procedere hanc potestatem et non econtra ipsam Romam seu ecclesiam ab ista potius potestate et in ipsa fundatam. Error hic est supininissimus, crassissimus et carnalem habens intelligentiam. 
54 Et ideo non miror laicos illos tuos decipi, qui per Romanam ecclesiam illam inviolabilem non perituram (ut eos doces) intelligunt forte civitatem Romanos homines et moenia, et non potius Papam ipsum Romae praesidentem atque universam regentem (44r) ecclesiam, ut supra declaravimus. 
55 Tertio ais: "Quis autem ita insaniat, quaeso, vt Orestes, ecclesiam Hierosolymitanam et Catholicam non fuisse ecclesiam?" Videris igitur consentire nunc (nisi et aliter exposueris), quod Hierosolymitana tunc, cum Petrus ibi erat, erat catholica ecclesia et sic universalis, quia idem est catholica quod universalis. 
56 Quod si concedas, tunc sic arguo (ut intelligas et tua commenta et veritatem ipsam stare adversus te ipsum): si Hierosolymitana ecclesia erat universalis et nunc Hierosolymitana non est, vel sequetur secundum tuum intellectum, quod universalis ecclesia non sit ulterius, quia Hierosolymitana ulterius non est, quod impium est dicere et contra verbum Christi, (n56) vel quod Hierosolymitana ecclesia illa etiam nunc sit, quod verissimum est in hunc verissimum et acceptissimum sensum: illa ecclesia universalis vel potius, quae locum et virtutem universalis habebat, quae tunc dicebatur Hierosolymitana, quia erat Hierosolymis, illa eadem nunjc est, sed est Romae, et mutatione nominis non est mutata ipsa. 
57 Nam nunc sedente Petro ante Iacobum Hierosolymis dicebatur Hierosolymitana, deinde sedente Antiochenam, illa eadem penitus mutata est nomine solum in Antiochenam, et sic dicta maxime fuisset Antiochena, si Petrus et successores ibi mansissent. 
58 Porro postquam Romae sedit usque huc ipse et eius successores, ipsa eadem penitus ecclesia dicta est Romana, ita ut non mirer, quod nominum haec mutatio te in his valde idiotam et laicos illos facile conturbet. Sed non sic est, ut nominis mutatione mutetur res, et per hoc possumus dicere, quod Romana ecclesia etiam tunc erat, in hunc sensum, quod illa ecclesia, quae nunc Romana dicitur, per Romanam intelligendo catholicam, ut intelligimus et sancti intellexerunt, et in concilio economico declaratum est, vel per Romanam primariam ecclesiam, et quae vice universalis est (nomina enim ad placitum nobis serviunt, ut ait Philosophus, et certum est), erat etiam tunc, ante cum Petrus Romae esset, quod verissimum est. 
59 Et quia cum theologo mihi res est, bonum erit, opinor, afferre simile exemplum de Scripturis, licet facile non sit intellecturus. Ex evangelio ergo habetur, quod Christus erat, antequam Abraham esset. (Joh 8,58)
60 Quomodo erat, Martine, cum non sumpsisset carnem neque diceretur Christus, quoniam ad hoc, quod Christus recte dici posset, humanitas erat necessaria? In hunc igitur sensum dicitur: Christus erat, antequam Abraham esset, idest ille filius Dei, qui tunc loquebatur et dicebatur Christus, erat antequam Abraham esset, licet Christus non diceretur. 
61 Ita et Romana ecclesia erat, antequam Petrus Romae esset, quia universalis et primaria ecclesia erat, licet non diceretur Romana ecclesia, sicut et Leo x. erat ante annum xx., licet Leo tunc non appellaretur. Similiter sicut est eadem potestas in singulis Pontificibus nec illa mutatur ipsis sibi invicem succendentibus, ita neque ecclesia universalis neque eius potestas perit, etiamsi multae gentes ab ea et etiam ecclesiae subtrahantur. 
62 Neque etiam ecclesiam primaria perit propterea, quia loco mutata sit et modo sit Romae, aliquando Antiochiae aut alibi, sicut Deo placuerit. Nec enim scitur de Scripturis constitutam esse aliquam certam ecclesiam primaroam ab ipso Domino, sed solus princeps ecclesiarum, et ille primariam facit ecclesiam, ubiubi sederit. 
63 Et vere rudia ingenia sunt, quae capere haec non valent. Miror autem te tantum iuristatheologum ex vulgari l. Proponebatur ff. de iudi. (n63) sapere eiusmodi non potuisse. Nihil ergo concludis nisi intelligendo per ecclesiam Romanam Romanos ipsos duntaxat et Romanorum collectionem. Sed sic nos, ut declaravimus, non intelligimus, sed universalem ecclesiam, quae nunc Romana dicitur, propter ipsum Pontificem Romae sedentem, vel primariam ipsam ecclesiam, quae Romana est, pariter propter eundem sedentem. Et ideo in toto opere hoc tuo nihil penitus adversus nos, sed solum in tua monstra, quae configis, ut verberes ea. 
64 Septima disputatio, ubi conferuntur textus evangelii, quos producit, ibique plura digna, ut legantur, si quis nosse Martinum cupiat. 
65 "Ulterius Matth. xviij. in plurali numero dicit non ad Petrum, non ad Apostolos, sed ad ecclesiam, dicens: Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et publicanus. Amen dico vobis: Quaecunque ligaveritis super terram, ligata erunt et in coelo. (Matt 18,17f) Accede nunc, qui voles, et hunc cum illo loco confer. Ille sonat, soli Petro datas claves: hic negat et non soli datas asserit. Quomodo utrunque stabit? Concordandum utique est utrunque verbum, quod idem Christus dixit.  'Sidst i Matt 18 taler han i flertal ikke til Peter, ikke til apostlene, men til kirken, idet han siger: Hvis han ikke hører kirken, skal han være for dig som en hedning og tolder. Sandelig siger jeg jer: Hvadsomhelst I binder på jorden, skal være bundet i himlen. Kom nu, hvem der vil, og sammenlign dette med det andet sted. Det ene lyder, at nøglerne gives til Peter alene. Dette nægter det og forsikrer, at det ikke gives til ham alene. Hvordan kan de begge være sande? De to ord må i hvert fald samstemmes, for det er den samme Kristus, der taler.
66 Si soli Petro collatae sunt, mendacium est, quod hic dicit omnibus collatas. Quis autem non videat, hunc posteriorem locum esse interpretem prioris, et in hoc rem esse clare expositam, illic vero in Petro unitatem multorum in ecclesia commendatum?  Hvis de alene er givet til Peter, er han en løgner, fordi han her siger, at de er givet til alle. Men hvem ser ikke, at det sidste sted er en udlægning af det første, og at sagen er klart udlagt derved, at man siger, at der her ved den virkelige Peter skal forstås de manges énhed i kirken?
67 Quin vide quoddam mirabile: illic incipit ab omnibus dicens 'quem vos me esse dicitis?' et finit in uno Petro dicens 'Tu es, et tibi dabo'. Hic contra incipit ab uno dicens 'Si peccaverit in te frater tuus &c.' et desinit in omnibus dicens 'Quaecunque ligaveritis &c'. Ja, se hvor forunderligt det går til: Her begynder han med alle og siger: 'Hvem siger I, at jeg er?' og slutter med den ene Peter og siger: 'Du er, og dig giver jeg'. Det andet sted begynder han med den ene og siger 'Hvis din bror forsynder sig imod dig osv', og slutter med alle, når han siger 'Hvadsomhelst I binder osv.'
68 Nonne clarum est, per unum Petrum illic idem voluisse quod hic per universos, et claves non esse ullius hominis singularis sed ecclesiae et communitatis, ut firmum sit sacerdotem non suo iure sed ministerio (quia ecclesiae minister est) Ecclesiae clavibus uti, nec tanquam suis aut sibi sed ecclesiae traditis?" (r13-01#72f)  Mon ikke det er klart, at han med den ene Peter det ene sted vil det samme som med alle det andet sted, og at nøglerne ikke tilhører noget enkeltmenneske, men kirken og fællesskabet, ligesom det er givet, at præsten ikke bruger kirkens nøgler ved sin egen, men ved embedets ret (fordi han er kirkens tjener), og at han ikke giver dem videre som sine eller for sig selv, men som kirkens?
69        Sed examinemus more nostro stultitias istas. 'Accede (inquis) nunc, qui voles'. Accedo. 'Et hunc locum (inquis) cum illo confer'. Age, confer tu prius, deinde ego conferam, ut conferantur dicta Thomistae, immo vere antiqua doctorum dicta Martini dictis. Ecce, inquit, ille sonat soli Petro datas claves, hic negat et non soli datas asserit.           Men lad os, som vi plejer, undersøge disse dumheder. 'Kom nu, hvem der vil', siger du. OK, jeg kommer. 'Og sammenlign dette sted med det andet'. Kom, sammenlign du først, dernæst vil jeg sammenligne, så Martins udsagn kan blive sammenlignet med Thomas' udsagn, ja, med de gamle lærdes udsagn. Se, siger han, det ene lyder, at nøglerne gives til Peter alene, men dette nægter det og forsikrer, at de ikke gives til ham alene. 
70  Ego autem dico, et nota, Martine, quia Scripturae diligenter et subtiliter annotandae et scrutandae sunt et pensanda verba et sancti interpretes considerandi et non ita perfunctorie transeundum.  Men jeg siger, og læg mærke til det, Martin, at skriften skal undersøges og gennempløjes omhyggeligt og grundigt; man bør tænke over ordene og tage hensyn til de gamle fortolkere og ikke springe det over så summarisk. 
71  Ego, inquam, dico, ut supra dixi, quod ille superior Matthaei textus sonat soli Petro promissas claves et consequenter aliquando datas ut capiti totius ecclesiae, et quod hic textus non negat hoc neque asserit non esse datas illi soli, immo dico tibi, quod dominus Deus nunquam aliis promisit vel dedit claves regni coelorum nisi Petro soli veluti domino et possessori clavium, idest vicario in dominica potestate, in Petro tamen includendo omnes successores.  Jeg for min del, siger jeg, jeg siger, som ovenfor sagt, at den førnævnte tekst hos Matthæus lyder, at nøglerne alene forjættes til Peter og følgelig senere bliver givet til ham som hoved for hele kirken, og at denne tekst ikke nægter dette, og ikke forsikrer, at de ikke er givet til ham alene, i stedet for siger jeg sig, at Gud Herren aldrig har lovet og aldrig har givet nøglerne til himmeriget til andre end Peter alene, som herre over og indehaver af nøglerne, det vil sige, som stedfortræder i Herrens magt, dog er i Peter indesluttet alle hans efterfølgere. 
72  Aliis vero apostolis promissae non sunt claves, (130) neque eis dictum est: vobis dabo claves regni coelorum, quia non claves proprie, sed clavium usus datus est. Et ratio est, quia per dationem clavium dominii et potestatis et authoritatis collatio intelligitur, quae soli Petro, soli Petro -- intelligis, Martine? -- soli Petro, inquam, data est.  Til de andre apostle blev nøglerne ikke lovet, ejheller blev der sagt til dem: Til jer vil jeg give himmerigets nøgler, fordi der blev givet, ikke nøglerne selv, men brugen af nøglerne. Og begrundelsen er, at ved overgivelsen af nøglerne forstås tilsammen herredømmet og magten og autoriteten, hvilket blev givet alene til Peter, alene til Peter -- forstår du, Martin? -- alene til Peter, siger jeg. 
73 cNam et apud iuristas notissimum est, ut translatis clavibus etiam possessio translata videatur. Et ideo caute in evangelio, cum de apostolis loquitur suscipientibus ligandi solvendique potestatem, illud omittitur, videlicet clavium ipsa promissio vel traditio, ut intelligeremus, Martine, in clavium illa traditione, quae soli Petro promissa verbo Domini est et consequenter data (quia verbum Domini irritum esse non potest) dominii divini potestatem in oves, quae sunt Iesu Christi, unici domini nostri, et dicuntur sub dominio Pontificis quasi vicarii Domini.  For også hos jurister er det bemærkelsesværdigt, at det, at nøglerne bliver overdraget, også synes at indebære en overdragelse af besiddelsen af nøglerne. Og derfor udelades det omhyggeligt i evangeliet, når det om apostlene siges, at de har modtaget magten til at binde og løse, det udelades om nøglernes forjættelse eller overdragelse, så at vi skal forstå, kære Martin, ved denne overdragelse af nøglerne, som alene blev forjættet Peter ved Herrens ord og følgelig givet ham (for Herrens ord kan ikke rokkes), det guddommelige herredømmes magt over fårene, som tilhører Jesus Kristus, vor eneste herre, og siges at stå under pavens herredømme, fordi han er Kristi stedfortræder. 
74 cVerus enim et principalis dominus Christus est. Et ideo rectissime dicit Augustinus super illud verbum: Pasce oves meas: "Nam quid est aliud: diliges me, pasce oves meas, quam si diceretur: si me diligis, non te pasce, sed oves meas et sicut meas et non sicut tuas, gloriam meam in eis quaere, non tuam, dominium meum, non tuum etc."  For Kristus er den sande og egentlige herre. Og derfor siger Augustin med fuld ret om disse ord 'vogt mine får': "For hvad er det andet, dette 'elsk mig, vogt mine får', end hvis han havde sagt: hvis du elsker mig, så vogt ikke dig selv, men mine får og vogt dem som mine og ikke som dine, søg min ære i dem, ikke din egen, mit herredømme, ikke dit eget osv". 
75 cSecundo ais tu: 'quo modo utrunque stabit etc.' Vide, quomodo stabit, quia ibi principaliter Petro et soli Petro principaliter, ut esset vicarius et dominus et apud eum esset possessio clavium, hic vero usus potius et clavium effectus datus caeteris est aut potius promissus; qui etiam in persona Petri tunc subintellectus fuit, ut supra declaravimus. (lutcat01#37 For det andet siger du: 'Hvordan kan begge dele være rigtige, osv'. Se, hvordan begge dele kan være rigtige, for dèr gives det principielt til Peter og principielt til Peter alene, at han skal være stedfortræder og herre, og at besiddelsen af nøglerne skal være hos ham, men her gives snarere brugen og virkningen af nøglerne til de øvrige, eller den bliver snarere forjættet; den var også det andet sted underforstået i Peters person, som vi ovenfor har forklaret. 
76 cTertio ais, quod hic Dominus incipit sermonem singulariter ab uno dicens: 'Si peccaverit in te frater tuus, et desinit in personam omnium, ibi contra etc.' (#67) Et non vides, infoelix, quod hic indefinite loquitur et nullius accipit personam singulariter, cum dicit: 'Si peccaverit in te', quia ad nullum discipulorum se convertit, ita ut de eo intelligere cogamur.  For det tredie siger du, at Herren her begynder at tale til hver enkelt, idet han siger: 'Hvis din bror har syndet imod dig', og slutter med at tale til alle, men det andet sted er det omvendt'. Elendige, ser du ikke, at han her taler ubestemt og ikke henvender sig til nogen person for sig, når han siger: 'Hvis han har syndet imod dig', fordi han ikke henvender sig til nogen af disciplene, sådan som vi tvinges til at forstå det om stedet her. 
77 cSed illa verba indefinite posita sunt, ut solet dici vulgo et ut legislator loqui solet. Et hic est mos legumlatorum, ut apparet per infinita pene legum exempla, et ita omnes citra dubium intellexerunt. Quanquam quid miraculi est, quod tu inquis sequitur? Et quid sequitur ex hoc, si etiam verum esset, quod hic ab uno inciperet et desineret in plures, ibi econtra? Potius enim ex ista varietate etiam varietatem et dissonantiam deberemus comprehendere, quam quod iste textus illum interpretaretur, nisi tu semper omnia perverse intelligens ex varietate colligas (131) consonantiam et ex differentia concordiam. De quo laudarem te, nisi ex ista concordia maximam contra omnes doctores discordiam concluderes.  Men disse ord er sat i ubestemt form, sådan som han plejer at tale til folket, og sådan som en lovgiver plejer at tale. Og her er det lovgivernes skik, at fremlægge næsten uendelig mange eksempler på love, og således har alle uden tvivl forstået det. Så hvorfor er det bemærkelsesværdigt, som du siger i det følgende? Og hvad følger der af det, hvis det også var sandt, at han her begynder med den ene og slutter med de mange og det andet sted omvendt? For snarere burde vi ud fra denne forskel forstå også forskellen og uenigheden, end at denne tekst skulle fortolkes efter den, medmindre du altid vil forstå alting fordrejet så du ud fra afvigelserne finder enighed og ud fra forskellene overensstemmelse. Det kan jeg da rose dig for, medmindre du slutter dig til enighed for at være mest muligt i uoverensstemmelse med alle de lærde. 
78  Quarto concludis tandem, quod Petrus et apostoli fuerunt ministri ecclesiae. (#68) (n78) Nos autem in Scripturis sanctis legimus Petrum principem ecclesiae, petram sive fundamentum ecclesiae, caput ecclesiae, praefectum ecclesiae, Christi vicarium. Nunc vero si idem est esse ministrum quod caput, quod petram, quod fundamentum, quod praefectum et principem et praesidentem et Christi vicarium, relinquo vel tuorum laicorum iudicio. Hoc verum est ex praecepto Christi humilitatem commendantis, ut qui praecessor est, fiat sicut ministrator. (Luk 22,26). At vero quod propterea non sit praecessor, non probabit Martinus in vera theologia.  Endelig for det fjerde konkluderer du, at Peter og apostlene blev kirkens tjenere. Men vi læser i den hellige skrift, at Peter blev kirkens fyrste, kirkens klippe eller fundament, kirkens hoved, kirkens leder, Kristi stedfortræder. Nå ja, om det at være tjener er det samme som at være hoved, være klippe, være fundament, være leder og fyrste og præsident og Kristi stedfortræder, det overlader jeg til dine lægfolks bedømmelse. Det er sandt ud fra Kristi bud, at lederen skal være ydmyg, ligesom den, der vil være den første, skal være som tjeneren. Men at han af den grund ikke er den første, det kan Martin ikke bevise i den sande teologi. 
79  Quinto (quod pene praeterieram), illud verbum: "Dic ecclesiae" accipitur altero de duobus modis a sanctis expositoribus, vel pro quavis collectione multorum, ut manifeste exponit Hieronymus, vel ut ibi ait Chrisostomus, pro praesule et praelato ecclesiae. Sola autem et remota tua haec theologia ibi per verbum 'ecclesiae' ecclesiam universalem intelligit, ita ut pro aliquo cuiusquam peccato universus orbis sit adundandus.  For det femte (hvad jeg næsten ville være sprunget over) forstås dette ord: 'Sig det til kirken' af de hellige fortolkere på to måder, dels om en slags samling af de mange, som Hieronymus udtrykkeligt forklarer det, dels som Chrysostomus siger, om kirkens forstander eller prælat. Men det er alene og helt for sig selv, at din teologi her forstår dette ord 'kirke' om den universelle kirke, således at hele verden skulle være oprørt over en eller andens tilfældige synd. (?)
80  O gratiosam theologiam. At postquam vidimus collationem tuam horum textuum, proferamus nunc nostram. Ibi est Petri egregia illa confessio, hic nulla confessio discipulorum. Ibi dominus loquitur pro remuneranda confessione illa ad solum Petrum; hic impersonaliter et indifferenter. Ibi beatitudo Petri debita suae fidei commemoratur; hic vero nihil tale. Ibi Petri nomen in petrae metaphora sonat officium vicariatus, quoniam petra esse et dici non posset, nisi ipsam petram principalem vivam et veram repraesentaret; hic nemo appelatus Petrus neque petra.  O forunderlige teologi. Men efter at vi har set din tekstsamling, foretrækker vi alligevel vores. Dèr er denne udmærkede bekendelse Peters, her fremkommer disciplene ikke med nogen bekendelse. Dèr taler Herren for at gengælde denne bekendelse alene til Peter; her taler han upersonligt og uden at gøre skel. Dèr nævnes Peters salighed i kraft af hans tro, her er der intet sådant. Dèr lyder Peters navn som en metafor af klippen som et vikar-embede, eftersom der ikke kan være og siges at være nogen klippe, hvis ikke den repræsenterer den første levende og sande klippe; her kaldes ingen Peter eller klippe. 
81  Ibi pollicitur dominus super eam petram aedificaturum; hic nequequam. Ibi enim pollicitur, quod adversus eam sive petram sive ecclesiam secundum varias expositiones 'portae inferi non praevalebunt'; hic nulla talis promissio. Ibi promittuntur claves Petro soli; hic de clavibus nullum verbum. Hic dicitur secundum Origenem, quod quodcunque solverent et ligarent in terra, esset solutum et in coelo; ibi propter Petri honorem dicitur: quodcunque solveret Petrus, esset solutum et in coelis. Dixit in coelis, et non in coelo, quod propter primatum Petri extendentem se universaliter ad omnia loca et omnia ligamina dictum est ab Origene, qui propterea universos coelos, non unum coelum assignat.  Dèr bekynrer Herren sig over at opbygge på denne klippe; her gør han det på ingen måde. Dèr bekymrer det ham nemlig, at imod denne, enten klippe eller kirke skal ifølge de forskellige forklaringer 'helvedes porte ikke få overhånd'; her er der ikke en sådan forjættelse. Dèr forjættes nøglerne til Peter alene; her er der ikke et ord om nøglerne. Her siges der ifølge Origenes, at hvadsomhelst de løser og binder på jorden, skal være løst i himlen; dèr siges der på grund af Peters ære: Hvadsomhelst Peter løser, skal være løst også i himlene. Han siger i himlene, ikke i himlen, på grund af Peters primat, der udstrækker sig overalt og til alle steder og til alt det bundne, siger Origenes, som af den grund tilkender ham alle himle, ikke blot én himmel. 
82 Vide igitur, si Origenes hunc textum separat ab illo et Petri dignitatem ac potestatem a caeterorum potestate et dignitate. Petrus in omnibus coelis solvit, alii singulatiter in uno coelo. Petrus ibi singulariter respondet: 'Tu es Christus' tanquam caput (132) quia caput et pastor erat iam candidatus; hic etiam tanquam caput interrogat: 'Domine, quotiens peccaverit etc'. (Matt 18,21) Quare enim primus hic interrogat, nisi quia scire haec maxime ad illum tanquam caput et pastorem pertinebat? Agnosce ergo, Martine, si potes et confer tandem collationem tuam egregiam cum hac, quam Thomista ex sanctorum doctorum sinceris expositionibus exquisivit.  Se så efter, om Origenes adskiller denne tekst fra den anden og Peters værdighed og magt fra de øvriges værdighed og magt. Peter løser i alle himlene, de andre hver for sig i én himmel. Peter svarer dèr alene: 'Du er Kristus' som overhoved, fordi han allerede da var udset til at være overhoved og hyrde; her spørger han også som overhoved: 'Herre, hvor ofte skal jeg tilgive min bror'. Hvorfor skulle han nemlig her spørge som den første, hvis ikke det var, fordi han vidste, at det i særlig grad var hans opgave som overhoved og hyrde? Erkend det altså, Martin, hvis du kan, og prøv og sammenlign din udmærkede samling med denne, som en thomist har uddraget af de hellige doktorers omhyggelige fortolkninger. 
83 cVidere til catlut12

 

  Catharinus' marginbemærkninger:
 

m4: Martinus contra Martinum. Martin imod Martin.
 

m9: Prima consequentia Martini: Martins første konsekvens. m9a: Comparatio dictorum Martini et authoris. Sammenligning mellem Martins udsagn og forfatterens. 
 

m13: Secunda consequentia Martini. Martins anden konsekvens. 13a: Conscientia Martini. Martins samvittighed. 
 

m18: Ridicula opinio Martini. Martins latterlige opfattelse. 
 

m23: Quomodo Petrus pro apostolis et omnibus fidelibus Christum sit confessus. Hvordan Peter har bekendt Kristus på alle apostlenes og på alle troendes vegne. 
 

m27: Vide, ut exaggerat. Se, hvor han overdriver. 
 

m31: Martinus contra Martinum. Martin imod Martin.
 

m32: Sequela Martini. Martins følgeslutning. m32a: Compara sequelam tuam sequelae Thomistae, Martine. Sammenlign din følgeslutning med thomisternes, Martin!
 

m34: Notentur haec pro intellectu evangelii et expositione sanctorum. Man skal lægge mærke til dette for at forstå evangeliet og de helliges forklaring.
 

m35: Pro Petro et eius primatu. Til fordel for Peter og hans primat. 
 

m37: Nota, Martine. Læg mærke til dette, Martin.
 

Mine kommentarer:
 

k14: Schweizer, der ellers har indsat skriftsstedshenvisninger i teksten, nævner ikke, at dette dog vist må være en henvisning til Matt 16,23 "Vig bag mig, Satan!"

Noter:

n56: Schweizer henviser til Matt 28,20.

n63: Schweizer-note: Pandekten, l. 76. (Alfenus) Proponebatur ff. de iudic. 5,1. Corp. iur. civ. 1,107.

n78: Schweizer henviser til 1 Kor 4,1 og Hebr 8,2.